Przetarg

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu"

19-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
ul. Wesoła 2,59-700 Bolesławiec
tel. 756 443 300
fax. 756 443 300
e-mail: kpboleslawiec@kwpsp.wroc.pl
http:// www.straz.boleslawiec.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612501-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, krajowy numer identyfikacyjny 23082669600000, ul. ul. Wesoła  2 , 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 443 300, e-mail kpboleslawiec@kwpsp.wroc.pl, faks 756 443 300.
Adres strony internetowej (URL): www.straz.boleslawiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.straz.boleslawiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.straz.boleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.straz.boleslawiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dostarczenie osobiste, kurierem, gońcem lub drogą pocztową
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu"
Numer referencyjny: PTT.2370.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu”. Zamówienie obejmuje również uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę projektowanej inwestycji. Obiekt będzie spełniał funkcję strażnicy Komendy Powiatowej z Jednostką Ratowniczo– Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.Adres inwestycji: działki nr 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta BolesławiecPowierzchnia działek łącznie: 0,9312 ha

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71320000-7
71354000-4
71242000-6
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: A. ETAP I:Część I:Wykonanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i funkcjonalnej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem i wykorzystaniem wskazań i informacji zawartych w SIWZ i załącznikach.Część II:1) opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach (po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego) w zakresie niezbędnym do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę; 2) opracowanie szacunkowego zestawienia kosztów budowy,3) uzyskanie zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, odstąpień, porozumień, decyzji, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych,4) wykonanie opinii geotechnicznej. W przypadku, gdy opinia geotechniczna wskaże konieczność sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w ramach ceny niniejszego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania i uzgodnienia projektu robót geologicznych, który będzie podstawą do wykonania dalszych badań i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.5) wykonanie badania propagacji fal radiowych - co umożliwi właściwe rozwiązanie budowy systemu łączności radiowej projektowanego obiektu,6) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę,Część III:1) opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich koniecznych branżach,2) wykonanie przedmiaru robót we wszystkich branżach w układzie specyfikacyjnym,3) wykonanie kosztorysu ślepego,4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach,5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,6) opracowania szacunkowego zestawienia kosztów eksploatacji obiektu,7) opracowania zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK).B. ETAP II:Udzielenie zamawiającemu merytorycznego wsparcia przy przygotowaniu zamówienia publicznego do dnia zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową objętą przedmiotem zamówienia.C. ETAP III:Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.Harmonogram realizacji zamówienia:a) w dniu podpisania umowy następuje przekazanie przez Zamawiającego wytycznych funkcjonalnych do wykonania projektu koncepcyjnego oraz wszystkich materiałów, które są w zakresie zlecenia przez Zamawiającego poza niniejsza umową, a niezbędnych do realizacji umowy zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę;b) w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu koncepcyjny projekt architektoniczny w zakresie funkcji do akceptacji;c) w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu koncepcyjnego Zamawiający akceptuje projekt koncepcyjny architektoniczny lub wnosi uwagi. Zaakceptowany projekt koncepcyjny architektoniczny będzie stanowił podstawę do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego;d) w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. Wykonawca opracuje projekt budowlany jako załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złoży całą dokumentację do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;e) w terminie do 30 sierpnia 2021 r. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR i pozostałe wymagane dokumenty i przekaże je Zamawiającemu.f) w terminie do 15 października 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny przedmiotu umowy, tj. decyzję ostateczną pozwolenia na budowę oraz właściwą dokumentację projektową wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz zatwierdzeniamig) dla ETAPU II i III w czasie przygotowania i przebiegu postępowania o zamówienie publiczne oraz wykonywania robót budowlanych – do dnia zakończenia odbioru końcowego robót objętych dokumentacją projektową - planowany koniec zadania p.n. "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu" - planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2024 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:1. posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową, polegającą na:a) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi przygotowania dokumentacji projektowej budowy nowego budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wykonanego w technologii tradycyjnej, wyposażonej w instalacje elektryczne, CO, sanitarne i teleinformatyczne o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2 oraz wartości usługi co najmniej 125 000,00 zł netto albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. następującymi osobami:- Kierownik Zespołu - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, min. 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami; - Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, min. 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami; - Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, min. 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami; - Projektant w specjalności teletechnicznej - uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, min. 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami; - Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności określonych posiadanymi uprawnieniami lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:1. Posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową, polegającą na:a) wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi przygotowania dokumentacji projektowej budowy nowego budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wykonanego w technologii tradycyjnej, wyposażonej w instalacje elektryczne, CO, sanitarne i teleinformatyczne o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2 oraz wartości usługi co najmniej 125 000,00 zł netto albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania, które należy wypełnić z uwzględnieniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 Części III SIWZ (należy złożyć jeden wypełniony formularz zawarty w Załączniku nr 2 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania); 2.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie to należy złożyć z uwzględnieniem wzoru zawartego w Załączniku nr 5 Części III SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, o parametrach określonych w sekcji V pkt. 2.1 lit. a). w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy wypełnić w oparciu o Załącznik nr 3 Części III SIWZ. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia zawodowe. Wykaz należy przygotować w oparciu o Załącznik nr 4 Części III SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1. Wykaz osób posiadających doświadczenie Kierownika Zespołu, o którym mowa w sekcji V pkt 2.1 lit. b w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności architektonicznej obiektów Państwowej Straży Pożarnej (budynków siedzib komend powiatowych, miejskich, wojewódzkich oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych), na które zostało wydane ostateczne pozwolenie budowlane. Wykaz należy wypełnić w oparciu o Załącznik nr 4 Części III SIWZ. 2. Wykaz osób posiadających doświadczenie członka zespołu, o którym mowa w sekcji V pkt 2.1 lit. b w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) wykonanych w technologii tradycyjnej, wyposażonej w instalacje elektryczne, CO, sanitarne i teleinformatyczne o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, na które zostało wydane ostateczne pozwolenie budowlane. Wykaz należy wypełnić w oparciu o Załącznik nr 3 Części III SIWZ.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty - Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 Części III SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności architektonicznej obiektów Państwowej Straży Pożarnej (budynków siedzib komend powiatowych, miejskich, wojewódzkich oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych), na które zostało wydane ostateczne pozwolenie budowlane25,00
Doświadczenie członka zespołu w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:a) konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:- uwarunkowania społeczne np. protesty, strajki, wprowadzenie stanów nadzwyczajnych itp.;- korzystanie przez osoby uprawnione ze środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne (w szczególności: odwołania do KIO, powództwa sądowe);- wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia;b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 i 2 umowy w przypadku zmiany:- ustawowej stawki podatku VAT;- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.c) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;d) zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), mających wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH