Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic.

14-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 138,40-523 Katowice
tel. 322 515 186
fax. 322 515 081
e-mail: zzm_katowice@pro.onet.pl
http:// htps://zzmkce.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584861-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Zakład Zieleni Miejskiej: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 35457111011220, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  138 , 40-523  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 515 186, e-mail zzm_katowice@pro.onet.pl, faks 322 515 081.
Adres strony internetowej (URL): htps://zzmkce.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zzmkce.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzmkce.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://portal.smartpzp.pl/zzm

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic.
Numer referencyjny: NZI.261.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Nowych Parków dla Katowic” obejmująca opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla czterech zadań inwestycyjnych j.n. wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, w następujących lokalizacjach:1) Lokalizacja Nr 1 - „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” 2) Lokalizacja Nr 2 – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” 3) Lokalizacja Nr 3 – „Budowa parku przy ul. Wantuły”4) Lokalizacja Nr 4 – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Zadanie Nr 1 – podstawowy zakres przedmiotu umowy tj.:1) opracowanie koncepcji projektowej w dwóch wersjach;2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej „Projektem”) 3) uzyskanie dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, zgodnie z postanowieniami postępowania przetargowego i niniejszej Umowy (pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)2) Zadanie Nr 2 - usługi objęte prawem opcji, związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery części:1. CZEŚĆ I - „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Lokalizacja Nr 12. CZEŚĆ II – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Lokalizacja Nr 23. CZEŚĆ III – „Budowa parku przy ul. Wantuły” (Załącznik Nr 3 do SIWZ) Lokalizacja Nr 34. CZEŚĆ IV – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” (Załącznik Nr 4 do SIWZ) Lokalizacja Nr 42) Planowana wartość zadań inwestycyjnych dla poszczególnych lokalizacji parków dla Katowic:Lokalizacja Nr 1 – „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu” – do kwoty 10 mln zł brutto, Lokalizacja Nr 2 – „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” – do kwoty 7 mln zł brutto, Lokalizacja nr 3 – „Budowa parku przy ul. Wantuły” – do kwoty 3 mln zł brutto,Lokalizacja nr 4 – „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotka” – do kwoty 4 mln zł brutto.

II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71420000-8
71400000-2
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 364
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia1) dla Zadania Nr 1:a) w zakresie opracowania koncepcji projektowej – w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy,b) w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Projektu) – nie dłużej niż 52 tygodnie od dnia podpisania umowy.2) dla Zadania Nr 2 – okres realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych i upłynie po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową opracowaną w ramach Umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) zostanie uznany za dochowany, jeżeli Wykonawca w podanym terminie:1) złoży koncepcje projektowe,2) złoży we właściwym organie administracji kompletny wniosek o pozwolenie na budowę, a organ ten przyjmie wniosek bez uwag lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę,3) przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,4) właściwy organ wyda decyzję w przedmiotowej sprawie lub potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub upłynie termin ustawowy zezwalający na rozpoczęcie prac budowlanych w przypadku zgłoszenia robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zdolność techniczna: Wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dokumentacje projektowe obejmujące swym zakresem zagospodarowanie terenu - zagospodarowanie parku, rewitalizacja terenów zieleni urządzonej, rewaloryzacje parków oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej itp. o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda. Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości. Prace rozliczane w walutach obcych - przeliczenie wartości robót nastąpi zgodnie z kursem ustalonym dla danej waluty i opublikowanej przez NBP zgodnie z datą stanowiąca dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.2) Zdolność zawodowa:a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysonował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw z zastrzeżeniem art.12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), natomiast zgodnie z rozdział III pkt 4.2 ppkt 5d SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia również co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe architektura krajobrazu bądź ogrodnictwo – które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.b) Zamawiający wymaga, aby projekt zieleni sporządzony był przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, posiadającą udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu zieleni publicznej. Projekt zieleni powinien być innowacyjny, uwzględniać aktualne trendy w projektowaniu oraz być zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami idei adaptacji do zmian klimatu - szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwy dobór gatunkowy roślin, zapotrzebowaniu na utrzymanie/pielęgnację oraz przewidywać strefy ekologiczne. 3) Osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej powinna:a) posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831), na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1333 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b) być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1117),c) spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1117) („świadczenie usług transgranicznych”). Wykaz osób – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ, Dowody – uprawnienia zawodowe, decyzje, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,d) oświadczenie Wykonawcy o: braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3) na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:a) wykaz usług (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w formie tabeli ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zakresy usług, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozdziale VI pkt 3. ppkt 1) SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potwierdzających dokumentów. b) wykaz osób (Załącznik Nr 9 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia (zgodnie z zapisem w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 2) i 3) SIWZ).c) oświadczenie w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – (Załącznik Nr 12 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a)Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ,b) Dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wraz z ofertą (wzór OFERTY stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ):a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ).b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ).c) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego)nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielania pełnomocnictwa;d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;e) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi złożyć (wraz z Ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 13 do SIWZ. Oryginał zobowiązania należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu. Oryginał pełnomocnictwa należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;2. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy przedstawia:1) informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w Rozdziale IX pkt 1. ppkt 1) lit. a)i lit. b) SIWZ,1) oświadczenie (Załącznik nr 13 do SIWZ) i dokumenty określające w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane roboty dotyczą;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;5) oświadczenie podmiotu o:  braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).4. Podmioty zagraniczne1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 2 a)-c) SIWZ, dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) Konsorcjum firm:a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną,b) ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum,c) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) lit. „a)” (Załącznik nr 6 do SIWZ) o braku podstaw wykluczenia w postepowaniu składa każdy Wykonawca wchodzący w skład konsorcjum,d) oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 1 ppkt 1) „b)” (Załącznik nr 7 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ustanowiony pełnomocnik konsorcjum,e) dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 2) lit. „a)-d)” składa każdy Wykonawca,f) dokumenty, oświadczenia i wykazy wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 3) lit. „a)-c) składa ustanowiony pełnomocnik konsorcjum,g) oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik nr 10 do SIWZ) składa każdy Wykonawca.2) Spółka cywilna:a) Wspólnicy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną,b) ten sam Wspólnik może być członkiem tylko jednego konsorcjum,c) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) lit. „a)” (Załącznik nr 6 do SIWZ) o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu składa każdy Wspólnik,d) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) „b)” (Załącznik nr 7 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ustanowiony pełnomocnik spółki,e) dokumenty i oświadczenie wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 2) lit. „a)-d)” składa każdy Wspólnik,f) dokumenty, oświadczenia i wykazy wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 3) lit. „a)-c) składa ustanowiony pełnomocnik spółki,g) oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik nr 10 do SIWZ) składa każdy Wspólnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę20,00
termin wykonania w tygodniach20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie, gdy :a) nastąpi zmiana przepisów prawa mająca wpływ na projektowany przedmiot lub na przedmiot wykonania umowy,b) zmiany będące następstwem siły wyższej – rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,c) Zamawiający nie będzie realizował inwestycji na podstawie projektu wykonanego na podstawie niniejszej umowy mimo złożenia oświadczenia o prawie opcji,d) Nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2117), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w przypadku gdy umowa trwa powyżej 12 miesięcy,e) nastąpi zmiana przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w przypadku gdy umowa trwa powyżej 12 miesięcy.3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wówczas zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, o które zwiększono zakres Projektu.4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 c) Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie o wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 2.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt d-e, każda ze Stron umowy, po wejściu w życie przepisów dokonujących zmian może zwrócić się z wnioskiem do drugiej strony w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy winien zawierać:a) listę osób zaangażowanych w realizację umowy, z podaniem szczegółowych danych dla każdej osoby zaangażowanej w realizację umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej umowy, wysokości dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przysługuje każdej osobie z listy, po zmianie przepisów wraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z określeniem kwoty dopłaty uwzględniającej wzrost kosztów wykonania pozostałej części zamówienia, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia powyższych dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określającą kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się, aż do momentu uzgodnienia przez obie Strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty będzie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do umowy. 8. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Podstawą zmiany umowy będzie protokół konieczności określający przyczyny zmiany, zatwierdzony przez obie strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu”– Lokalizacja Nr 1”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 1 - do 10 mln zł bruttoZakres projektu1. Nowe zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno być spójne z istniejącym krajobrazem, preferuje się zastosowanie elementów naturalnych, proekologicznych, przyjaznych dla flory i fauny bytującej na tym obszarze.2. Park będzie pełnił funkcje: wypoczynkowe, aktywnej rekreacji oraz edukacyjne.3. Koncepcja i projekt będzie opracowana na podstawie zaleceń wynikających z raportu z konsultacji społecznych.(https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/konsultacje-spo%C5%82eczne/aktualno%C5%9Bci?ItemID=308&ListID={33A0F5FF-82AE-4D88-9A9F-E4C73165E04B}) 4. Projekt powinien obejmować:a) wyznaczenie osi widokowych oraz wnętrz krajobrazowych, b) stworzenie strefy buforowej poprzez oddzielenie wielopiętrową roślinnością od niekorzystnych wpływów otoczenia np. ulica, hałas bądź zabudowy mieszkaniowej,c) odnowienie bramy wejściowej oraz umieszczenie witaczy ułatwiających korzystanie z parku, d) likwidację istniejącego placu zabaw wraz strefą aktywności fizycznej i zaprojektowanie nowych urządzeń,e) utworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie starych boisk do siatkówki i koszykówki, f) wybieg dla psów, zgodnie z wytycznymi projektowymi,g) wyznaczenie sieci ścieżek pod rolkostradę z nawierzchni utwardzonej np. asfaltowej lub innego typu, h) toalete bezobsługową,i) zlokalizowanie strefy relaksu (chillout) z hamakami, miejscami do odpoczynku oraz wyznaczeniem miejsc do grillowania, j) stworzenie punktu widokowego, k) usytuowanie pump tracku w lokalizacji pozwalającej na jego optymalne użytkowanie, zaleca się wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, l) wyznaczenie miejsca do zjeżdżania na sankach, m) utworzenie strefy edukacyjno - przyrodniczej wyposażonej w elementy takie jak: tablice i gry edukacyjne (np. poszerzające wiedzę o: gatunkach rodzinnych roślin i zwierząt, informację na temat roli wody i gleby w przyrodzie, energii odnawialnej), zieloną klasę, domkami dla owadów. Lokalizacja strefy zgodnie z wytycznymi.n) nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i bylin, o) ogród deszczowy wraz z projektem nasadzeń gatunków roślin wodnych, przywodnych,p) utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową, wyznaczenie strefy ekologicznej o mniejszym zapotrzebowaniu na utrzymanie/pielęgnację wpisującą w ideę adaptacji do zmian klimatu,q) uwzględnienie pielęgnacji roślinności istniejącej oraz projektowanej,r) sieci komunikacyjne :- zastosowanie nawierzchni ścieżek przepuszczalnych, aby wspomagać małą retencje wód opadowych przy ścieżkach proponuje się założenie tzw. rowów chłonnych,- usytuowanie nowych traktów pieszych po istniejących ścieżkach, - dopuszcza się zastosowanie ścieżek o nawierzchniach przepuszczalnych, - wytyczyć ścieżki i alejki w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącym drzewostanem oraz zastosować rozwiązania chroniące drzewa,s) elementy małej architektury,t) modernizacje oświetlenia parkowego oraz oświetlenie solarne wyposażone w czujniki zmierzchu i ruchu,u) wyznaczenie miejsc przeznaczonych selektywnej zbiórki odpadów usytuowanych pod ziemią,v) sieci uzbrojenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie parku (wodnych i energetycznych - w których napięcie międzyfazowe powinno wynosić od 1 kV do 40 kV),w) regulaminy wraz z treścią,x) ochronę drzew i krzewów na placu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71420000-8, 71400000-2, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 364
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę 20,00
termin wykonania w tygodniach20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda” – Lokalizacja Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 2 - do 7 mln zł brutto1. Nowe zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno być spójne z istniejącym krajobrazem, preferuje się zastosowanie elementów naturalnych, proekologicznych, przyjaznych dla flory i fauny bytującej na tym obszarze.2. Wymaga się aby koncepcja i projekt były opracowane na podstawie zaleceń wynikających z raportu z konsultacji społecznych.(https://www.katowice.eu/Konsultacje/SiteAssets/Strony/Nowy-park-przy-ul--Leopolda/Raport%20Leopolda%2C%20BMC%2C%20Wiertnicza.pdf) 3. Zaprojektowanie parku w sposób pozwalający na wyznaczenie osi widokowych oraz wnętrz krajobrazowych.4. Stworzenie strefy buforowej poprzez oddzielenie wielopiętrową roślinnością od niekorzystnych wpływów otoczenia np. ulica, hałas bądź zabudowy mieszkaniowej.5. Park będzie pełnił funkcje: rekreacyjno – wypoczynkowe, edukacyjno – przyrodnicze, aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.6. Zaakcentowanie strefy wejściowej poprzez umieszczenie witaczy ułatwiających korzystanie z parku.7. Projekt powinien obejmować:a) plac zabaw, strefę rekreacji i edukacji dla dzieci,b) zaprojektowanie niewielkich pagórków dla dzieci w wieku przedszkolnym,c) zaaranżowanie przestrzeni jako: zielony labirynt, ogród sensoryczny z edukacyjnymi elementami, zielony tunel itp,d) elementy edukacji ekologicznej w tym łąka ekologiczna zwiększająca walory przyrodnicze, tablice informacyjne, gry przyrodniczo - edukacyjne, hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, elementy edukacyjne związane z ptactwem czy siedliskami, e) założenie tzw. „remizy ptasiej” z gatunkami drzew i krzewów obficie kwitnących i owocujących,f) zaprojektowanie pomostu drewnianego oraz wieży służącej do obserwacji ptaków wodnych,g) zlokalizowanie strefy relaksu, z miejscami do odpoczynku oraz wyznaczeniem miejsc do grillowania,h) zaprojektowanie zbiornika retencyjnego przy ulicy Monte Casino, Leopolda oraz Wiertnicza w Katowicach na terenie nowoprojektowanego parku. Rozwiązania projektowe muszą być spójne z polityką retencyjną miasta prowadzoną przez Katowicką Infrastrukture Wodociągowo-Kanalizacyjną,i) nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i bylin, j) utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową, wyznaczenie strefy ekologicznej o mniejszym zapotrzebowaniu na utrzymanie/pielęgnację wpisującą w ideę adaptacji do zmian klimatu,k) uwzględnienie pielęgnacji roślinności istniejącej oraz projektowanej,l) sieci komunikacyjnej : astosowanie nawierzchni ścieżek przepuszczalnych, aby wspomagać małą retencje wód opadowych przy ścieżkach proponuje się założenie tzw. rowów chłonnych, usytuowanie nowych traktów pieszych po istniejących ścieżkach, m) oświetlenie solarne wyposażone w czujniki zmierzchu i ruchu,n) wyznaczenie miejsc przeznaczonych selektywnej zbiórki odpadów usytuowanych pod ziemią,o) sieci uzbrojenia zapewniających prawidłowe funkcjonowanie parku (wodnych i energetycznych w których napięcie międzyfazowe powinno wynosić od 1 kV do 40 kV)p) regulaminy wraz z treścią,q) ochronę drzew i krzewów na placu budowy.8. Wytyczyć ścieżki i alejki w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącym drzewostanem oraz zastosować rozwiązania chroniące drzewa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71420000-8, 71400000-2, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 364
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę20,00
termin wykonania w tygodniach20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Budowa parku przy ul. Wantuły – Lokalizacja Nr 3”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części Nr 3 - do 3 mln złotych brutto.1. Nowe zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno być spójne z istniejącym krajobrazem, preferuje się zastosowanie elementów naturalnych, proekologicznych, przyjaznych dla flory i fauny bytującej na tym obszarze.2. Wymaga się aby koncepcja i projekt były opracowane na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji z właściwą Radą Jednostki Pomocniczej.3. Zaprojektowanie parku w sposób pozwalający na wyznaczenie osi widokowych oraz wnętrz krajobrazowych.4. Stworzenie strefy buforowej poprzez oddzielenie wielopiętrową roślinnością od niekorzystnych wpływów otoczenia np. ulica, hałas bądź zabudowy mieszkaniowej.5. Park będzie pełnił funkcje: rekreacyjno – wypoczynkowe, edukacyjno – przyrodnicze.6. Zaakcentowanie strefy wejściowej poprzez umieszczenie witaczy ułatwiających korzystanie z parku.Projekt powinien obejmować:1. Oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego, pozostawienie go jako naturalne siedlisko dla flory i fauny,1) pomosty/ kładki drewniane wokół stawu z punktem widokowym oraz edukacyjnymi tablicami, grą edukacyjną,2) kładka powinna wynosić min 1,8 m, posiadać poręcze i być w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych,3) elementy małej architektury,4) elementy przeznaczone pod rekreację jak np. stół do tenisa stołowego, kącik szachowy, 5) ścieżki dydaktycznej wokół stawu z małą ścieżką zdrowia, elementami zabawowymi dla małych dzieci,6) „zieloną klasę” – typu altana obrośnięta różnymi gatunkami pnączy, miejsce przeznaczone dla zajęć szkolnych na świeżym powietrzu, edukacji ekologicznej, w pobliżu ustawienie elementów takich jak: hotele dla owadów, budki lęgowe,7) nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i bylin8) utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową, wyznaczenie strefy ekologicznej o mniejszym zapotrzebowaniu na utrzymanie/pielęgnację wpisującą w ideę adaptacji do zmian klimatu,9) nasadzenia roślinności wodnej, przywodnej, 10) w strefie przy zabudowaniach zastosowanie zieleni izolacyjnej tworzącej strefę buforową,11) uwzględnienie pielęgnacji roślinności istniejącej oraz projektowanej12) sieci komunikacyjne : wytyczyć ścieżki i alejki w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącym drzewostanem oraz zastosować rozwiązania chroniące drzewa, zastosowanie nawierzchni ścieżek przepuszczalnych, aby wspomagać małą retencje wód opadowych przy ścieżkach proponuje się założenie tzw. rowów chłonnych, usytuowanie nowych traktów pieszych13) oświetlenie solarne wyposażone w czujniki zmierzchu i ruchu,14) wyznaczenie miejsc przeznaczonych selektywnej zbiórki odpadów,15) sieci uzbrojenia zapewniających prawidłowe funkcjonowanie parku (wodnych i energetycznych w których napięcie międzyfazowe powinno wynosić od 1 kV do 40 kV),16) regulaminy wraz z treścią,17) ochronę drzew i krzewów na placu budowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71420000-8, 71400000-2, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 364
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę20,00
termin wykonania w tygodniach20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki – Lokalizacja Nr 4”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 4 - do 4 mln złotych.Zakres projektu1. Nowe zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno być spójne z istniejącym krajobrazem, preferuje się zastosowanie elementów naturalnych, proekologicznych, przyjaznych dla flory i fauny bytującej na tym obszarze.2. Wymaga się aby koncepcja i projekt były opracowane na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji z właściwą Radą Jednostki Pomocniczej.3. Zaprojektowanie parku w sposób pozwalający na wyznaczenie osi widokowych oraz wnętrz krajobrazowych.4. Stworzenie strefy buforowej poprzez oddzielenie wielopiętrową roślinnością od niekorzystnych wpływów otoczenia np. ulica, hałas bądź zabudowy mieszkaniowej.5. Park będzie pełnił funkcje: rekreacyjno – wypoczynkowe, edukacyjno – przyrodnicze.6. Zaakcentowanie strefy wejściowej poprzez umieszczenie witaczy ułatwiających korzystanie z parku.7. Projekt powinien obejmować:1) strefę edukacyjno – przyrodniczą z elementami: − ścieżka sensoryczna,− ogrody społeczne, − utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową,− tablice edukacyjne o gatunkach flory i fauny występujących na terenie parku, − gry przyrodnicze – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, 2) strefę rekreacyjno – wypoczynkową wyposażoną w elementy takie jak: − ławostoły, − altany z zielonymi dachami,− palenisko z miejscami piknikowymi.3) strefę aktywnego spędzania czasu z elementami takimi jak: − terenowo – szutrowa trasa biegowa – oznakowania trasa dla uprawiania joggingu, nordick walking na nawierzchni naturalnej,− boisko do disc golfa,4) nasadzenie drzew i krzewów, pnączy, kwietników bylinowych podkreślających osie widokowe, 5) utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową, wyznaczenie strefy ekologicznej o mniejszym zapotrzebowaniu na utrzymanie/pielęgnację wpisującą w ideę adaptacji do zmian klimatu,6) uwzględnienie pielęgnacji zieleni istniejącej oraz projektowanej,7) sieci komunikacyjne : wytyczyć ścieżki i alejki w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącym drzewostanem oraz zastosować rozwiązania chroniące drzewa, zastosowanie nawierzchni ścieżek przepuszczalnych, aby wspomagać małą retencje wód opadowych przy ścieżkach proponuje się założenie tzw. rowów chłonnych, usytuowanie nowych traktów pieszych8) oświetlenie solarne wyposażone w czujniki zmierzchu i ruchu,9) wyznaczenie miejsc przeznaczonych selektywnej zbiórki odpadów,10) sieci uzbrojenia zapewniających prawidłowe funkcjonowanie parku (wodnych i energetycznych w których napięcie międzyfazowe powinno wynosić od 1 kV do 40 kV),11) regulaminy wraz z treścią,12) ochronę drzew i krzewów na placu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71420000-8, 71400000-2, 71220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 364
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę20,00
termin wykonania w tygodniach20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: