Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Przemysłowej i remont ul. Pionowej w Kleszczowie

25-06-2021, 13:03

Dane kontaktowe

Gmina Kleszczów
Główna 47,97-410 Kleszczów
tel. 447316639
e-mail: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl
http:// www.kleszczow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Przemysłowej i remont
ul. Pionowej w Kleszczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447316639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Przemysłowej i remont
ul. Pionowej w Kleszczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4effa3fa-d592-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000798/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Prace projektowe - wykonanie projektu przebudowy ulicy Przemysłowej i ulicy Pionowej w Kleszczowie: branża drogowa, elektryczna, wod.-kan.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu e-ZP
https://e-zp.kleszczow.pl/procurements oraz poczty elektronicznej,
adres e-mail: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl
Szczegółowe wymagania określa pkt 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępna: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
b) Wójt Gminy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail: iod@kleszczow.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.6.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą. 2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DG101417E (ul. Przemysłowa) i remontu ul. Pionowej, o łącznej długości układu drogowego około 1,460 km z pozyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych i zgłoszeń umożliwiających zgodne z prawem wykonanie robót budowlanych i świadczeniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę nadzoru autorskiego w ramach opcji (określonej w § 2 ust. 1b projektu umowy). Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia opcji w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru Zamówienia podstawowego. Przewiduje się świadczenie usługi określonej w opcji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty jej uruchomienia. Zamawiający uruchomi opcję w formie pisemnej, przesłanej Wykonawcy jako oświadczenie o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji.
• Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów.
• Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do pytań złożonych przez oferentów na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (m.in. niezwłoczne udzielanie wyjaśnień do SWZ, w tym między innymi sprostowań i zmian dokumentacji).
• Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych w swojej siedzibie Wykonawcy oraz podczas wykonywania robót objętych projektem na terenie budowy.
• Opracowanie opinii na temat oceny zaproponowanych materiałów do wbudowania w przypadku wyjaśniania rozbieżności w czasie robót budowlanych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej), jeśli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy projektu o sporządzenie takiej opinii.
• Udział w czynnościach prowadzonych na budowie przez strony procesu i organy administracji budowlanej.
• Współpraca z Zamawiającym i jego służbami w zakresie koordynacji prac projektowych określonych tą umową i równoległych prac projektowych prowadzonych w pobliżu/na styku opracowań (zazębienie projektów).
• Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu usługi nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji nie przysługuje mu z tytułu wyjaśniania rozbieżności/nieścisłości w dokumentacji, uzupełniania braków, poprawy błędów.
• UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy Pzp. Podpisanie oświadczenia nastąpi z chwilą podjęcia pierwszej czynności związanej z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przewiduje się 14 pobytów. Szczegółowe określenie rodzaju, maksymalnej wartości opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji zostało ujęte w załączniku do SWZ - projekt umowy - dostępnej https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny - art. 247 ust. 1 uPzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
A) Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zbada wcześniejsze doświadczenie nabyte przez wykonawcę uprawdopodobniające prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia –
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie (praktykę) w realizacji usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwukrotnie usługi (każda z usług winna dotyczyć realizacji jednego odrębnego zamówienia/zadania i być przedmiotem jednej odrębnej umowy), których zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi o długości objętej projektem co najmniej 500mb – każda usługa/umowa.
Informacje dodatkowe:
1) Doprecyzowanie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie (grupa podmiotów) ubiegających się o udzielenie zamówienia – np. konsorcjum:
Zgodnie z art. 58 ust. 4 i art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek posiadania doświadczenia nie podlega sumowaniu, tj.: w celu zweryfikowania posiadanego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum firm), Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z podmiotów spośród tej grupy wykazał, że posiada doświadczenie, którego opis zawiera ppkt A) :
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwukrotnie usługi (każda z usług winna dotyczyć realizacji jednego odrębnego zamówienia/zadania i być przedmiotem jednej odrębnej umowy), których zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi o długości objętej projektem co najmniej 500mb – każda usługa/umowa,
i w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej podmiot, który zdolności posiada zobowiązany jest wykonać - odpowiednio do posiadanych zdolności: dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Przemysłowej i remont ul. Pionowej w Kleszczowie.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – patrz pkt 16.3.SWZ.
W oświadczeniu należy wskazać, co najmniej który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykona usługi wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.
2) W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę polega na zasobach podmiotu trzeciego wg zasad opisanych w pkt 15 SWZ w celu wykazania posiadanego doświadczenia jeden podmiot (lub sam Wykonawca) winien wykazać, że posiada doświadczenie, którego opis zawiera ppkt A) :
wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwukrotnie usługi (każda z usług winna dotyczyć realizacji jednego odrębnego zamówienia/zadania i być przedmiotem jednej odrębnej umowy), których zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi o długości objętej projektem co najmniej 500mb – każda usługa/umowa,
i w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej podmiot, który zdolności posiada zobowiązany jest wykonać - odpowiednio do posiadanych zdolności: dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Przemysłowej i remont ul. Pionowej w Kleszczowie.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny i samodzielny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.
B) Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami prawo budowlane w specjalnościach adekwatnych do wykonania zakresu robót w poszczególnych branżach:
a) Projektant branży drogowej - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej posiadająca doświadczenie zawodowe: był projektantem w branży drogowej na co najmniej trzech zadaniach których zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu drogi o długości zaprojektowanego odcinka co najmniej 500mb – każde zadanie.
b) Projektant branży wod-kan co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
c) projektant branży elektrycznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Informacje dodatkowe:
1. Za wykonanie dokumentacji budowy lub przebudowy drogi Zamawiający nie uzna wykonania zadań polegających na wykonaniu koncepcji projektowej lub programów funkcjonalno – użytkowych na budowę lub przebudowę drogi. Jeżeli oferent w wykaże się takim doświadczeniem w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu to takie zadania nie będą uwzględniane.
2. Dopuszcza się łączenie funkcji projektantów poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami.
3. Doświadczenie zawodowe osoby wykazanej w celu spełnienia warunku dotyczy doświadczenia zawodowego w ramach jednej osoby.
4. Wskazane osoby, o których mowa w punkcie B), powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
5. Wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego, która zapewni należyte pełnienie określonych funkcji. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
dalsze szczegółowe wymagania określa pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do SWZ,
2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 2 do SWZ,
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy), wzór załącznik nr 4do SWZ.
5. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 15 SWZ (jeżeli dotyczy),
6. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
Szczegółowe wymagania dot. wadium określa pkt 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg załącznika do SWZ.
30.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców uwzględniającą informacje wynikające z oświadczenia złożonego wraz z ofertą (o którym mowa w pkt 16.3. SWZ), która w swojej treści powinna zawierać m.in. następujące postanowienia:
1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym wydłużony o okres gwarancji i rękojmi;
2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym;
3) wskazanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego upoważnionego do wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji;
4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy - załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP - https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi