Przetarg

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ
tel. 182 611 244
fax. 182 662 312
e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
http:// www.nowytarg.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584857-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Miasto Nowy Targ: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Nowy Targ, krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1 , 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (URL): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nowytarg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nowytarg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ pok.101 Ip. Sekretariat Burmistrza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.
Numer referencyjny: ZP.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej umożliwiającej wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - na działkach nr ewid.: 16956, 16958, 16959, 16960, 16961, 16964, 16977, 16981, 16982, 16983, 16984/2 położonych w miejscowości Nowy Targ dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.Przedmiot główny: CPV 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego. Dodatkowe przedmioty: CPV – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, CPV – Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych.2. Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje:1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie:a/ projektu budowlanego wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkimi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami,b/ projektu wykonawczego dla celów realizacji robót opracowanego z uwzględnieniem warunków zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i  uzgodnieniach, jak również w wymaganiach zamawiającego,zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym wykonanym przez Savona Projekt Sp. z o.o. ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów, dla Wariantu 2 KONW.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1/ Etap I:a/ Opracowanie koncepcyjne – 5 egz.2/ Etap II:a/ projekt budowlany – 5 egz.b/ projekt wykonawczy – 5 egz.c/ kosztorys inwestorski – 5 egz.d/ przedmiar robót – 5 egz.e/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.f/ wersję elektroniczną prac projektowych – 2 egz.(rysunki w formacie pdf, dwg, dgn, pliki tekstowe, kosztorys inwestorski i przedmiar robót formacie pdf i xls)g/ prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. 4. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 1/ Etap I: a/ uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, w tym wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, b/ wykonanie koncepcji obiektów i urządzeń budowlanych oraz w uzgodnieniu z zamawiającym wyznaczenie ich lokalizacji, c/ w razie konieczności uzyskanie wstępnych decyzji, pozwoleń i opinii, niezbędnych dla realizacji tego etapu przedmiotu umowy. 2/ Etap II: W oparciu o zaakceptowaną przez zamawiającego koncepcję, wykonać opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: a/ uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji, pozwoleń, zgód i opinii. b/ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej pozwalającej na realizację zaprojektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami prawa (uzyskanie pozwolenia na budowę) w ilości wymaganej przez przepisy prawa, c/ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej pozwalającej na zrealizowanie zaprojektowanego zamierzenia inwestycyjnego, d/ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej zrealizować przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe opracowania należy sporządzić w zakresie i formie wymaganym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz w zakresie wystarczającym do wykonania tych robót.5. Szczegółowe założenia do zakresu objętego pracami projektowymi:1/ zaprojektowanie niwelacji terenu.2/ zaprojektowanie utwardzenia terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych),3/ zaprojektowanie drogi dojazdowej,4/ zaprojektowanie konwencjonalnej rampy wyładowczej PSZOK oraz budynku magazynowo – warsztatowego,5/ zaprojektowanie umiejscowienia kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych,6/ zaprojektowanie budynku w technologii kontenerowej w funkcji socjalno-administracyjnej,7/ zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej zewnętrznej,8/ zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy,9/ zaprojektowanie posadowienia wagi najazdowej,10/ zaprojektowanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,11/ zaprojektowanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji systemu alarmowego,12/ zaprojektowanie ogrodzenia terenu inwestycji wraz z niezbędnymi bramami i furtkami,13/ zaprojektowanie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:1/ zadanie inwestycyjne będzie dofinansowane w ramach działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 2/ wynagrodzenie w formie ryczałtu, płatne na podstawie faktur, których podstawą wystawienia będą podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze prac projektowych, 3/ wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac projektowych w tym także mapę do celów projektowych zapewnia na własny koszt wykonawca,4/ rozwiązania projektowe i zakres dokumentacji, także w części kosztorysowej należy konsultować z zamawiającym w trakcie prac projektowych i uzyskać dla nich akceptację zamawiającego,5/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac projektowych przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w zamówieniu ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji prac projektowych a wartość umowy zawiera również wartość tych prac, 6/ wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania prac projektowych (w szczególności uzyskania zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków, badań geotechnicznych itp. ).7/ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane w III etapach:- I etap – 20 % po opracowaniu projektu koncepcyjnego i zatwierdzeniu jego przez zamawiającego,- II etap – 70 % po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,- III etap – 10 % po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych i podpisaniu z nim umowy,8/ wykonawca ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie, stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec zamawiającego za jej działanie i zaniechanie jak za własne,9/ kosztorysy inwestorskie na stronie tytułowej mają zawierać również kody CPV, cenę netto, podatek od towarów i usług i cenę brutto, datę sporządzenia,10 / wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień do dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego i wykonywania robót budowlanych.11/ materiały do pozwolenia na budowę należy przedstawić zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji,12/ uzyskane warunki branżowe na podstawie, których wykonawca będzie wykonywał projekt należy niezwłocznie po otrzymaniu przedstawić zamawiającemu i uzyskać jego akceptację,13/ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z ramienia inwestora działainspektor nadzoru inwestorskiego,14/ wykonawca, działając w imieniu zamawiającego, uzyska pozwolenie na budowę, 15/ oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlanepodpisuje zamawiający. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego w szczególności:1/ czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333), 2/ udział w komisjach i naradach technicznych na wezwanie zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
79421200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia.- rozpoczęcie - data podpisania umowy - zakończenie - do 28 lutego 2021r. (uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę) Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót do dnia przekazania inwestycji do eksploatacji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (opracowanie projektu budynku, budowli wraz z instalacjami) na łączną kwotę co najmniej 200 000,00 zł dla maksymalnie dwóch inwestycji) oraz wykaże, że co najmniej dwie najważniejsze z tych usług zostały wykonane należycie.b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobą/osobami do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach:- architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - inżynieryjnej drogowej,-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/ wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie związanych z nadzorowaniem robót w zakresie budowy dróg, placów i uzbrojenia terenu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem co najmniej dwóch dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie /według załącznika nr 5 do SIWZ/,2/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 7 do SIWZ/,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust 1 i 2 zawierające informacje o tych podmiotach.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 w zakresie dotyczącym podwykonawców. 5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 6. Wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (wyłącznie w sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia . 8. W przypadku gdy wykonawca będzie podlegał na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zamawiający zażąda przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III pkt 4 ogłoszenia o zamówieniu (odpowiednio rozdz. IX ust. 9 SIWZ) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1/ pieniądzu,2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310).3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A konto nr 08124015741111000007897577. Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w innej formie należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja) zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być złożone za potwierdzeniem u mgr Elżbiety Stępińskiej pok. 107 I p.w terminie składania oferty. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie wykonawcy w opracowaniu projektów budynków, budowli wraz z instalacjami 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. 2. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:a/ opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, b/ konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków wykonawcy wynikających z umowy, c/ wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, d/ wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, e/ zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, f/ opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, g/ zwłoki zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, h/ wstrzymanie realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,i/ działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,3/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego, 4/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,5/ termin realizacji może zostać przesunięty również w sytuacji gdy zwłoka prac wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy w szczególności: przedłużające się procedury uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji umowy,6/ w przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac,7/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH