Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych w miejscowości Hucisko w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( EFRROW ) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

30-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Przysuski
Aleja Jana Pawła II 10,26-400 Przysucha
tel. 486 752 553
fax. 486 753 672
e-mail: zp@powiatprzysuski.eu
http:// bip.przysucha.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567696-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Powiat Przysuski: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych w miejscowości Hucisko w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( EFRROW ) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Przysuski, krajowy numer identyfikacyjny 67022319000000, ul. Aleja Jana Pawła II  10 , 26-400  Przysucha, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 752 553, e-mail zp@powiatprzysuski.eu, faks 486 753 672.
Adres strony internetowej (URL): bip.przysucha.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.przysucha.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.przysucha.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Przysuski, Siedziba Władz Powiatu Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pokój nr 32 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych w miejscowości Hucisko w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( EFRROW ) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Numer referencyjny: ZP-1.272.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy sieci dróg wewnętrznych, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, leśnych i zabudowań gospodarczych w miejscowości Hucisko w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego ( EFRROW ) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Zakres budowy i przebudowy dróg obejmuje:- budowę konstrukcji drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego,- budowę poboczy wzmacnianych kruszywem łamanym,- przebudowę istniejących przepustów pod drogą lub budowę nowych (jeżeli zaistnieje taka konieczność),- rozwiązanie odwodnienia korpusu drogowego i budowę lub regulację rowów przydrożnych (jeżeli zaistnieje taka konieczność),- wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji,Budowa dróg1. dr. Nr 4 – długość 460m, działka nr ewid. 424, pas drogowy 8,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m,2. dr. Nr 6 – długość 115m, działka nr ewid. 219, pas drogowy 6,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m,3. dr. Nr 10 – długość 870m, działka nr ewid. 440, pas drogowy 6,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m,4. dr. Nr 12 – długość 650m, działki nr ewid. 126 i 185, pas drogowy 6,0m, jezdnia 3,0m, pobocza 2x1,5m,5. dr. Nr 21 – długość 970m, część działki nr ewid. 167 (od skrzyżowania z dr. Nr 12do granicy powiatu), pas drogowy 9,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m,6. dr. Nr 22 – długość 380m, działka nr ewid. 388, pas drogowy 8,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m,7. dr. Nr 23 – długość 510m, działka nr eiwd. 267, pas drogowy 8,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m.Przebudowa dróg1. dr. Nr 1 – długość 700m, część działki nr ewid. 372 (od skrzyżowania z dr. Nr 7 do granicy powiatu), pas drogowy 6,0m, jezdnia 3,0m, pobocza 2x1,5m, 2. dr. Nr 2 – długość 650m, działka nr ewid. 465, pas drogowy 5,0m, jezdnia 3,0m, pobocza 2x1,0m, 3. dr. Nr 3 – długość 360m, działka nr ewid. 458, pas drogowy 8,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m, 4. dr. Nr 5 – długość 350m, działka nr ewid. 244, pas drogowy 6,0m, jezdnia 4,0m pobocza 2x1,0m,5. dr. Nr 7 – długość 280m, część działki nr ewid. 372, pas drogowy 5,0m, jezdnia 3,0m, pobocza 2x1,0m,6. dr. Nr 9 – długość 1800m, część działki nr ewid 10 (od skrzyżowania z dr. powiatową Nr 3306W do skrzyżowania z dr. Nr 18), pas drogowy 9,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m,7. dr. Nr 11 – długość 650, część działki nr ewid. 167 (od skrzyżowania z dr. Nr 9 do skrzyżowania z dr. Nr 12), pas drogowy 9,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m,8. dr. Nr 13 – długość 230m, część działki nr ewid. 24 (od skrzyżowania z dr. Nr 9 do skrzyżowania z dr. Nr 20), pas drogowy 6,0m, jezdnia 3,0m, pobocza 2x1,50m,9. dr. Nr 14 – długość 1460m, działka nr ewid. 108, pas drogowy 9,0m, jezdnia 5,0m, pobocza 2x1,0m,10. dr. Nr 17 – długość 1070m, działka nr ewid. 44 i część działki nr ewid 24 (od skrzyżowania z dr. Nr 9 do skrzyżowania z dr. Nr 20), pas drogowy 6,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m,11. dr. Nr 18 – długość 910m, działka nr ewid. 22, pas drogowy 6,0m, jezdnia 4,0m, pobocza 2x1,0m,12. dr. Nr 20 – długość 330m, część działki nr ewid. 24 (od skrzyżowania z dr. Nr 13 do skrzyżowania z dr. Nr 9), pas drogowy 4,0m, jezdnia 3,0m pobocza 2x0,5m.KOD CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,Przedmiot zamówienia opisany szczegółowo został w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówieniaTermin realizacji zamówienia: do 31 maja 2021r.w tymEtap I – do 30 listopada 2020r.Etap II – do 31 maja 2021r.Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania i rozliczenia poszczególnych etapów realizacji zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować realizację całości zamówieniaJeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych do wskazanych w OPZ, na następujących warunkach:1) Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w opisie oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dokumenty (wszelkie dowody) jednoznacznie potwierdzające spełnienie przez rozwiązania równoważne wymagań Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich rozwiązań.2) Wszelkie urządzenia, materiały i rozwiązania muszą spełniać minimalne wymagania przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. muszą co najmniej spełniać te same funkcje, 3) Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować rozwiązanie równoważne, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniem potwierdzającym spełnianie braku podstaw wykluczenia oferta powinna również zawierać: a) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ), b) W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa, c) Dowód wpłaty wadium, d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy . Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile jest to wiadome. e) Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór Jego oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług składając wypełniony - załącznik nr2 do formularza oferty (oświadczenie należy złożyć w oryginale) f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP załącznik nr2 do SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę. W związku z faktem, iż Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie jest wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Pekao S.A. Oddział w Przysusze ul. Krakowska 33Nr rachunku: 90 1240 5703 1111 0000 4903 1652 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku.Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy Pzp.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za realizację zamówienia60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie jej realizacji, w tym zmiany terminów, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ustawy PZP, a ponadto w przypadkach określonych w niniejszej umowie, a w szczególności w razie zaistnienia: 1) skomplikowanego charakteru opracowania, w szczególności w przypadku braku w dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją; 2) zmiany terminu/ów realizacji Przedmiotu umowy, poprzez jego/ich przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ze względu na inne niezawinione przez strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą; 3) konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania (Przedmiotu umowy), a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zamawiający niezależnie od innych okoliczności powołanych w niniejszej umowie przewiduje również możliwość jej zmiany w następujących przypadkach: 1) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia, korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, b) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3. W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne oraz przedstawieniem dowodów potwierdzających przytoczone fakty.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które są niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe zakończenie opracowania, a niemożna było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są one korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania Przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów dotyczących możliwości zmiany niniejszej umowy.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2188 t.j. ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6) SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiat Przysuski, Siedziba Władz Powiatu Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pokój nr 32 (Sekretariat). 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@powiatprzysuski.eu – dokumenty powinny być zeskanowane po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę, a faksem na nr (48) 675 36 72. 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 7) 7 SIWZ. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Borycki – e-mail: zp@powiatprzysuski.eu ; faks (48) 675 36 72.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH