Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.

15-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33,50-040 Wrocław
tel. +48713403716
fax. +48717824171
e-mail: eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
http:// www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 585168-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33 , 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (URL): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.
Numer referencyjny: PU-2380-135-051-108/2020/MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomości przy ul. Łokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie.Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą rysunków, fotografii oraz programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Sposób wykonania zamówienia – wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz założenia dotyczące wykonania robót budowlanych Zamawiający opisał w PFU – załącznik nr 1 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 2 do SIWZ.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie wykonywania robót budowlanych, w tym operatorów sprzętu, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub na podstawie analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz osób wykonujących czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw towarów, usług transportu załadunku i rozładunku. Warunki opisano w IPU.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Warunki dotyczące umowy o podwykonawstwo opisano w IPU i SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45216111-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45453000-7
45310000-3
45332000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,97
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2021 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami do dnia 15.12.2020 r. Klauzula informacyjna RODO została opisana w Rozdziale I pkt 5 SIWZ. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców – jeżeli są znane (załącznik nr 5 do SIWZ). Zgodnie z art. 93 ust. 1 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych - procedura odwrócona, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6)O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy (minimalny poziom zdolności): 6.1.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, które swoim zakresem obejmowały prace ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne oraz instalacyjne elektryczne i niskoprądowe o wartości co najmniej 700 000 zł brutto każda realizowana w ramach oddzielnego zadania.6.2.Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności), jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. - osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),- kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności. 6.3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż RP państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r poz. 65). 6.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6.5. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej.Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – opisana przez Zamawiającego w Roz. VII pkt. 7 SIWZInformacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - opisana przez Zamawiającego w Roz. VII pkt. 8 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to składa się w formie oryginału, tj. w wersji papierowej (podpisane własnoręcznym podpisem) lub elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Uwagi Rozdziału IX SIWZ dotyczące formy elektronicznej stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wskazanych dokumentów :Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał a)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami, robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - formularz wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty - formularz wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą.1. wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załączniku nr 5 do SIWZ. 3.8. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.FORMAWykonawcy, którzy chcą złożyć oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłają je w terminie składania ofert na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.Informacje na temat przesyłania, kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- Wykonawca wypełnia formularz oświadczenia tworząc dokument elektroniczny. - Po stworzeniu przez wykonawcę dokumentu (oświadczenia) elektronicznego, wykonawca podpisuje ww. oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.- Podpisane elektronicznie oświadczenie może zostać zaszyfrowane, tj. opatrzone hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. - w przypadku zaszyfrowania oświadczenia Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku w treści formularza ofertowego, składanego w formie pisemnej. W treści formularza ofertowego Wykonawca może zawrzeć, jeśli to niezbędne, również informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu. - Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na wskazany adres poczty elektronicznej tj. malgorzata.rosolowicz@policja.gov.pl, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oświadczenie dotyczy oraz nazwę wykonawcy dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.- Zamawiający potwierdzi Wykonawcy dostarczenie wiadomości zawierającej oświadczenie.- Datą przesłania oświadczenia będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej oświadczenie z serwera pocztowego zamawiającego.Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców – załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium: 7 500,00 zł Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Informacja o udzieleniu zaliczek Zamawiający opisał w IPU pkt. 6.46.4 Zaliczki6.4.1 Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.6.4.2 Zamawiający może udzielać Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach, na poczet wykonania robót budowlanych lub zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia dopiero po wykonaniu robót budowlanych o wartości min. 5% kwoty określonej w pkt.6.1.2.3.6.4.3 Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy lub wykaz materiałów, który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.6.4.4 Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wartości.6.4.5 Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:6.4.5.1 pieniądzu6.4.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,6.4.5.3 gwarancjach bankowych6.4.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych6.4.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 6.4.6. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.6.4.7. W przypadku zlecenia części robót, na podstawie zaliczki, do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku, jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).6.4.8. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykona zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek6.4.9. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.6.4.10. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 6.4.11. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w pkt. 6.4.10 powyżej , Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.6.4.12. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6.4.13. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z należności Wykonawcy, przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.6.4.14. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
okres udzielonej gwarancji25,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - klauzula społeczna15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4.Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:4.1.Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt. 3 IPU w przypadku opóźnień wynikających z:4.1.1.wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.4.1.2.wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych, błędów prawnych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,4.1.3.opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,4.1.4.powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia umowy,4.1.5.niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, warunki opisano w pkt. 23.1.1.5 IPU,4.1.6.wstrzymania przez Zamawiającego robót na zasadach określonych w pkt 5 IPU z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy. 4.2.Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku:4.2.1.zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników,4.2.2.zmiany okoliczności determinujących Zakładany cel inwestycji,4.2.3.zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,4.2.4.zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.4.2.5.W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1.10.IPU4.3.W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej4.4.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.4.5.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.4.6.Wszelkie wymienione w zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.4.7.Zmiana Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem, a jedynie winna być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, w raz z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.4.8.Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH