Przetarg

Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca

13-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300,58-535 Miłków
tel. 75 7131048 wew. 131
fax. 757 131 754
e-mail: Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl
http:// http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512388-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Leśny Bank Genów Kostrzyca: Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Bank Genów Kostrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300 , 58-535  Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lbg.lasy.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca może ją złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Numer referencyjny: SG.270.1.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji zieleni w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca o powierzchni 15 ha. Usługa jest niezbędna w celu realizacji zadania głównego „Zachowanie zasobów genowych metodą ogrodu botanicznego”, a także bieżącego utrzymania czystości, prowadzenia zabiegów ochrony roślin i utrzymania zieleni w arboretum i archiwach klonów. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Wiosenne sprzątanie terenu;2) Wertykulację;3) Pielenie;4) Pielęgnację złoża korzeniowego wierzby wiciowej;5) Utrzymanie w czystości powierzchni utwardzonych;6) Przemieszanie pryzm kompostowych;7) Opryski chemiczne;8) Koszenie trawy;9) Pielęgnację archiwów klonów sosny zwyczajnej, cisa pospolitego i jarzębu brekinii;10) Prace porządkowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. WIOSENNE SPRZĄTANIE TERENU Uprzątnięcie powierzchni z odpadów organicznych i nieorganicznych, w tym powierzchni pod krzewami i krzewinkami:- wygrabienie trawników wraz z zebraniem gałęzi oraz usunięciem kretowisk, - zamiecenie powierzchni utwardzonych,- przegrabienie oraz wyrównanie wierzchniej warstwy ścieżek i placów z nawierzchnią Hanse Grand,- zebranie drobnych śmieci rozwiewanych przez wiatr, - wywóz resztek pochodzenia organicznego na pryzmę kompostową (kwatera 32),- wywóz resztek nieorganicznych do pojemników na odpady (kwatera 1). Kwatery: 1-31, powierzchnie utwardzone, złoże korzeniowe, stacja redukcyjna gazu ar 735 1 marzec/kwiecień2. WERTYKULACJA Wertykulacja terenów wokół budynków LBG Kostrzyca, z uprzednim jednokrotnym skoszeniem trawy (obie czynności w ramach tego zadania). Dosiew trawy po zabiegu. Zakup nasion trawy po stronie Zamawiającego. Kwatera 6, 7 m² 4 529 1 marzec/kwiecień3. PIELENIE Ręczne odchwaszczanie klombów, rabat, placówek roślin i innych powierzchni, uprzątnięcie terenu po pieleniu, wraz z wywozem resztek organicznych na pryzmę kompostową. Kwatery: 1-4, 6-19, 21-24, 29, 30, 31, 32 ar 43,52 8 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Ręczne odchwaszczanie skalniaków, uprzątnięcie terenu po pieleniu, wraz z wywozem resztek organicznych na pryzmę kompostową. Kwatery 20, 36 ar 4,43 6 wg zlecenia4. PIELĘGNACJA ZŁOŻA KORZENIOWEGO WIERZBY WICIOWEJ Odchwaszczenie złoża korzeniowego wierzby, z wyniesieniem chwastów poza złoże korzeniowe i wywozem na pryzmę kompostową. Złoże korzeniowe ar 9,16 2 wg zlecenia5. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI UTWARDZONYCH Chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie powierzchni utwardzonych - dróg dojazdowych, chodników, ścieżek i placów, w tym:- zamiatanie powierzchni utwardzonych, wraz z wywozem odpadów na pryzmę kompostową lub do pojemników na odpady,- oczyszczenie i zamiecenie betonowych kanałów deszczowych oraz ław fundamentowych wraz z wywozem odpadów na pryzmę kompostową.Zakup herbicydów po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Place i ścieżki przy kwaterach 1-31 ha 1,41 4 wg zlecenia Mechaniczna pielęgnacja dróg i placów z nawierzchnią Hanse Grand - przegrabienie oraz wyrównanie wierzchniej warstwy ścieżek i placów**** Ścieżki i place przy kwaterach 1-31 ha 0,3 2 wg zlecenia6. PRZEMIESZANIE KOMPOSTU Mechaniczne przemieszanie kompostu z wapnem nawozowym lub nawozami mineralnymi.Zakup nawozów po stronie Zamawiającego. Kompostownik na kwaterze 24 oraz pryzma na kwaterze nr 32 mp 400 2 pierwszy zabieg kwiecień/maj, następny wg zlecenia7. OPRYSKI CHEMICZNE Oprysk chemiczny (grzybobójczy lub owadobójczy) - oprysk krzewów i drzewek opryskiwaczem plecakowym (średnia wysokość jednej rośliny: 3 m, średnia pow. oprysku jednej rośliny: 1 m2), w celu zwalczania szkodliwych organizmów.Zakup środków chemicznych po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Teren Arboretum szt. 300 4 wg zlecenia8. KOSZENIE TRAWY KOSZENIE TRAWY c.d. Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatery 1-8, 10-14, 16, 18, 19, 23, 24, 26-28 m² 26 719 6 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 29, 30 oraz pas szer. 2 m po obu stronach ścieżki na kwaterze 31 m² 9 275 8 co najmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym Skoszenie trawy na wysokość do 5 cm kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych kosami spalinowymi, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 25, stacja redukcyjna gazu m² 1 775 5 wg zlecenia Skoszenie kosą spalinową terenu łąki przy oczku wodnym, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 33 m² 4 700 2 wg zlecenia Skoszenie trawy kosiarkami jezdnymi, a w miejscach niedostępnych (rowy) kosami spalinowymi, usunięcie samosiewów ze skarp rowów odwadniających, oczyszczenie powierzchni stawu z zalegającej po koszeniu trawy, zebranie i wywóz biomasy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 32 m² 19 500 2 wg zlecenia9. PIELĘGNACJA ARCHIWUM KLONÓW Ręczne odchwaszczenie powierzchni wokół sadzonek cisa pospolitego, na talerzach o wymiarach 60 x 60cm. Kwatera 34 1000 szt. 1,480 2 wg zlecenia Ręczne odchwaszczenie powierzchni wokół sadzonek jarzębu brekinii na talerzach o wymiarach 60 x 60cm i kopczykach o wymiarach 60 x 60 x 40 cm. Kwatera 35 1000 szt. 0,624 2 wg zlecenia Skoszenie chwastów i nalotów kosami spalinowymi w archiwum klonów cisa pospolitego z pozostawieniem skoszonej biomasy. *** Kwatera 34 ha 2,6 2 wg zlecenia Skoszenie kosami spalinowymi skarp rowów odwadniających (nachylenie skarp rowów 1:1, głębokość rowów od 0,4 do 1,2 m). *** Kwatera 34 ha 0,31 2 wg zlecenia Skoszenie chwastów i nalotów kosami spalinowymi w archiwum klonów jarzębu brekinii, zebranie oraz wywiezienie materiału na pryzmę kompostową na terenie arboretum. *** Kwatera 35 ha 1,13 2 wg zlecenia Skoszenie trawy w archiwum klonów sosny pospolitej, wraz z zebraniem i wywozem skoszonej trawy na pryzmę kompostową. *** Kwatera 21 i 22 ha 0,42 4 wg zlecenia Oprysk chemiczny (grzybobójczy lub owadobójczy) - oprysk krzewów i drzewek opryskiwaczem plecakowym (średnia wysokość jednej rośliny: 2 m, średnia pow. oprysku jednej rośliny: 1 m2), w celu zwalczania szkodliwych organizmów.Zakup środków chemicznych po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Kwatera 35 szt. 624,00 4 wg zlecenia Chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie powierzchni utwardzonych w archiwum klonów (dróg dojazdowych, placu przy stawie), wraz z uprzątnięciem terenu po zabiegu.Zakup herbicydów po stronie Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Kwatery 33, 34, 35 ha 0,27 3 wg zlecenia Pielęgnacja rowów odwadniających - czyszczenie i odmulenie rowów oraz przepustów (pogłębienie dna, oczyszczanie z liści i części roślin, usuwanie samosiewów na skarpach i dnie rowów, zebranie oraz wywiezienie materiału na pryzmę kompostową na terenie arboretum). Kwatera 34 mb 1 057 1 wg zlecenia10. PRACE PORZĄDKOWE Prace porządkowe i pielęgnacyjne po wystąpieniu nieprzewidzianych czynników biotycznych i abiotycznych, w tym: podlewanie, przesadzanie, zabezpieczanie roślin, kopanie rowów odwadniających, uprzątanie połamanych gałęzi i drzew, podkrzesywanie gałęzi stanowiących zagrożenie itp. Teren Arboretum rbh 500 1 wg zlecenia * Podana ilość zabiegów jest wartością maksymalną, co oznacza , że w razie braku konieczności wykonania danego zabiegu, Zamawiający może nie zlecić wykonania konkretnego zabiegu. Zamawiający gwarantuje zlecenie min. 75 % całej wartości zamówienia.** Termin wykonania zabiegu jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu podanego w tabeli.*** Zamawiający zastrzega, że trawa zlecona do koszenia może posiadać różną wysokość. Zamawiający zaleca obejrzenie powierzchni przed złożeniem oferty.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek w zakresie osób zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:• co najmniej jedną osobą uprawnioną do obsługi piły spalinowej na podstawie odbytego szkolenia z tego zakresu;• co najmniej jedną osobą do wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 z późn. zm.);• co najmniej czterema osobami przewidzianymi do bezpośredniego wykonywania prac, posiadającymi min. roczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni i roślin ozdobnych.b) Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:• kosiarką o dużej mocy (nie mniej niż 8 KM) - co najmniej 2 szt.,• kosiarką spalinową prowadzoną pieszo przez człowieka - co najmniej 2 szt.,• nożycami spalinowymi - co najmniej 1 szt.,• kosami spalinowymi - co najmniej 2 szt.,• piłami spalinowymi - co najmniej 1 szt.,• dmuchawą spalinową - co najmniej 1 szt.,• zamiatarką mechaniczną - co najmniej 1 szt.,• wertykulatorem spalinowym - co najmniej 1 szt.,• opryskiwaczem plecakowym - co najmniej 1 szt.,• mechanicznym środkiem transportu z platformą lub przyczepką pozwalającą na załadunek, przewożenie oraz rozładunek biomasy i odpadów - co najmniej 1 szt.c) Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 3 usługi w zakresie pielęgnacji zieleni polegające na pielęgnacji trawników, sadzeniu i pielęgnacji roślin ozdobnych (drzew i krzewów) oraz wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;2) Wykaz narzędzi i sprzętu (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami3) Wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) formularz cenowy oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej; 4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen i terminów płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację Przedmiotu umowy.2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych, albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH