Przetarg

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Pod Lasem 64,44-210 Rybnik
tel. 32 4248838
fax. 32 4249326
e-mail: zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl
http:// http://zielen.rybnik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526368-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 27150551400000, ul. ul. Pod Lasem  64 , 44-210  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4248838, e-mail zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl, faks 32 4249326.
Adres strony internetowej (URL): http://zielen.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zielen.rybnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zielen.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.261.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest trzykrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem (dotyczy również chodnika i jezdni)i wywozem powstałego urobku dla poszczególnego zadania. Powstały urobek z chodnika i jezdni należy zebrać natychmiast po skoszeniu i wycince i wywieźć, natomiast powstały urobek z pozostałego terenu należy zebrać i wywieźć bez zbędnej zwłoki od skoszenia i wycinki na danym odcinku robót. Podane niżej ilości powierzchni do skoszenia są orientacyjne i mogą odbiegać od faktycznych powierzchni terenu wynikających z map z uwagi na ukształtowanie i rodzaj terenu. Powierzchnie samosiewek do wycinki nie przekraczają 5% powierzchni do skoszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi na całym terenie przedstawionym na załączniku mapowym dla poszczególnego zadania.Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech etapach: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).Zadanie 1. Ulica Raciborska obejmuje odcinek od ronda „Lievin” (skrzyżowanie ulic: Raciborska z Budowlanych) do końca granic miasta w kierunku Rydułtów.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 26 440 m².Prace nie obejmują wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Raciborską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Raciborska_12548/40, 1332/15, 1330/34, 1334/15, 1336/15, 2431/15, 1340/15, 1342/15, 2427/37, 2426/35, 1344/15, 2746/15, 2417/14, 2415/14, 2413/14, 2411/14, 2409/14;Raciborska_22548/40, 2403/14, 1786/14, 2521/14, 2563/38, 2519/14, 2515/11, 2555/41, 2557/41, 2551/41, 2513/7, 2508/7, 2550/41;Raciborska_32548/40, 2508/7, 2547/40, 2505/7, 2545/41, 2501/7, 2539/42, 2499/7, 2497/7, 2548/40, 2537/42, 2535/42, 2533/42, 2531/42, 2496/7, 2493/7, 2491/7, 2489/7, 2487/7, 19, 174/22;Raciborska_4174/22, 174/15, 174/25, 174/24, 1087/4, 1085/6, 512/10, 5, 174/13, 1080/8, 1082/6, 29, 174/12, 1078/9;Raciborska_5512/9, 1080/8, 29, 174/12, 1076/12, 1074/11, 1072/31, 1070/32, 27, 175/4, 26, 1068/33, 1066/33, 512/10;Raciborska_61813/48, 26, 1050/48, 1048/47, 1046/47, 512/10, 1812/46, 1058/45, 410/2, 381/17, 379/17, 383/18, 379/17, 377/17, 570/14;Raciborska_7410/2, 369/14, 393/20, 368/2, 366/15, 395/1, 328/21, 362/12, 397/21, 398/23;Raciborska_8397/21, 410/2, 398/23, 359/1, 357/1, 404/28, 355/1, 237/13, 235/20, 411/2, 233/2, 231/4, 229/3, 353/1;Raciborska_9353/1, 411/2.Ulica Zebrzydowicka obejmuje odcinek od ronda Zebrzydowickiego (skrzyżowanie ulic: Zebrzydowicka z Budowlanych) do skrzyżowania ulic: Zebrzydowicka z Wiatraczną. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 12 600 m².Na załączonych mapach ulicę Zebrzydowicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Zebrzydowicka_11426/164, 2318/164, 2067/164, 466/139, 2048/78, 2049/98, 2055/142, 2068/140, 441/141;Zebrzydowicka_22068/140, 466/139, 2049/98, 2071/138, 2073/137, 2760/33, 2757/30;Zebrzydowicka_32760/33, 2756/32, 2755/32, 2754/32, 2752/32, 2751/32, 2750/32, 3060/32, 2747/32, 2745/69, 2744/69;Zebrzydowicka_41913/33, 1912/33, 2743/70, 2759/139, 2742/61, 2735/57, 750/139, 3441/136;Zebrzydowicka_52759/139, 3441/136, 2739/138.Ulica Wodzisławska obejmuje odcinek od ul. Leśnej do końca granic miasta w kierunku Wodzisławia. Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 19 980 m².Na załączonych mapach ulicę Wodzisławską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Wodzisławska_1346/97, 348/119, 351/113, 357/115, 1151/49, 1245/45, 1243/45, 1241/45, 1235/45, 1231/45, 1228/43, 1159/50, 1226/51, 1224/52;Wodzisławska_2204/60, 202/62, 1175/84, 1200/62, 200/62, 1635/65, 1637/69, 1638/69, 1636/65, 190/69, 1625/56, 858/68, 681/68;Wodzisławska_3500/70, 961/160, 169/2, 957/159, 962/160, 1117/186, 967/185, 1118/183, 5575/184, 4290/176, 4662/180, 973/194, 4664/179, 972/195, 4831/191, 4829/207, 1885/205, 4827/207, 980/205, 1845/218;Wodzisławska_44677/219, 982/219, 986/240, 993/221, 995/222, 2479/204, 1001/204, 997/203, 4816/203, 3830/204, 1009/197;Wodzisławska_54802/4436, 2900/174, 1023/443, 1515/443, 1031/437, 1036/459, 1033/455, 1035/459, 1041/459, 1049/458, 1045/459, 1047/459, 1051/476, 1059/476, 5647/522, 1054/475, 1056/475, 1064/504, 5607/505, 1070/512, 1076/515, 4731/515, 4733/516, 1078/516, 4770/217, 4764/518, 1082/518, 4762/519.Zadanie 2.Ulica Rudzka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Jana Kotucza do końca granic miasta Rybnika w kierunku Rud. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 45 900 m².Na załączonych mapach ulicę Rudzką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Rudzka_1567/261, 4581/118;Rudzka_24581/118, 4582/118, 567/261;Rudzka_32693/92, 580/98, 1750/95, 2687/95, 2691/93, 954/118, 4583/118, 4582/118, 545/92, 4392/118, 2036/98; Rudzka_42677/106, 4583/118, 2679/106, 2681/106, 2726/106;Rudzka_52614/116, 597/118, 2671/120, 2673/120, 3431/119, 2677/106, 4583/118, 3433/116;Rudzka_63041/182, 597/118, 2653/126, 2655/125, 2657/124, 2667/123, 4583/118, 2663/123, 2665/123, 2661/124, 2659/124;Rudzka_7297/118, 2639/181, 2643/130, 2645/130, 2649/128, 2651/127, 2653/126, 4583/118;Rudzka_82085/209, 4327/185, 1040/351, 4656/351, 2162/240, 4658/344, 2090/184, 2164/344, 597/118, 4325/184, 4323/184, 2631/177, 2633/181, 2635/181, 2637/181, 4583/118, 2089/184, 2092/184, 2627/184, 2628/184, 4322/184, 4324/184, 4326/185;Rudzka_93714/332, 4774/351, 2164/344, 2781/327, 2782/327, 4773/351;Rudzka_102714/325, 2712/325, 2775/325, 2774/325, 2709/326, 2710/326, 2713/325, 2707/325, 2711/325, 2776/327, 2770/325, 2773/351;Rudzka_114773/351;Rudzka_124773/351, 2747/256, 2745/273, 2743/271, 3908/271, 4730/256; Rudzka_131061/122, 1525/94, 450/130, 4773/351; Rudzka_14521/101, 1068/95, 1526/94, 1525/94, 1629/78, 1517/94, 1515/94, 467/94, 466/94, 1520/94;Rudzka_1593/13, 77/13, 78/13, 81/15, 84/15, 87/15, 91/15, 86/15, 67/15;Rudzka_1620/15, 248/26, 282/26, 95/28, 93/13, 94/25;Rudzka_17370/37, 1331/33, 1333/32, 1335/32, 1337/32, 1339/31, 1341/31, 1343/30, 1351/28, 1353/27, 1355/27, 1364/26, 1366/26, 1368/26, 1370/26, 1372/25, 1378/60, 1380/60, 1382/60, 1383/60; Rudzka_18778/23, 1357/133, 1322/34, 1359/110, 1324/34, 1326/34, 1290/109, 1356/133, 1257/6, 370/37, 1291/109, 1293/107, 1295/104, 1297/103, 1299/103, 1303/103, 1313/83, 1315/83, 1321/35;Rudzka_191510/16, 1262/16, 1614/16, 1356/133, 1406/16, 1256/6, 1257/6, 370/37, 1612/17, 884/94, 894/69, 998/60, 892/71, 1170/75, 1408/7;Rudzka_20887/76, 1166/78, 1057/75, 1058/75, 884/94, 886/76, 885/94, 1225/76, 892/71, 848/94;Rudzka_21703/68, 704/68, 705/79, 706/79, 1144/113, 983/73, 823/113, 832/113, 537/187, 538/187, 820/187, 1195/94, 696/73, 700/68, 702/68, 825/113, 826/113, 827/113, 828/113, 830/94, 984/73, 753/79, 1196/94, 698/68, 784/151, 786/151, 780/123, 796/151, 798/151, 792/151, 794/151, 790/151, 788/151, 802/165, 804/167, 848/94, 821/187;Rudzka_22753/79;Rudzka_2360/8, 753/79;Rudzka_2422/1.Rudzka_25753/79, 820/187, 698/68, 707/78, 711/78, 696/73, 713/78, 715/78;Rudzka_26978/78, 721/78, 723/78, 725/78, 727/78, 968/78, 966/78, 733/78, 735/78, 737/78;Rudzka_27735/78, 737/78, 739/78, 696/73, 741/78;Rudzka_28743/78, 746/78, 747/78, 696/73, 753/79;Rudzka_2960/8, 753/79, 64/6.Ulica Mikołowska obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Stawową do końca granic miasta w kierunku Przegędzy.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 19 000 m².Na załączonych mapach ulicę Mikołowską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Mikołowska_1468/287, 2056/304, 102/18; Mikołowska_2468/287, 126/22;Mikołowska_3126/22, 402/38;Mikołowska_4402/38;Mikołowska_5402/38.Zadanie 3.Ulica Boguszowicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Żorską do skrzyżowania z ulicą Gotartowicką.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 000 m².Na załączonych mapach ulicę Boguszowicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Boguszowicka_1367/1, 371/3, 411/126, 373/10, 375/11, 425/51;Boguszowicka_2335/47, 417/135, 418/136, 413/133, 377/52, 415/133;Boguszowicka_3344/79, 343/67, 417/135, 418/136, 383/81, 389/101, 391/101, 392/100, 850/51, 381/67, 425/140, 421/140, 387/101, 395/103, 423/140, 427/141, 428/142, 425/51, 427/51, 428/51;Boguszowicka_4720/6, 678/4, 722/53, 403/113, 405/113, 407/113, 401/113, 1388/116;Boguszowicka_5722/53, 407/113, 1388/116, 405/113, 407/113, 468/116, 469/116;Boguszowicka_6722/53, 469/116, 1388/116, 482/116, 483/116, 411/114;Boguszowicka_7722/53, 484/116, 1388/116, 419/113;Boguszowicka_8728/150, 417/113, 421/113, 724/150, 722/53, 415/113, 730/150, 726/150, 1386/113, 1388/116, 1689/151, 419/113;Boguszowicka_91688/151, 2474/27, 736/161, 720/161, 734/161, 2476/29, 854/28, 732/166, 1597/167, 1385/113, 1387/116;Boguszowicka_10864/26, 862/26, 746/176, 740/167, 858/27, 742/167, 2475/27, 2477/29, 1598/167;Boguszowicka_11865/26, 864/26, 862/26, 746/176, 740/170, 2258/26, 742/167, 750/176, 753/177, 748/176, 2477/29, 1598/167.Ulica Żorska obejmuje odcinek od ronda „Boguszowickiego” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Boguszowicka) do końca granic miasta w kierunku Żor. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 21 200 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Żorską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Żorska_1617/268;Żorska_2617/268, 2807/305, 2809/305, 2811/305, 2813/305, 2819/305, 1266/19, 1268/20, 1272/26, 2838/324, 1281/34, 1278/34, 1283/34, 2840/343;Żorska_3617/268, 121, 608/66, 796/1, 794/4, 792/5, 610/68, 790/6, 788/9, 799/8, 631/68, 786/31, 784/31, 782/31, 780/31, 778/31, 776/31, 774/31, 772/31. 770/31. 768/31. 765/35;Żorska_4121, 661/68, 659/68, 33, 655/68, 657/68, 766/35, 768/31, 764/34, 758/41, 626/110, 651/68, 762/120, 760/36, 758/41, 756/42, 754/44, 626/110, 628/106, 599/74, 632/75, 122; 57;Żorska_5141/123, 634/94, 636/96, 638/96, 673/124, 746/90, 744/91, 748/88, 802/92, 804/92, 738/102, 645/102, 642/102, 639/102, 808/98, 810/98, 676/98, 640/102, 637/102, 634/102, 631/102, 628/102, 625/102, 633/102, 630/10,; 621/102, 619/106, 615/106, 607/106, 623/102, 618/106;Żorska_6605/106, 608/106, 610/106, 647/133, 649/103, 653/103, 658/103, 396/2, 397/2, 401/2, 405/2, 408/2, 462/2, 413/2, 8/3, 17/3, 658/27, 460/27;Żorska_7460/27, 797, 460/27, 637/133, 265/3, 458/31, 456/31, 454/31, 452/32, 450/34, 448/34, 446/34, 444/37, 442/39, 678/39, 438/41, 436/41, 434/44, 432/46;Żorska_8646/133, 264/3, 647/133, 418/51, 420/51, 648/51, 424/50, 426/50, 428/5, 430/48.Ulica Prosta obejmuje odcinek rozpoczynający się od ronda „Meksyk” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Harcerska) do ronda „Boguszowickie” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Boguszowicka) włączając łącznik pomiędzy ul. Świerklańską i ul. Prostą.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 30 800 m².Prace nie obejmują znajdujących się na tym odcinku wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Prostą podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek w obszarze, których będą wykonywane prace;Prosta_12466/98, 2468/98, 2463/98, 1118/98, 2246/57, 2240/56, 2242/56;Prosta_22238/41; 2235/33; 5623/245; 5620/244; 5618/238Prosta_32992/239, 5615/230, 5611/221, 2993/239, 5615/230, 2222/5, 2224/5, 508/5, 2231/9, 1096/9, 2233/10, 1540/10;Prosta_41539/10, 1542/5, 1545/4, 779/47, 786/44, 783/43, 781/43, 789/40, 792/39, 795/36, 798/35, 801/35, 804/34, 807/33;Prosta_5810/23, 816/25, 819/22, 822/18, 826/15, 830/15, 833/13, 836/4, 1863/10, 1866/18, 1867/17, 1874/30, 1879/35, 1885/42, 1884/42, 1887/42, 1893/45, 846/45, 1896/62, 1899/63, 1901/63, 1904/63, 1908/63, 1914/63, 1910/63;Prosta_62082/96, 2095/112, 2088/118, 2092/125, 2091/125, 2094/133, 2099/140, 2103/153, 2102/156, 2106/169, 2110/178, 2113/184, 2116/188, 2120/195, 2192/219, 2124/219, 2128/219, 2132/219, 2135/54, 2133/215, 2140/254, 2144;254, 2151/255, 2149/255, 2159/267.Zadanie 4. Ulica Gliwicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Obwiednia Północna do skrzyżowania z ulicą Młynek.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 28 800 m².Na załączonych mapach ulicę Gliwicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Gliwicka_1375/31, 377/28, 373/26, 320/31, 27, 371/25, 326/23, 328/24, 332/24, 334/18, 370/18, 368/19, 366/19, 362/12, 340/9, 342/9, 360/12, 344/9, 346/9, 356/13, 350/10, 352/10, 1499/300, 1569/260, 1635/301, 2256/301, 1501/300, 1505/300, 1507/300, 1511/300, 1509/300, 1513/291; Gliwicka_21509/260, 1633/303, 1631/303, 1513/291, 2206/294, 1628/292, 1625/303, 1623/303, 1619/290, 801/269, 1517/294, 1617/273, 801/269, 1519/269, 1615/267, 1613/267, 1451/269, 1452/270, 1611/261, 1523/262, 1609/262, 1527/71, 1607/262, 1605/262, 1601/122, 1529/73, 1601/122, 1531/59, 1599/118; Gliwicka_31531/59, 1599/118, 1597/75, 1533/74, 1579/75, 1537/50, 1592/75/ 1539/49, 1541/51, 1543/50, 159075, 1545/49, 1547/45, 1569/260, 1588/39, 1549/45, 1551/45, 1553/45, 1586/39, 1584/38, 1561/45, 1580/26, 1563/40, 1565/44, 11, 54/1, 1567/10, 1814/12, 1567/10, 9, 1572/8, 1478/6, 1570/5, 1638/6, 1576/13, 1574/7; Gliwicka_41569/260, 200/40, 1576/13, 702/35, 1275/35, 1276/35, 1274/35, 1277/35, 276/35, 695/18, 699/18, 803/18, 801/8, 797/18, 795/18, 793/18, 791/18, 1689/18, 743/35, 789/18, 787/18, 785/18, 783/18;Gliwicka_5200/40, 747/20, 777/18, 779/18, 775/18, 773/18, 771/18, 769/33, 749/31, 1533/31, 753/29, 1467/29, 767, 765/17, 759/17, 755/21, 761/18, 757/18, 1251/319, 558/108, 603/1;Gliwicka_6603/1, 1255/317, 560/105, 1258/316, 1257/316, 1283/220, 570/91, 1262/315, 1267/313, 1269/311, 576/89, 578/89;Gliwicka_7603/1, 761/315, 582/87, 337/2, 584/87, 586/22, 1273/308, 1275/280, 1277/280, 311/2, 1279/278, 1281/279, 593/9, 595/8, 597/5, 998, 601/5, 599/5;Gliwicka_8998.Ulica Rybnicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Młynek do końca granic miasta w kierunku Gliwic.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 24 000 m².Na załączonych mapach ulicę Rybnicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Rybnicka_11015, 1014, 1349, 1013, 1012, 1297;Rybnicka_21015, 1008, 1293, 1282/1, 1282/5, 1282/4, 406, 1007, 1006, 1005, 1041, 1039, 400, 1004, 1037, 1002, 396, 1001, 1031, 1029/1, 1026, 1023, 1024/1;Rybnicka_3578, 575, 577, 576, 858, 855, 832, 214, 574, 824, 823, 574, 658, 657, 572, 1365/4, 654, 1365/3, 570, 579;Rybnicka_4990Zadanie 5.Ulica Robotnicza obejmuje odcinek od ulicy Mikołowskiej do ronda UkraińskiegoOrientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 500 m².Na załączonych mapach ulicę Robotniczą podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:761/158, 286/145, 756/152, 760/1, 755/151, 758/146, 757/148, 762/144, 277/134, 2899/313, 763/136, 2898/312, 764/135, 2897/311, 2896/308, 3723/310, 3721/310, 659/314, 3722/310, 2821/225, 227, 2822/226, 2823/224, 2824/223, 2894/224, 723/223, 724/224Ulica Szewczyka obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do ronda Pod ZegaremOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 100 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Szewczyka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2867/220, 3735/272, 2892/229, 2891/230, 2890/231, 2868/218, 28969/217, 2870/217, 2872/126, 2873/237, 2874/237, 2875/271, 3734/272, 2876/271, 2888/276, 2877/271, 2878/268, 2879/270, 2881/267, 3502/267, 3430/266, 3428/285, 3429/266, 3416/272, 3427/285, 3421/285, 3423/285Ulica Arki Bożka obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Arki Bożka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2278/311, 2280/311, 835/308, 2213/310, 2282/311, 2217/310, 2219/310, 2221/310, 2223/310, 2288/311, 2286/311, 2290/311, 2292/311, 2229/310, 2296/311, 2300/311, 2298/311, 2233/310, 2235/310, 2237/310, 2241/310, 2304/311, 2312/311, 2318/311, 2243/310, 2245/310, 2247/310, 2251/310, 2322/312, 2651/310, 2330/312, 868/308, 2255/298, 3562/305, 2261/298, 2342/305, 2346/305, 2270/298, 2350/305, 2661/305, 2353/305, 651/301, 3231/292Ulica Pojdy obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 4 960 m2.Na załączonych mapach ulicę Pojdy podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:732/128, 2825/221, 2826/214, 2827/212, 2829/208, 2830/192, 2867/220, 2866/215, 2865/207, 2864/207, 2863/188, 3640/189, 2862/163, 2861/158, 2893/155, 2860/150, 2859/131, 3726/126, 3641/189, 2832/162, 2833/159, 2834/154, 2835/151, 2836/130, 3727/126, 2837/124, 2839/105, 3728/102, 3726/126, 2858/123, 2857/106, 3729/102, 3730/101, 3733/83, 2843/127, 3732/83, 2844/78, 2845/71, 2846/66, 2847/58, 2848/58, 2849/53, 2850/46, 2851/41, 2852/34, 2853/29, 2854/20, 2855/15, 2856/3Ulica Hotelowa obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Jodłowej plus boczna odnoga.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 4 950 m2.Na załączonych mapach ulicę Hotelową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:276/133, 697/136, 822/96, 809/96, 814/77, 276/133, 344/83, 815/77, 338/81, 781/80, 805/83, 295/80, 778/80, 464/78, 259/77Ulica Makowa obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Hotelowej, w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 300 m2.Na załączonych mapach ulicę Makową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:756/152, 522/136, 745/136, 523/136, 524/136, 525/136, 388/136, 387/136, 386/136, 385/136, 722/136, 384/136, 429/136, 421/136, 585/137Ulica Boya Żeleńskiego obejmuje odcinek od ulicy Hotelowej do ulicy MakowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Boya Żeleńskiego podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:525/136, 388/136, 284/153, 143, 384/136, 564/136, 565/136, 566/136, 830/137Ulica Leszczyńska obejmuje odcinek od ulicy Poremby do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 600 m2.Na załączonych mapach ulicę Leszczyńską podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3426/59, 3433/74, 3418/90, 2198/290, 3457/250Ulica Bieli obejmuje odcinek od ronda Pod Zegarem do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 800 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Bieli podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3413/287, 3414/290, 3161/287, 3460/251, 3461/251, 1407/251, 1037/159.Ulica Poremby obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 000 m2.Na załączonych mapach ulicę Poremby podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2193/290, 3151/290, 2432/290, 2190/290, 3174/290, 3457/250.Ulica Dudka obejmuje odcinek od ulicy Poremby do ulicy Bieli (łącznik pieszy)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 200 m2.Na załączonych mapach ulicę Dudka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2184/290, 2185/290, 2432/290, 2186/290, 3173/290, 2043/290.Ulica Willowa obejmuje odcinek od ronda Pod Zegarem do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 250 m2.Na załączonych mapach ulicę Willową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3416/272, 2883/285, 3407/291, 3142/293, 3408/291, 3141/290, 3143/292, 4699/64, 4227/62, 4688/55, 4594/59, 4689/60, 4690/63, 4691/54, 4692/57, 4693/58, 4694/61Ulica Sąsiedzka obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy Brzozy.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 900 m2.Na załączonych mapach ulicę Sąsiedzką podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:286, 2176/289, 1215/289, 252, 3519/247, 3277/289, 3252/247, 246, 1170/247, 317/247, 311/247Ulica Jodłowa obejmuje odcinek od ulicy Pojdy do granicy lasu.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Jodłową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:1072/126, 1973/124, 1975/105, 625/102, 97, 237/14, 236/14.Ulica Gminna obejmuje odcinek od ulicy Szewczyka do ulicy Arki Bożka.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 450 m2.Na załączonych mapach ulicę Gminną podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3178/293, 3725/126Ulica Falista obejmuje odcinek od ulicy Arki Bożka do ulicy Walecznych.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 050 m2.Na załączonych mapach ulicę Falistą podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3176/305, 3227/305, 3364/305, 3440/305, 869/305, 3499/305, 3492/305, 507/11, 509/11, 503/11, 505/11Ulica Walecznych obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do granicy miasta, w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 200 m2.Na załączonych mapach ulicę Walecznych podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:731/128, 309, 318/10, 315/9, 317/10, 319/10, 367/9, 364/9Ulica Hanaka obejmuje odcinek od ulicy Poremby do końca (ślepa droga).Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Hanaka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2420/290, 2196/290, 3174/290, 2400/290, 2387/290Na poszczególnych odcinkach mogą znajdować się następujące elementy infrastruktury drogowej: chodniki, latarnie, znaki drogowe.Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie). • na odcinkach Raciborska_3, Raciborska_4, Raciborska_5, prace obejmują również tereny za ścieżką rowerową, za rowami do linii zadrzewienia (dwie strony), oraz tereny wokół zbiorników przeciwpożarowych. • na odcinkach Żorska_6, Żorska_7, Żorska_ 8 koszenie, wycinka samosiewek obejmuje tereny za rowem do linii zadrzewienia (strona prawa jadąc od miasta Żory).UWAGA:Wykonawca winien zapoznać się z terenami, na których ma być wykonana usługa, dokonując wizji lokalnej w terenie bądź zapoznając się z załącznikami mapowymi udostępnionymi na stronie internetowej Zamawiającego i pod adresem: rsip.rybnik.eu.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 – Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika Ulica Raciborska obejmuje odcinek od ronda „Lievin” (skrzyżowanie ulic: Raciborska z Budowlanych) do końca granic miasta w kierunku Rydułtów.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 26 440 m².Prace nie obejmują wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Raciborską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Raciborska_12548/40, 1332/15, 1330/34, 1334/15, 1336/15, 2431/15, 1340/15, 1342/15, 2427/37, 2426/35, 1344/15, 2746/15, 2417/14, 2415/14, 2413/14, 2411/14, 2409/14;Raciborska_22548/40, 2403/14, 1786/14, 2521/14, 2563/38, 2519/14, 2515/11, 2555/41, 2557/41, 2551/41, 2513/7, 2508/7, 2550/41;Raciborska_32548/40, 2508/7, 2547/40, 2505/7, 2545/41, 2501/7, 2539/42, 2499/7, 2497/7, 2548/40, 2537/42, 2535/42, 2533/42, 2531/42, 2496/7, 2493/7, 2491/7, 2489/7, 2487/7, 19, 174/22;Raciborska_4174/22, 174/15, 174/25, 174/24, 1087/4, 1085/6, 512/10, 5, 174/13, 1080/8, 1082/6, 29, 174/12, 1078/9;Raciborska_5512/9, 1080/8, 29, 174/12, 1076/12, 1074/11, 1072/31, 1070/32, 27, 175/4, 26, 1068/33, 1066/33, 512/10;Raciborska_61813/48, 26, 1050/48, 1048/47, 1046/47, 512/10, 1812/46, 1058/45, 410/2, 381/17, 379/17, 383/18, 379/17, 377/17, 570/14;Raciborska_7410/2, 369/14, 393/20, 368/2, 366/15, 395/1, 328/21, 362/12, 397/21, 398/23;Raciborska_8397/21, 410/2, 398/23, 359/1, 357/1, 404/28, 355/1, 237/13, 235/20, 411/2, 233/2, 231/4, 229/3, 353/1;Raciborska_9353/1, 411/2.Ulica Zebrzydowicka obejmuje odcinek od ronda Zebrzydowickiego (skrzyżowanie ulic: Zebrzydowicka z Budowlanych) do skrzyżowania ulic: Zebrzydowicka z Wiatraczną. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 12 600 m².Na załączonych mapach ulicę Zebrzydowicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Zebrzydowicka_11426/164, 2318/164, 2067/164, 466/139, 2048/78, 2049/98, 2055/142, 2068/140, 441/141;Zebrzydowicka_22068/140, 466/139, 2049/98, 2071/138, 2073/137, 2760/33, 2757/30;Zebrzydowicka_32760/33, 2756/32, 2755/32, 2754/32, 2752/32, 2751/32, 2750/32, 3060/32, 2747/32, 2745/69, 2744/69;Zebrzydowicka_41913/33, 1912/33, 2743/70, 2759/139, 2742/61, 2735/57, 750/139, 3441/136;Zebrzydowicka_52759/139, 3441/136, 2739/138.Ulica Wodzisławska obejmuje odcinek od ul. Leśnej do końca granic miasta w kierunku Wodzisławia. Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 19 980 m².Na załączonych mapach ulicę Wodzisławską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Wodzisławska_1346/97, 348/119, 351/113, 357/115, 1151/49, 1245/45, 1243/45, 1241/45, 1235/45, 1231/45, 1228/43, 1159/50, 1226/51, 1224/52;Wodzisławska_2204/60, 202/62, 1175/84, 1200/62, 200/62, 1635/65, 1637/69, 1638/69, 1636/65, 190/69, 1625/56, 858/68, 681/68;Wodzisławska_3500/70, 961/160, 169/2, 957/159, 962/160, 1117/186, 967/185, 1118/183, 5575/184, 4290/176, 4662/180, 973/194, 4664/179, 972/195, 4831/191, 4829/207, 1885/205, 4827/207, 980/205, 1845/218;Wodzisławska_44677/219, 982/219, 986/240, 993/221, 995/222, 2479/204, 1001/204, 997/203, 4816/203, 3830/204, 1009/197;Wodzisławska_54802/4436, 2900/174, 1023/443, 1515/443, 1031/437, 1036/459, 1033/455, 1035/459, 1041/459, 1049/458, 1045/459, 1047/459, 1051/476, 1059/476, 5647/522, 1054/475, 1056/475, 1064/504, 5607/505, 1070/512, 1076/515, 4731/515, 4733/516, 1078/516, 4770/217, 4764/518, 1082/518, 4762/519.Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie). • na odcinkach Raciborska_3, Raciborska_4, Raciborska_5, prace obejmują również tereny za ścieżką rowerową, za rowami do linii zadrzewienia (dwie strony), oraz tereny wokół zbiorników przeciwpożarowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 46625,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Do 31 października 2020 roku, w tym: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).2. Rozpoczęcie prac do ……... dni roboczych (zgodnie z ofertą) od złożenia zlecenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną - na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub jego dostarczenia bezpośrednio Wykonawcy.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 – Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika Ulica Rudzka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Jana Kotucza do końca granic miasta Rybnika w kierunku Rud. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 45 900 m².Na załączonych mapach ulicę Rudzką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Rudzka_1567/261, 4581/118;Rudzka_24581/118, 4582/118, 567/261;Rudzka_32693/92, 580/98, 1750/95, 2687/95, 2691/93, 954/118, 4583/118, 4582/118, 545/92, 4392/118, 2036/98; Rudzka_42677/106, 4583/118, 2679/106, 2681/106, 2726/106;Rudzka_52614/116, 597/118, 2671/120, 2673/120, 3431/119, 2677/106, 4583/118, 3433/116;Rudzka_63041/182, 597/118, 2653/126, 2655/125, 2657/124, 2667/123, 4583/118, 2663/123, 2665/123, 2661/124, 2659/124;Rudzka_7297/118, 2639/181, 2643/130, 2645/130, 2649/128, 2651/127, 2653/126, 4583/118;Rudzka_82085/209, 4327/185, 1040/351, 4656/351, 2162/240, 4658/344, 2090/184, 2164/344, 597/118, 4325/184, 4323/184, 2631/177, 2633/181, 2635/181, 2637/181, 4583/118, 2089/184, 2092/184, 2627/184, 2628/184, 4322/184, 4324/184, 4326/185;Rudzka_93714/332, 4774/351, 2164/344, 2781/327, 2782/327, 4773/351;Rudzka_102714/325, 2712/325, 2775/325, 2774/325, 2709/326, 2710/326, 2713/325, 2707/325, 2711/325, 2776/327, 2770/325, 2773/351;Rudzka_114773/351;Rudzka_124773/351, 2747/256, 2745/273, 2743/271, 3908/271, 4730/256; Rudzka_131061/122, 1525/94, 450/130, 4773/351; Rudzka_14521/101, 1068/95, 1526/94, 1525/94, 1629/78, 1517/94, 1515/94, 467/94, 466/94, 1520/94;Rudzka_1593/13, 77/13, 78/13, 81/15, 84/15, 87/15, 91/15, 86/15, 67/15;Rudzka_1620/15, 248/26, 282/26, 95/28, 93/13, 94/25;Rudzka_17370/37, 1331/33, 1333/32, 1335/32, 1337/32, 1339/31, 1341/31, 1343/30, 1351/28, 1353/27, 1355/27, 1364/26, 1366/26, 1368/26, 1370/26, 1372/25, 1378/60, 1380/60, 1382/60, 1383/60; Rudzka_18778/23, 1357/133, 1322/34, 1359/110, 1324/34, 1326/34, 1290/109, 1356/133, 1257/6, 370/37, 1291/109, 1293/107, 1295/104, 1297/103, 1299/103, 1303/103, 1313/83, 1315/83, 1321/35;Rudzka_191510/16, 1262/16, 1614/16, 1356/133, 1406/16, 1256/6, 1257/6, 370/37, 1612/17, 884/94, 894/69, 998/60, 892/71, 1170/75, 1408/7;Rudzka_20887/76, 1166/78, 1057/75, 1058/75, 884/94, 886/76, 885/94, 1225/76, 892/71, 848/94;Rudzka_21703/68, 704/68, 705/79, 706/79, 1144/113, 983/73, 823/113, 832/113, 537/187, 538/187, 820/187, 1195/94, 696/73, 700/68, 702/68, 825/113, 826/113, 827/113, 828/113, 830/94, 984/73, 753/79, 1196/94, 698/68, 784/151, 786/151, 780/123, 796/151, 798/151, 792/151, 794/151, 790/151, 788/151, 802/165, 804/167, 848/94, 821/187;Rudzka_22753/79;Rudzka_2360/8, 753/79;Rudzka_2422/1.Rudzka_25753/79, 820/187, 698/68, 707/78, 711/78, 696/73, 713/78, 715/78;Rudzka_26978/78, 721/78, 723/78, 725/78, 727/78, 968/78, 966/78, 733/78, 735/78, 737/78;Rudzka_27735/78, 737/78, 739/78, 696/73, 741/78;Rudzka_28743/78, 746/78, 747/78, 696/73, 753/79;Rudzka_2960/8, 753/79, 64/6.Ulica Mikołowska obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Stawową do końca granic miasta w kierunku Przegędzy.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 19 000 m².Na załączonych mapach ulicę Mikołowską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Mikołowska_1468/287, 2056/304, 102/18; Mikołowska_2468/287, 126/22;Mikołowska_3126/22, 402/38;Mikołowska_4402/38;Mikołowska_5402/38.Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51271,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Do 31 października 2020 roku, w tym: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).2. Rozpoczęcie prac do ……... dni roboczych (zgodnie z ofertą) od złożenia zlecenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną - na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub jego dostarczenia bezpośrednio Wykonawcy.


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 – Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta RybnikaUlica Boguszowicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Żorską do skrzyżowania z ulicą Gotartowicką.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 000 m².Na załączonych mapach ulicę Boguszowicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Boguszowicka_1367/1, 371/3, 411/126, 373/10, 375/11, 425/51;Boguszowicka_2335/47, 417/135, 418/136, 413/133, 377/52, 415/133;Boguszowicka_3344/79, 343/67, 417/135, 418/136, 383/81, 389/101, 391/101, 392/100, 850/51, 381/67, 425/140, 421/140, 387/101, 395/103, 423/140, 427/141, 428/142, 425/51, 427/51, 428/51;Boguszowicka_4720/6, 678/4, 722/53, 403/113, 405/113, 407/113, 401/113, 1388/116;Boguszowicka_5722/53, 407/113, 1388/116, 405/113, 407/113, 468/116, 469/116;Boguszowicka_6722/53, 469/116, 1388/116, 482/116, 483/116, 411/114;Boguszowicka_7722/53, 484/116, 1388/116, 419/113;Boguszowicka_8728/150, 417/113, 421/113, 724/150, 722/53, 415/113, 730/150, 726/150, 1386/113, 1388/116, 1689/151, 419/113;Boguszowicka_91688/151, 2474/27, 736/161, 720/161, 734/161, 2476/29, 854/28, 732/166, 1597/167, 1385/113, 1387/116;Boguszowicka_10864/26, 862/26, 746/176, 740/167, 858/27, 742/167, 2475/27, 2477/29, 1598/167;Boguszowicka_11865/26, 864/26, 862/26, 746/176, 740/170, 2258/26, 742/167, 750/176, 753/177, 748/176, 2477/29, 1598/167.Ulica Żorska obejmuje odcinek od ronda „Boguszowickiego” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Boguszowicka) do końca granic miasta w kierunku Żor. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 21 200 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Żorską podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Żorska_1617/268;Żorska_2617/268, 2807/305, 2809/305, 2811/305, 2813/305, 2819/305, 1266/19, 1268/20, 1272/26, 2838/324, 1281/34, 1278/34, 1283/34, 2840/343;Żorska_3617/268, 121, 608/66, 796/1, 794/4, 792/5, 610/68, 790/6, 788/9, 799/8, 631/68, 786/31, 784/31, 782/31, 780/31, 778/31, 776/31, 774/31, 772/31. 770/31. 768/31. 765/35;Żorska_4121, 661/68, 659/68, 33, 655/68, 657/68, 766/35, 768/31, 764/34, 758/41, 626/110, 651/68, 762/120, 760/36, 758/41, 756/42, 754/44, 626/110, 628/106, 599/74, 632/75, 122; 57;Żorska_5141/123, 634/94, 636/96, 638/96, 673/124, 746/90, 744/91, 748/88, 802/92, 804/92, 738/102, 645/102, 642/102, 639/102, 808/98, 810/98, 676/98, 640/102, 637/102, 634/102, 631/102, 628/102, 625/102, 633/102, 630/10,; 621/102, 619/106, 615/106, 607/106, 623/102, 618/106;Żorska_6605/106, 608/106, 610/106, 647/133, 649/103, 653/103, 658/103, 396/2, 397/2, 401/2, 405/2, 408/2, 462/2, 413/2, 8/3, 17/3, 658/27, 460/27;Żorska_7460/27, 797, 460/27, 637/133, 265/3, 458/31, 456/31, 454/31, 452/32, 450/34, 448/34, 446/34, 444/37, 442/39, 678/39, 438/41, 436/41, 434/44, 432/46;Żorska_8646/133, 264/3, 647/133, 418/51, 420/51, 648/51, 424/50, 426/50, 428/5, 430/48.Ulica Prosta obejmuje odcinek rozpoczynający się od ronda „Meksyk” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Harcerska) do ronda „Boguszowickie” (skrzyżowanie ulic: Prosta i Boguszowicka) włączając łącznik pomiędzy ul. Świerklańską i ul. Prostą.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 30 800 m².Prace nie obejmują znajdujących się na tym odcinku wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Prostą podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek w obszarze, których będą wykonywane prace;Prosta_12466/98, 2468/98, 2463/98, 1118/98, 2246/57, 2240/56, 2242/56;Prosta_22238/41; 2235/33; 5623/245; 5620/244; 5618/238Prosta_32992/239, 5615/230, 5611/221, 2993/239, 5615/230, 2222/5, 2224/5, 508/5, 2231/9, 1096/9, 2233/10, 1540/10;Prosta_41539/10, 1542/5, 1545/4, 779/47, 786/44, 783/43, 781/43, 789/40, 792/39, 795/36, 798/35, 801/35, 804/34, 807/33;Prosta_5810/23, 816/25, 819/22, 822/18, 826/15, 830/15, 833/13, 836/4, 1863/10, 1866/18, 1867/17, 1874/30, 1879/35, 1885/42, 1884/42, 1887/42, 1893/45, 846/45, 1896/62, 1899/63, 1901/63, 1904/63, 1908/63, 1914/63, 1910/63;Prosta_62082/96, 2095/112, 2088/118, 2092/125, 2091/125, 2094/133, 2099/140, 2103/153, 2102/156, 2106/169, 2110/178, 2113/184, 2116/188, 2120/195, 2192/219, 2124/219, 2128/219, 2132/219, 2135/54, 2133/215, 2140/254, 2144;254, 2151/255, 2149/255, 2159/267.Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie). • na odcinkach Żorska_6, Żorska_7, Żorska_ 8 koszenie, wycinka samosiewek obejmuje tereny za rowem do linii zadrzewienia (strona prawa jadąc od miasta Żory).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50560,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Do 31 października 2020 roku, w tym: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).2. Rozpoczęcie prac do ……... dni roboczych (zgodnie z ofertą) od złożenia zlecenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną - na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub jego dostarczenia bezpośrednio Wykonawcy.


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 – Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika Ulica Gliwicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Obwiednia Północna do skrzyżowania z ulicą Młynek.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 28 800 m².Na załączonych mapach ulicę Gliwicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Gliwicka_1375/31, 377/28, 373/26, 320/31, 27, 371/25, 326/23, 328/24, 332/24, 334/18, 370/18, 368/19, 366/19, 362/12, 340/9, 342/9, 360/12, 344/9, 346/9, 356/13, 350/10, 352/10, 1499/300, 1569/260, 1635/301, 2256/301, 1501/300, 1505/300, 1507/300, 1511/300, 1509/300, 1513/291; Gliwicka_21509/260, 1633/303, 1631/303, 1513/291, 2206/294, 1628/292, 1625/303, 1623/303, 1619/290, 801/269, 1517/294, 1617/273, 801/269, 1519/269, 1615/267, 1613/267, 1451/269, 1452/270, 1611/261, 1523/262, 1609/262, 1527/71, 1607/262, 1605/262, 1601/122, 1529/73, 1601/122, 1531/59, 1599/118; Gliwicka_31531/59, 1599/118, 1597/75, 1533/74, 1579/75, 1537/50, 1592/75/ 1539/49, 1541/51, 1543/50, 159075, 1545/49, 1547/45, 1569/260, 1588/39, 1549/45, 1551/45, 1553/45, 1586/39, 1584/38, 1561/45, 1580/26, 1563/40, 1565/44, 11, 54/1, 1567/10, 1814/12, 1567/10, 9, 1572/8, 1478/6, 1570/5, 1638/6, 1576/13, 1574/7; Gliwicka_41569/260, 200/40, 1576/13, 702/35, 1275/35, 1276/35, 1274/35, 1277/35, 276/35, 695/18, 699/18, 803/18, 801/8, 797/18, 795/18, 793/18, 791/18, 1689/18, 743/35, 789/18, 787/18, 785/18, 783/18;Gliwicka_5200/40, 747/20, 777/18, 779/18, 775/18, 773/18, 771/18, 769/33, 749/31, 1533/31, 753/29, 1467/29, 767, 765/17, 759/17, 755/21, 761/18, 757/18, 1251/319, 558/108, 603/1;Gliwicka_6603/1, 1255/317, 560/105, 1258/316, 1257/316, 1283/220, 570/91, 1262/315, 1267/313, 1269/311, 576/89, 578/89;Gliwicka_7603/1, 761/315, 582/87, 337/2, 584/87, 586/22, 1273/308, 1275/280, 1277/280, 311/2, 1279/278, 1281/279, 593/9, 595/8, 597/5, 998, 601/5, 599/5;Gliwicka_8998.Ulica Rybnicka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Młynek do końca granic miasta w kierunku Gliwic.Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 24 000 m².Na załączonych mapach ulicę Rybnicką podzielono na odcinki, do których przyporządkowano numery działek, w obszarze których będą wykonywane prace:Rybnicka_11015, 1014, 1349, 1013, 1012, 1297;Rybnicka_21015, 1008, 1293, 1282/1, 1282/5, 1282/4, 406, 1007, 1006, 1005, 1041, 1039, 400, 1004, 1037, 1002, 396, 1001, 1031, 1029/1, 1026, 1023, 1024/1;Rybnicka_3578, 575, 577, 576, 858, 855, 832, 214, 574, 824, 823, 574, 658, 657, 572, 1365/4, 654, 1365/3, 570, 579;Rybnicka_4990Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41712,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Do 31 października 2020 roku, w tym: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).2. Rozpoczęcie prac do ……... dni roboczych (zgodnie z ofertą) od złożenia zlecenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną - na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub jego dostarczenia bezpośrednio Wykonawcy.


Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5 – Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta RybnikaUlica Robotnicza obejmuje odcinek od ulicy Mikołowskiej do ronda UkraińskiegoOrientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 500 m².Na załączonych mapach ulicę Robotniczą podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:761/158, 286/145, 756/152, 760/1, 755/151, 758/146, 757/148, 762/144, 277/134, 2899/313, 763/136, 2898/312, 764/135, 2897/311, 2896/308, 3723/310, 3721/310, 659/314, 3722/310, 2821/225, 227, 2822/226, 2823/224, 2824/223, 2894/224, 723/223, 724/224Ulica Szewczyka obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do ronda Pod ZegaremOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 100 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Szewczyka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2867/220, 3735/272, 2892/229, 2891/230, 2890/231, 2868/218, 28969/217, 2870/217, 2872/126, 2873/237, 2874/237, 2875/271, 3734/272, 2876/271, 2888/276, 2877/271, 2878/268, 2879/270, 2881/267, 3502/267, 3430/266, 3428/285, 3429/266, 3416/272, 3427/285, 3421/285, 3423/285Ulica Arki Bożka obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Arki Bożka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2278/311, 2280/311, 835/308, 2213/310, 2282/311, 2217/310, 2219/310, 2221/310, 2223/310, 2288/311, 2286/311, 2290/311, 2292/311, 2229/310, 2296/311, 2300/311, 2298/311, 2233/310, 2235/310, 2237/310, 2241/310, 2304/311, 2312/311, 2318/311, 2243/310, 2245/310, 2247/310, 2251/310, 2322/312, 2651/310, 2330/312, 868/308, 2255/298, 3562/305, 2261/298, 2342/305, 2346/305, 2270/298, 2350/305, 2661/305, 2353/305, 651/301, 3231/292Ulica Pojdy obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 4 960 m2.Na załączonych mapach ulicę Pojdy podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:732/128, 2825/221, 2826/214, 2827/212, 2829/208, 2830/192, 2867/220, 2866/215, 2865/207, 2864/207, 2863/188, 3640/189, 2862/163, 2861/158, 2893/155, 2860/150, 2859/131, 3726/126, 3641/189, 2832/162, 2833/159, 2834/154, 2835/151, 2836/130, 3727/126, 2837/124, 2839/105, 3728/102, 3726/126, 2858/123, 2857/106, 3729/102, 3730/101, 3733/83, 2843/127, 3732/83, 2844/78, 2845/71, 2846/66, 2847/58, 2848/58, 2849/53, 2850/46, 2851/41, 2852/34, 2853/29, 2854/20, 2855/15, 2856/3Ulica Hotelowa obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Jodłowej plus boczna odnoga.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 4 950 m2.Na załączonych mapach ulicę Hotelową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:276/133, 697/136, 822/96, 809/96, 814/77, 276/133, 344/83, 815/77, 338/81, 781/80, 805/83, 295/80, 778/80, 464/78, 259/77Ulica Makowa obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Hotelowej, w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 300 m2.Na załączonych mapach ulicę Makową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:756/152, 522/136, 745/136, 523/136, 524/136, 525/136, 388/136, 387/136, 386/136, 385/136, 722/136, 384/136, 429/136, 421/136, 585/137Ulica Boya Żeleńskiego obejmuje odcinek od ulicy Hotelowej do ulicy MakowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Boya Żeleńskiego podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:525/136, 388/136, 284/153, 143, 384/136, 564/136, 565/136, 566/136, 830/137Ulica Leszczyńska obejmuje odcinek od ulicy Poremby do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 600 m2.Na załączonych mapach ulicę Leszczyńską podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3426/59, 3433/74, 3418/90, 2198/290, 3457/250Ulica Bieli obejmuje odcinek od ronda Pod Zegarem do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 800 m2.Koszenie nie obejmuje wysp rond.Na załączonych mapach ulicę Bieli podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3413/287, 3414/290, 3161/287, 3460/251, 3461/251, 1407/251, 1037/159.Ulica Poremby obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy WillowejOrientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 3 000 m2.Na załączonych mapach ulicę Poremby podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2193/290, 3151/290, 2432/290, 2190/290, 3174/290, 3457/250.Ulica Dudka obejmuje odcinek od ulicy Poremby do ulicy Bieli (łącznik pieszy)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 200 m2.Na załączonych mapach ulicę Dudka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2184/290, 2185/290, 2432/290, 2186/290, 3173/290, 2043/290.Ulica Willowa obejmuje odcinek od ronda Pod Zegarem do granicy miasta.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 250 m2.Na załączonych mapach ulicę Willową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3416/272, 2883/285, 3407/291, 3142/293, 3408/291, 3141/290, 3143/292, 4699/64, 4227/62, 4688/55, 4594/59, 4689/60, 4690/63, 4691/54, 4692/57, 4693/58, 4694/61Ulica Sąsiedzka obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy Brzozy.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 900 m2.Na załączonych mapach ulicę Sąsiedzką podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:286, 2176/289, 1215/289, 252, 3519/247, 3277/289, 3252/247, 246, 1170/247, 317/247, 311/247Ulica Jodłowa obejmuje odcinek od ulicy Pojdy do granicy lasu.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Jodłową podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:1072/126, 1973/124, 1975/105, 625/102, 97, 237/14, 236/14.Ulica Gminna obejmuje odcinek od ulicy Szewczyka do ulicy Arki Bożka.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 450 m2.Na załączonych mapach ulicę Gminną podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3178/293, 3725/126Ulica Falista obejmuje odcinek od ulicy Arki Bożka do ulicy Walecznych.Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 050 m2.Na załączonych mapach ulicę Falistą podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:3176/305, 3227/305, 3364/305, 3440/305, 869/305, 3499/305, 3492/305, 507/11, 509/11, 503/11, 505/11Ulica Walecznych obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do granicy miasta, w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej)Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 200 m2.Na załączonych mapach ulicę Walecznych podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:731/128, 309, 318/10, 315/9, 317/10, 319/10, 367/9, 364/9Ulica Hanaka obejmuje odcinek od ulicy Poremby do końca (ślepa droga).Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2.Na załączonych mapach ulicę Hanaka podzielono na odcinki w obszarze których będzie wykonywane koszenie, wycinka samosiewek. Mapy obejmują działki o następujących numerach:2420/290, 2196/290, 3174/290, 2400/290, 2387/290Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma następujące obszary: • pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów • pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik • pobocza za barierkami ochronnymi. • rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m za rowem), • skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami ochronnymi (włączając 1 m na skarpie).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41285,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dyspozycyjność40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Do 31 października 2020 roku, w tym: a) etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); b) etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); c) etap III (III koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac).2. Rozpoczęcie prac do ……... dni roboczych (zgodnie z ofertą) od złożenia zlecenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną - na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub jego dostarczenia bezpośrednio Wykonawcy.