Przetarg

Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów

30-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Korczaka 23,18-100 Łapy
tel. 085 814 24 38
fax. 085 814 24 82
e-mail: przetargi@szpitallapy.pl
http:// https://szpitallapy.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568174-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, krajowy numer identyfikacyjny 50644804000000, ul. Korczaka  23 , 18-100  Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 814 24 38, e-mail przetargi@szpitallapy.pl, faks 085 814 24 82.
Adres strony internetowej (URL): https://szpitallapy.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://szpitallapy.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://szpitallapy.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
Adres:
SP ZOZ W ŁAPACH UL. JANUSZA KORCZAKA 23, 18-100 ŁAPY

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów
Numer referencyjny: ZP/18/2020/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania następujących pakietów:Nr 1 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Działu Diagnostyki Obrazowej;Nr 2 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Laboratorium Diagnostycznego Szpitala.Nr 3 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Rehabilitacji Leczniczej mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9.W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie. Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać: 1. wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji,2. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,3. wykonanie Przedmiotu Zamówienia - dokumentacji projektowej,4. wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR.Wymagany termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w maksymalnym terminie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału nr 17. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do wykonania zamówienia:- w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów;- w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 1 tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów;- w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 2 tygodnie) – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów.Podany termin (4 tygodnie od dnia zawarcia umowy) jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 niniejszej SIWZ. W tym za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach w zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu użyteczności publicznej a projektowana powierzchnia użytkowa każdego z przedstawionych budynków wynosiła minimum 500m2 z załączeniem dowodów określających czy te projekty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ww. zadanie było wykonane.b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:1) projektanta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725), co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;2) projektanta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725), co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;3) projektanta posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, co, wentylacji bez ograniczeń, wpisanego na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725), co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta poszczególnych branż zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej wskazanej branży.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ: a) wykaz prac projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane• oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium dla Wykonawcy przedstawiającego ofertę na wszystkie pakiety wynosi 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych, 00/100 PLN). Wymagane kwoty wadium w rozbiciu na poszczególne pakiety poniżej:Pakiet nr 1 - 700,00 złPakiet nr 2 - 700,00 złPakiet nr 3 - 1 800,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w sytuacji konieczności wykonania dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania SIWZ, a niezbędnej do realizacji zamówienia.Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Działu Diagnostyki Obrazowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie. Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać: 1. wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji,2. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,3. wykonanie Przedmiotu Zamówienia - dokumentacji projektowej,4. wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w maksymalnym terminie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału nr 17. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do wykonania zamówienia:- w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów;- w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 1 tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów;- w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 2 tygodnie) – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów.Podany termin (4 tygodnie od dnia zawarcia umowy) jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 niniejszej SIWZ. W tym za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Laboratorium Diagnostycznego Szpitala
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie. Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać: 1. wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji,2. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,3. wykonanie Przedmiotu Zamówienia - dokumentacji projektowej,4. wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w maksymalnym terminie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału nr 17. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do wykonania zamówienia:- w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów;- w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 1 tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów;- w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 2 tygodnie) – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów.Podany termin (4 tygodnie od dnia zawarcia umowy) jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 niniejszej SIWZ. W tym za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Rehabilitacji Leczniczej mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie. Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać: 1. wykonanie koncepcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i przedłożenie do akceptacji,2. wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,3. wykonanie Przedmiotu Zamówienia - dokumentacji projektowej,4. wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71221000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
TERMIN40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji umowy: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w maksymalnym terminie: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z treścią rozdziału nr 17. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę do wykonania zamówienia:- w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów;- w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 1 tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 20 punktów;- w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (skrócenie terminu o 2 tygodnie) – oferta Wykonawcy otrzyma 40 punktów.Podany termin (4 tygodnie od dnia zawarcia umowy) jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 niniejszej SIWZ. W tym za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.