Przetarg

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”

10-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 42377,50-141 Wrocław
tel. 71 7779230, 7779231
fax. 717 779 229
e-mail: tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl
http:// http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 501854-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, krajowy numer identyfikacyjny 10946700000000, ul. pl. Nowy Targ  42377 , 50-141  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7779230, 7779231, e-mail tomasz.kazmierczak@um.wroc.pl, faks 717 779 229.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 134

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2020/WOU
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielobranżowej hali sportowej, którego celem jest kompleksowe wykonanie hali sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy, tj.:1) Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej2) Etap II - Roboty budowlano – montażowe i instalacyjne budowy wielofunkcyjnej hali sportowej 3) Etap III - Prawo opcji w tym: zagospodarowanie terenu oraz dostawa sprzętu sportowego i wyposażenia pomieszczeń bufetu

II.5) Główny kod CPV: 45212225-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71320000-7
45311000-0
45330000-9
45331000-6
45312100-8
45313100-5
45211370-3
45112720-8
45233250-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7.500.000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności wykonał zgodnie z przepisami prawo budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej:a1) jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o wielkości nie mniejszej niż 3.500 m2 i wartości nie mniejszej niż 12.000.000 zł netto (słownie: dwanaście milionów złotych netto), wykonanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”,a2) jedno zamówienie polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym drogi dojazdowej z chodnikami i parkingu o wartości nie mniejszej niż 1.900.000 zł netto (słownie: milion dziewięćset tysięcy złotych netto),Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykazać wykonanie zamówień, o których mowa w lit. a1) i a2) w ramach jednego kontraktu;b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: b1) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- wykonała co najmniej dwa projekty w branży architektonicznej dotyczące zaprojektowania hali sportowej, każda o kubaturze min. 28.000 m3 wraz z miejscami na trybunach dla min. 400 osób;b2) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- wykonała co najmniej dwa projekty w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczące zaprojektowania od podstaw hali sportowej o projektowanej powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każda wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla tego obiektu;b3) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- wykonała co najmniej dwa projekty w branży instalacyjnej dotyczące zaprojektowania instalacji sanitarnych: wod.-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji w obiekcie kubaturowym o projektowanej powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy. Ww. obiekt kubaturowy musi należeć do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo Budowlane;b4) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- wykonała co najmniej dwa projekty dotyczące zaprojektowania instalacji elektrycznych w obiekcie kubaturowym o projektowanej powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy. Ww. obiekt kubaturowy musi należeć do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane;b5) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- kierowała co najmniej dwiema robotami budowlanymi dotyczącymi budowy obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy. Ww. obiekt kubaturowy musi należeć do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo Budowlane;b6) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- kierowała co najmniej dwiema robotami budowlanymi w zakresie obejmującym minimum: instalacje elektryczne wraz z dostawą i montażem rozdzielnic elektrycznych, realizowaną w obiekcie kubaturowym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy należącym do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo Budowlane;b7) jedną osobą, która:- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,- kierowała co najmniej dwiema robotami budowlanymi w zakresie obejmującym minimum: instalacje wod.-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji realizowaną w obiekcie kubaturowym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.500 m2 każdy należącym do jednej z kategorii obiektów budowlanych tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo Budowlane;b8) jedną osobą, która:- posiada certyfikat (świadectwo kwalifikacji) do instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane w celu zamontowania układu w miejscu jego eksploatacji uzyskany zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.);UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w lit. b7) i b8) jednej osoby.UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.UWAGA: Jeżeli Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) (w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101, informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczący tych podmiotów oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto wykonania Etapu I i II55,00
Cena brutto wykonania Etapu III5,00
Gwarancja15,00
Koncepcja12,00
Doświadczenie projektanta 10,00
Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:2.1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy, w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.2.2. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.2.3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 3) i pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.2.5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w pkt 2.1 ppkt 2), 3) i 4) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.2.6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 2), 3) i 4), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów zanonimizowanych z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, dokumenty/deklaracje ZUS:1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 2), 3) i 4) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.2.7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 2.6 nastąpi od dnia:1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ppkt 1).3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach;b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia;d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy będzie konieczna po weryfikacji wykonanego projektu;e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od lit. a) do e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.2) zmiany osobowe:a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w SIWZ,b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i doświadczenia, określonych w SIWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).3) pozostałe zmiany:a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi kosztami, b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych,e) zmiany harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH