Przetarg

Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów

30-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Łochów
Al. Pokoju 75,07-130 Łochów
tel. 256 437 800
fax. 256 437 880
e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl
http:// bip.gminalochow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567575-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Gmina Łochów: Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łochów, krajowy numer identyfikacyjny 71158209000000, ul. Al. Pokoju  75 , 07-130  Łochów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 437 800, e-mail zamowienia.publiczne@gminalochow.pl, faks 256 437 880.
Adres strony internetowej (URL): bip.gminalochow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.gminalochow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 205 (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów
Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” realizowanego w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach zadania w budżecie „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” jest:1)Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni poprzez demontaż istniejącej kotłowni i istniejącego zbiornika na olej opałowy, odnowienie kotłowni, montaż kotła kondensacyjnego c.o. zasilanego gazem ziemnym, włączenie istniejących instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji do układu nowej kotłowni, połączenie i zintegrowanie istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową, wykonanie automatyki dla nowej kotłowni, dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej kotłowni, wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów.2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni poprzez demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe (węgiel), odnowienie kotłowni, montaż powietrznej gazowej pompy ciepła , wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni z pompą ciepła, dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni oraz instalacji AKPiA, wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach płytowych z zaworami i głowicami termostatycznymi, wykonanie nowej instalacji c.w.u. w miejsce elektrycznych podgrzewaczy, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów.2.Zamówienie składa się z 2 Części:1)Część 1: Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;2)Część 2: Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.3.Zakres zamówienia dla Części 1 obejmuje: 1.Dokumentację projektową:1)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie doboru kotła zasilanego gazem ziemnym wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Łopianka 83 w tym również STWiRB i kosztorysów oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszenia.2)Dokumentacja techniczna powinna składać się z:a)projektu budowlanego – 4 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i DWG;b)STWiORB – 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF;c)kosztorysu inwestorskiego szczegółowego - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA;d)przedmiaru robót - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA.3)Wykonawca sporządzi dokumentację kosztorysową na wszystkie do wykonania roboty budowlane w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych wg metody szczegółowej. 4)Uzyskanie wszelkich decyzji, zezwoleń, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz inwentaryzacji powykonawczej, opracowanie projektu rozbiórek wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, jeśli takie wystąpią, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audytu ex-post i niezbędnych dla realizacji Zadania jak również dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.5)Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w Projekcie budowlanym.6)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 7)Planowany koszt prac projektowych nie może być większy niż 3,9 % kosztów prac budowlanych.2.Roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, które będą realizowane na podstawie wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej w ramach których zaplanowano:1)demontaż istniejącej kotłowni olejowej;2)demontaż istniejącego zbiornika na olej opałowy;3)odnowienie pomieszczeń kotłowni;4)montaż nowej kotłowni kondensacyjnej gazowej;5)włączenie istniejącej instalacji c.o. c.w.u. i cyrkulacji do nowej kotłowni;6)połączenie istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową;7)zintegrowanie pracy istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową; 8)wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni;9)dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni;10)wykonanie przyłącza gazowego do nowej kotłowni. 4.Zakres zamówienia dla Części 2 obejmuje: 1.Dokumentację projektową:1)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie doboru i montażu powietrznej gazowej pompy ciepła wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, w tym również STWiRB i kosztorysów oraz projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszenia.2)Dokumentacja techniczna powinna składać się z:a)projektu budowlanego – 4 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i DWG;b)STWiORB – 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF;c)kosztorysu inwestorskiego szczegółowego - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA;d)przedmiaru robót - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA.3)Wykonawca sporządzi dokumentację kosztorysową na wszystkie do wykonania roboty budowlane w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych wg metody szczegółowej. 4)Uzyskanie wszelkich decyzji, zezwoleń, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz inwentaryzacji powykonawczej, opracowanie projektu rozbiórek wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, jeśli takie wystąpią, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audytu ex-post i niezbędnych dla realizacji Zadania jak również dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.5)Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w Projekcie budowlanym.6)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. 7)Planowany koszt prac projektowych nie może być większy niż 3,9 % kosztów prac budowlanych.2.Roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni i termomodernizacji w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, które będą realizowane na podstawie wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej. W ramach zadania zaplanowano:1)demontaż istniejącej kotłowni węglowej;2)odnowienie pomieszczenia kotłowni;3)montaż powietrznej gazowej pompy ciepła;4)wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni z pompą ciepła; 5)dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni oraz instalacji AKPiA;6)wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni;7)demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji c.o. na nową niskopojemnościową wyposażoną w grzejniki płytowe z zainstalowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi) wraz z robotami towarzyszącymi;8)wykonanie nowej instalacji c.w.u. zasilanej powietrzną pompą gazową w miejsce elektrycznych podgrzewaczy;9)ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;10)docieplenie stropodachu wełną mineralną; 11)system zarządzania energią- usprawnienie instalacji grzewczej pozwalające na optymalny dobór temperatury do pomieszczeń wg harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem możliwości zadania pełnego harmonogramu temperaturowo-czasowego w poszczególnych pomieszczeniach obiektu przez jego administratora w celu osiągnięcia oszczędności energii i podniesienia komfortu;12)zniwelowanie progu przed wejściem do budynku celem poprawy dostępności osobom poruszającym się na wózkach.5.Zaleca się, aby Wykonawca w Części 1 i 2 dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 6.Zamawiający informuje, iż prace budowlane w Części 1 i 2 będą prowadzone w trakcie użytkowania budynków.7.Zamawiający od Wykonawcy w Części 1 i 2 będzie wymagać:1)wykonania pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji;2)wykonania i dostarczenia dokumentacji techniczno – ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej;3)przeprowadzenia rozruchów próbnych;4)opracowania i dostarczenia Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;5)dokonywania własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z eksploatacji obiektu, gwarancji zamontowanych urządzeń i elementów zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji;6)przeszkolenia załogi zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 8.Jeżeli w SIWZ, w tym w PFU wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 9.W przypadku, gdy w SIWZ w tym w PFU zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.10.W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.11.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13).12.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnieze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 13.Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.14.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.15.Wymagany okres gwarancji dla Części 1 i 2 na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 16.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a)dla Części 1 - roboty w zakresie branży: elektrycznej, sanitarnej, instalacyjnej w zakresie sieci gazowej;b)dla Części 2 - roboty w zakresie branży: elektrycznej, sanitarnej, budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci gazowej;2)ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3)szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71223000-3
45321000-3
45311000-0
45331000-6
45231221-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-07-30
2021-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w następujących terminach:1)Część 1 w terminie do 30.07.2021 r., w tym : a)Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej z uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń – 31.01.2021 r. b)Etap 2: Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów – 30.07.2021 r.2)Część II w terminie do 30.10.2021 r., w tym:a)Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej z uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń – 31.01.2021 r. b)Etap 2: Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów – 30.10.2021 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:a)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałw sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: -w Części 1 : co najmniej jedną realizację umowy polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji kotłowni na paliwo gazowe o mocy kotła min 50kW,-w Części 2: co najmniej jedną realizację umowy polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji kotłowni z wykorzystaniem powietrznych gazowych pomp ciepła o mocy kotła min 50kW,-w Części 2: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej 500 m3,b)w Części 2: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,c)w Części 1 i 2: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, Uwaga: przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu*:a)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Uwaga: Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowy dokument w oparciu o dane zamieszczone w Formularzu ofertowym,c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,*Uwaga: Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit. a-e SIWZ będą musieli złożyć odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku składania oferty wspólnej) podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;2.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1)zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 lit. b-d SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;2)jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 SWIZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentu, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 lit. a-b SWIZ stosuje się odpowiednio; 3)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:w celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ:a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu zawierającego informacje wymagane przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zawierającego informacje wymagane przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej bip.gminalochow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. *Uwaga: Złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane, w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(np. spółka cywilna, konsorcjum):1)każdy z Wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ;2)co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ; 3)każdy z Wykonawców oddzielnie składa dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;4)każdy z Wykonawców oddzielnie składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 SIWZ, 5)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;6)oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 7)wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie. 3.Oferta złożona przez Wykonawcę w sposób, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 6 SIWZ musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1)wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – w formie oryginału; 2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ – w formie oryginału; 3)pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 4)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 5)dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie – jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 6)w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych – opis materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do dokumentacji przetargowej;7)wyjaśnienie uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w Rozdziale XII ust. 5 SIWZ – jeżeli dotyczy, w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie §13 ust. 1-8 wzoru umowy:1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp.2.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:1)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:a)zmiany stawki podatku od towarów i usług, b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,e)ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,f)konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;2)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:a)wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w tym zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. pożar, zalanie, zamieszki, klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny, b)zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich, Zamawiającego lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących - bezpośrednio lub pośrednio - znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,c)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych odnotowanych w dzienniku budowy, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, a także umową, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,d)wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie prób, sprawdzeń albo dokonania odbioru z uwagi na gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalie klimatyczne, e)opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, f)wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, g)konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, wynikającej z wystąpienia istotnych braków lub błędów w Dokumentacji technicznej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,h)udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, i)wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, j)gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k)zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, l)zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 umowy;3)zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w poniższych sytuacjach, z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone w dokumentacji przetargowej oraz ofercie Wykonawcy zostaną zachowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu:a)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w Dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,c)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,d)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,e)ograniczenia dostępności poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert i Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec; 4)zmiana w zakresie Podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy w przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania część zamówienia, którą zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście lub gdy Wykonawca wykona osobiście część zamówienia, którą zgodnie z ofertą miał powierzyć do wykonania Podwykonawcy lub gdy następuje zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 12 ust. 8 umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.4.Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 12 ust. 3 umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę występującą o zmianę, w oparciu o przedstawiony w § 12 ust. 2 umowy katalog zmian umowy. 5.Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:1)zakres i wskazanie proponowanej zmiany;2)opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;3)podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z postanowień umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;4)informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, w tym w szczególności:a)w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia wskazanej w § 12 ust. 2 pkt 1 lit a-d: wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem oraz przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu umowy,b)w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia wskazanej w § 12 ust. 2 pkt 1 lit e: wartość ograniczonego zakresu robót budowlanych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych robót przyjętych w kosztorysie ofertowym dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy,c)w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia wskazanej w § 12 ust. 2 pkt 1 lit f: podstawą do podpisania aneksu stanowił będzie protokół konieczności podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierający uzasadnienie wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wartość dodatkowych robót budowlanych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych robót przyjętych w kosztorysie ofertowym dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie określono w kosztorysie ofertowym, podstawę rozliczenia stanowił będzie kosztorys przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 6.W przypadku wykazania okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. 7.W przypadku wykazania okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8.Zmianie podlegają także wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, a jedynie niezwłoczne pisemne zawiadomienie drugiej Strony, w tym między innymi:1)zmiana danych teleadresowych Stron;2)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;3)zmiana Podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 4 umowy;4)zmiana osoby deklarowanej przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 umowy w przypadku zaistnienia konieczności powierzenia czynności innej osobie niż wskazanej w Wykazie osób – wówczas Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Nowy kandydat powinien spełniać co najmniej takie warunki jakie podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego postępowania;5)zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni poprzez demontaż istniejącej kotłowni i istniejącego zbiornika na olej opałowy, odnowienie kotłowni, montaż kotła kondensacyjnego c.o. zasilanego gazem ziemnym, włączenie istniejących instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji do układu nowej kotłowni, połączenie i zintegrowanie istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową, wykonanie automatyki dla nowej kotłowni, dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej kotłowni, wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów.2.Zakres zamówienia dla Części 1 obejmuje: 1.Dokumentację projektową:1)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie doboru kotła zasilanego gazem ziemnym wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Łopianka 83 w tym również STWiRB i kosztorysów oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszenia.2)Dokumentacja techniczna powinna składać się z:a)projektu budowlanego – 4 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i DWG;b)STWiORB – 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF;c)kosztorysu inwestorskiego szczegółowego - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA;d)przedmiaru robót - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA.3)Wykonawca sporządzi dokumentację kosztorysową na wszystkie do wykonania roboty budowlane w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych wg metody szczegółowej. 4)Uzyskanie wszelkich decyzji, zezwoleń, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz inwentaryzacji powykonawczej, opracowanie projektu rozbiórek wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, jeśli takie wystąpią, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audytu ex-post i niezbędnych dla realizacji Zadania jak również dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.5)Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w Projekcie budowlanym.6)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 7)Planowany koszt prac projektowych nie może być większy niż 3,9 % kosztów prac budowlanych.2.Roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, które będą realizowane na podstawie wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej w ramach których zaplanowano:1)demontaż istniejącej kotłowni olejowej;2)demontaż istniejącego zbiornika na olej opałowy;3)odnowienie pomieszczeń kotłowni;4)montaż nowej kotłowni kondensacyjnej gazowej;5)włączenie istniejącej instalacji c.o. c.w.u. i cyrkulacji do nowej kotłowni;6)połączenie istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową;7)zintegrowanie pracy istniejącej instalacji solarnej z nową kotłownią gazową; 8)wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni;9)dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni;10)wykonanie przyłącza gazowego do nowej kotłowni. 4.Zamawiający od Wykonawcy w Części 1 będzie wymagać:1)wykonania pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji;2)wykonania i dostarczenia dokumentacji techniczno – ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej;3)przeprowadzenia rozruchów próbnych;4)opracowania i dostarczenia Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;5)dokonywania własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z eksploatacji obiektu, gwarancji zamontowanych urządzeń i elementów zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji;6)przeszkolenia załogi zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 5.Zaleca się, aby Wykonawca w Części 1dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 6.Zamawiający informuje, iż prace budowlane w Części 1 będą prowadzone w trakcie użytkowania budynków.7.Jeżeli w SIWZ, w tym w PFU wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 8.W przypadku, gdy w SIWZ w tym w PFU zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.9.W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.10.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13).11.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnieze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 12.Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.13.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.14.Wymagany okres gwarancji dla Części 1 na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 15.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16.Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a)dla Części 1 - roboty w zakresie branży: elektrycznej, sanitarnej, instalacyjnej w zakresie sieci gazowej;2)ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3)szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71223000-3, 45321000-3, 45311000-0, 45331000-6, 45231221-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Część 1 w terminie do 30.07.2021 r., w tym : a)Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej z uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń – 31.01.2021 r. b)Etap 2: Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Łopianka 83, 07-130 Łochów – 30.07.2021 r.


Część nr: 2Nazwa: Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni poprzez demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe (węgiel), odnowienie kotłowni, montaż powietrznej gazowej pompy ciepła , wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni z pompą ciepła, dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni oraz instalacji AKPiA, wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach płytowych z zaworami i głowicami termostatycznymi, wykonanie nowej instalacji c.w.u. w miejsce elektrycznych podgrzewaczy, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych w Samorządowym Przedszkolu Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów.2.Zakres zamówienia dla Części 2 obejmuje: 1.Dokumentację projektową:1)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie doboru i montażu powietrznej gazowej pompy ciepła wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, w tym również STWiRB i kosztorysów oraz projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę/zgłoszenia.2)Dokumentacja techniczna powinna składać się z:a)projektu budowlanego – 4 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i DWG;b)STWiORB – 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF;c)kosztorysu inwestorskiego szczegółowego - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA;d)przedmiaru robót - 2 egzemplarze w tradycyjnej wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD z możliwością otworzenia w formacie PDF i w programie NORMA.3)Wykonawca sporządzi dokumentację kosztorysową na wszystkie do wykonania roboty budowlane w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych wg metody szczegółowej. 4)Uzyskanie wszelkich decyzji, zezwoleń, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz inwentaryzacji powykonawczej, opracowanie projektu rozbiórek wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, jeśli takie wystąpią, wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i Audytu ex-post i niezbędnych dla realizacji Zadania jak również dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.5)Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w Projekcie budowlanym.6)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. 7)Planowany koszt prac projektowych nie może być większy niż 3,9 % kosztów prac budowlanych.3.Roboty budowlane polegające na modernizacji kotłowni i termomodernizacji w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, które będą realizowane na podstawie wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej. W ramach zadania zaplanowano:1)demontaż istniejącej kotłowni węglowej;2)odnowienie pomieszczenia kotłowni;3)montaż powietrznej gazowej pompy ciepła;4)wykonanie instalacji automatyki dla nowej kotłowni z pompą ciepła; 5)dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb nowej kotłowni oraz instalacji AKPiA;6)wykonanie przyłącza gazowego dla potrzeb nowej kotłowni;7)demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji c.o. na nową niskopojemnościową wyposażoną w grzejniki płytowe z zainstalowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi) wraz z robotami towarzyszącymi;8)wykonanie nowej instalacji c.w.u. zasilanej powietrzną pompą gazową w miejsce elektrycznych podgrzewaczy;9)ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;10)docieplenie stropodachu wełną mineralną; 11)system zarządzania energią- usprawnienie instalacji grzewczej pozwalające na optymalny dobór temperatury do pomieszczeń wg harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem możliwości zadania pełnego harmonogramu temperaturowo-czasowego w poszczególnych pomieszczeniach obiektu przez jego administratora w celu osiągnięcia oszczędności energii i podniesienia komfortu;12)zniwelowanie progu przed wejściem do budynku celem poprawy dostępności osobom poruszającym się na wózkach.4.Zaleca się, aby Wykonawca w Części 2 dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5.Zamawiający informuje, iż prace budowlane w Części 2 będą prowadzone w trakcie użytkowania budynków.6.Zamawiający od Wykonawcy w Części 2 będzie wymagać:1)wykonania pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji;2)wykonania i dostarczenia dokumentacji techniczno – ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej;3)przeprowadzenia rozruchów próbnych;4)opracowania i dostarczenia Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;5)dokonywania własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z eksploatacji obiektu, gwarancji zamontowanych urządzeń i elementów zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji;6)przeszkolenia załogi zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 7.Jeżeli w SIWZ, w tym w PFU wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 8.W przypadku, gdy w SIWZ w tym w PFU zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.9.W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.10.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13).11.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnieze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 12.Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.13.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.14.Wymagany okres gwarancji dla Części 2 na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 15.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16.Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:1)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: b)dla Części 2 - roboty w zakresie branży: elektrycznej, sanitarnej, budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci gazowej;2)ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3)szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71223000-3, 45321000-3, 45311000-0, 45331000-6, 45231221-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część II w terminie do 30.10.2021 r., w tym:a)Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej z uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń – 31.01.2021 r. b)Etap 2: Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, ul. Kolejowa 23, 07-130 Łochów – 30.10.2021 roku