Przetarg

Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół

15-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A,02-673 Warszawa
tel. 224590100, 224590636
fax. 224590201
e-mail: Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl,
http:// www.nfosigw.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 597250-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krajowy numer identyfikacyjny 14213712800000, ul. Konstruktorska   3A , 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224590100, 224590636, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, , faks 224590201.
Adres strony internetowej (URL): www.nfosigw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie papierowej wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW – przesyłając na adres wskazany poniżej lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół
Numer referencyjny: WZ/28/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych w ramach naborów ogłoszonych na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Część II: Energia – Termomodernizacja szkół. Oceną zostaną objęte wnioski o dofinansowanie złożone w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” na projekty z zakresu “Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Orientacyjny harmonogram tego naboru wraz z harmonogramem oceny wniosków, przedstawiono w Załączniku nr 1 do Części III SIWZ. Maksymalna liczba wniosków podlegających ocenie przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego: 50.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ.2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu, polegające na możliwości zwiększenia liczby ocenianych wniosków o nie więcej niż 28 % maksymalnej liczby wniosków, jakie mogą być ocenione w ramach zamówienia podstawowego, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zamówienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zakresu zamówienia objętego prawem opcji (zamówienia opcjonalnego). Informację o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o liczbie ocen wniosków, jakie będą zlecone w ramach prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 166504,96
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane, z uwzględnieniem odwołań, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania ocen w ramach zamówienia podstawowego, z wyłączeniem oceny odwołań od oceny merytorycznej drugiego stopnia, wynosi 3 tygodnie, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wydłużony zostaje do 5 tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej zobowiązany jest wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków krajowych, unijnych lub europejskich pod kątem wiarygodności szacowanych efektów rzeczowych lub ekologicznych, albo - co najmniej 20 (dwadzieścia) usług w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), które polegały na wykonaniu lub zweryfikowaniu audytów energetycznych budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy), w tym łącznie minimum 10 (dziesięć) audytów energetycznych wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 43, poz. 346 i/lub zweryfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347). Pod pojęciem zarządzania realizacją procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć należy rozumieć koordynowanie przez Wykonawcę terminowego wykonania ocen merytorycznych przez ekspertów oceniających oraz przekazywanie wyniku oceny, w formie zestawień częściowych (o ile były wykonywane) oraz ostatecznego zestawienia wniosków ocenionych wg kryteriów merytorycznych z wydzieleniem projektów ocenionych negatywnie w zakresie kryteriów.b) do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 12 osobowym zespołem osób, spośród których zostanie wyznaczony Lider zespołu, a każdy członek Zespołu (w tym Lider), posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. - posiada wykształcenie wyższe, przy czym Lider musi posiadać minimum tytuł inżyniera; - wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, co najmniej 4 : audytów energetycznych lub weryfikacji audytów energetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347) lub studiów wykonalności lub innych ekspertyz przygotowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, określających możliwe do uzyskania oszczędności energii przy wariantowej analizie zakresu możliwych do wykonania prac z dziedziny oszczędności energii, w tym: - wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor co najmniej 2 (dwóch) audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. – Dz. U. Nr 43, poz. 346, dotyczących budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy) albo - zweryfikował co najmniej 2 (dwa) audyty energetyczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347, dotyczące budynków o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 (każdy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punkcie III.1) ogłoszenia, mogą oni spełniać łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp); 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.1. zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 1 - 3 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 4.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1)a) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1)b) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym w warunkach udziału w postępowaniu dla osób wskazanych do realizacji zamówienia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW). Wykaz osób należy złożyć wraz z ofertą (służyć on będzie w pierwszej kolejności do oceny oferty w kryterium Doświadczenie personelu, na zasadach określonych w pkt XXI, a następnie do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu). UWAGA: W przypadku uzupełniania Wykazu osób o nową osobę lub brakujące informacje, które nie stanowią wyjaśnienia lub doprecyzowania zawartych już w Wykazie informacji, nowe osoba/informacje będą brane pod uwagę wyłącznie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie będą natomiast brane pod uwagę przy ocenie oferty w kryterium oceny ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 4 do IDW). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument (zobowiązanie) powinno określać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów takich jak żądane od Wykonawcy, o których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia, dotyczących tego podmiotu. 2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt VIII.3 IDW, oraz art. 22 a ustawy Pzp, Wykonawca: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach własnych, o których mowa powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, - dołącza do oferty dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt 2.1. powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena50,00
Doświadczenie personelu50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmian Umowy w następujących sytuacjach:1) zmiany składu osobowego zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy (Części II SIWZ), w przypadku i na zasadach określonych w § 3 ust. 3.2) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 poprzez jego wydłużenie o czas trwania zdarzenia uniemożliwiającego realizację umowy, przy czym wydłużenie to może wynosić maksymalnie, łącznie do 1 miesiąca i dokonane może być na wniosek Wykonawcy, w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Wykonawcy takich jak:- brak uzyskania stosownych wyjaśnień bądź dokumentów od beneficjenta, warunkujących zakończenie poszczególnych ocen, - wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego, wywołanych przez czynniki zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.Każdorazowo, wydłużenie terminu realizacji Umowy nastąpić może za zgodą Stron, wyłącznie o wnioskowaną przez Wykonawcę liczbę dni, pisemnie uzasadnioną wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej.3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. III.2) ogłoszenia, z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.2) ogłoszenia musi wykazać każdy z Wykonawców. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.3) oraz w pkt. III.4).1- II.4).3 ogłoszenia albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt III.4).4.1 - III.4).4.3 ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.7).1 ogłoszenia, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. b) dokumenty, o których mowa w pkt III.5) ogłoszenia, zobowiązany jest złożyć ten lub ci z Wykonawców, który/rzy wykazywać będzie/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których dokumenty dotyczą. 4. Wraz z ofertą należy złożyć a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia. d) Wykaz osób, o którym mowa w pkt. III.5)1)2. ogłoszenia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający pełnomocnika, złożony musi być : - w oryginale, jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub elektronicznie poświadczona przez notariusza kopia), albo - w oryginale (w postaci papierowej) lub notarialnie poświadczonej kopii). Pełnomocnictwo takie może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika składane przez Wykonawcę muszą być przedstawione w formie :- oryginałów - dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub elektronicznie poświadczona przez notariusza kopia), albo - oryginałów (w postaci papierowej) lub notarialnie poświadczonych kopii. 7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 8. W niniejszym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl, z zastrzeżeniem wyjątków dopuszczonych postanowieniami Części I SIWZ (IDW). 9. Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenia składanego w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została odpowiednio w pkt. XIV.1 oraz IX.1 IDW. 10. Z zastrzeżeniem pkt 9 powyżej oraz formy dokumentów wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt XXIV.8 IDW, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Zbigniew Majchrzak - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu +48 22 45 90 201, e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 12. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 13. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu („Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx ) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu. 14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP). 15. Za datę przekazania oferty lub innych dokumentów za pośrednictwem miniPortalu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, za wyjątkiem (dopuszczonej przez Zamawiającego sytuacji składania oferty w postaci papierowej, dla której decydujący jest termin złożenia jej pod adresem wskazanym w pkt I.4 ogłoszenia. 16. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku do SIWZ. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku należy zwrócić uwagę na podanie właściwego Identyfikatora postępowania. 17. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie. 18. Wykonawca podpisuje dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. 19. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w pkt III.4), III.5) i III.7)1 ogłoszenia, składane są: - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, albo - w dopuszczonej przez Zamawiającego formie, tj. w oryginale (w postaci papierowej) lub kopii takiego dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 20. Dotyczy oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.3) ogłoszenia - Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia własne (w oryginale) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń potwierdzających, że:a) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW oraz b) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW.Oświadczenia składane są w oryginale - w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Wykonawca składać będzie ofertę w postaci papierowej (dopuszczone, zgodnie z w pkt. XIV.1IDW), oświadczenia te powinny być złożone wraz z ofertą, w oryginale (w postaci papierowej), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.21. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający określił wzory w IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH