Przetarg

Usługi projektowe w zakresie budowy 7 PSZOK

25-06-2021, 19:44

Dane kontaktowe

Związek Celowy Gmin MG-6
Sikorskiego 3-4 ,66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957287101
fax. 957514618
e-mail: mg6@zcg.net.pl
http:// www.zcg.net.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi projektowe w zakresie budowy 7 PSZOK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Celowy Gmin MG-6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211035280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957287101

1.5.8.) Numer faksu: 957514618

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mg6@zcg.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zcg.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi projektowe w zakresie budowy 7 PSZOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ee76013-d5c7-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00032894/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi projektowe w zakresie budowy 7 PSZOK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz mg6@zcg.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy kierować do Zamawiającego na adres e-mail: mg6@zcg.net.pl
2. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: Anna Pająk i Katarzyna Szczepańska.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) a także poczty elektronicznej, przy zastrzeżeniu że oferta musi zostać złożona za pośrednictwem miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 niniejszego Rozdziału adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
6. W zakresie przekazywania oświadczeń i dokumentów innych niż oferta oraz załączane do niej oświadczenia i dokumenty, Zamawiający rekomenduje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 1 niniejszego Rozdziału.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
12. Dopuszczalna forma przekazywania zawiadomień, oświadczeń, wniosków wyłącznie elektroniczna.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DK.271.1.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie prac projektowych na potrzeby udzielenia i realizacji zamówień (z dochowaniem wymogów przepisów P.z.p.) na roboty budowlane obejmujące łącznie budowę 7 PSZOK (zamówienia mogą zostać udzielone łącznie jak i w rozbiciu na części). Dokumentacja projektowa ma służyć wybudowaniu PSZOK na terenie:
a) Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
• ul. Rolna (działki o nr ew. 107 obręb Chróścik, Miasto Gorzów Wlkp., powiat Gorzów Wlkp.),
• ul. Fieldorfa Nila (działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.),
b) Gminy Bogdaniec (działka o nr ew. 132 obręb ewidencyjny Łupowo, powiat gorzowski),
c) Gminy Deszczno (działki o nr ew. 370/5, 370/6 obręb Deszczno, powiat gorzowski),
d) Gminy Kłodawa (działka o nr ew. 177/4 obręb Różanki, Gmina Kłodawa, powiat gorzowski),
e) Gminy Lubiszyn (działka o nr ew. 299 obręb Lubiszyn, Gmina Lubiszyn, powiat gorzowski),
f) Gminy Santok (działki o nr ew. 335/2, 337/2 obręb Gralewo, Gmina Santok, powiat gorzowski)
- gmin członkowskich Związku Celowego Gmin MG-6,
2) prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją prac projektowych, w tym pozyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę lub dokonanie zgłoszeń robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
3) świadczenie usług w trakcie udzielania i realizacji zamówień na roboty budowlane, przeprowadzanych w oparciu o sporządzoną przez wykonawcę dokumentację projektową,
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony projektanta / projektantów, który / którzy zrealizowali prace projektowe w toku realizacji zamówienia
- jak również realizacja usług i obowiązków powiązanych z usługami wymienionymi powyżej w pkt 1) – 4), wynikającymi z dokumentów zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, albo zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych do objętych przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość łączna zamówienia lub zamówień podobnych nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia podobnego może polegać w szczególności na nabyciu przez Zamawiającego od Wykonawcy usług dodatkowych względem przewidzianych w niniejszym zamówieniu, tj. świadczenia lub świadczeń pozostających poza zakresem zobowiązania Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny:
1) Kryterium „cena oferty (C)” – waga 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny łącznej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty) wg poniższego wzoru:

Cena najniższej oferty
Kryterium „cena oferty (C)” = ------------------------------------------------------- x 100,00 pkt x 60%
Cena badanej oferty
W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.
2) Kryterium „Termin wykonania usług właściwych dla etapu projektowego (T)” – waga 40% będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w ofercie wykonawcy terminu wykonania usług właściwych dla etapu projektowego (z wyłączeniem usług dla lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp., dla których Zamawiający ustalił termin sztywny), zgodnie z poniższą punktacją:
• 0 pkt – wykonanie usług właściwych dla etapu projektowego w ramach wszystkich lokalizacji wskazanych w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ (z wyłączeniem lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.) najpóźniej w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• 10 pkt - wykonanie usług właściwych dla etapu projektowego w ramach wszystkich lokalizacji wskazanych w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ (z wyłączeniem lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.) najpóźniej w terminie 7 miesięcy i 2 tygodni od dnia podpisania umowy,
• 20 pkt - wykonanie usług właściwych dla etapu projektowego w ramach wszystkich lokalizacji wskazanych w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ (z wyłączeniem lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.) najpóźniej w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• 30 pkt - wykonanie usług właściwych dla etapu projektowego w ramach wszystkich lokalizacji wskazanych w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ (z wyłączeniem lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.) najpóźniej w terminie 6 miesięcy i dwóch tygodni od dnia podpisania umowy,
• 40 pkt - wykonanie usług właściwych dla etapu projektowego w ramach wszystkich lokalizacji wskazanych w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 OPZ (z wyłączeniem lokalizacji: Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Fieldorfa Nila, działka o nr ew. 32/1 obręb Górczyn, Miasto Gorzów Wlkp., Powiat Gorzów Wlkp.) najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że:
a) wykonawca zobowiązany jest zadeklarować jeden z ww. terminów tj. termin: 6 miesięcy, 6 miesięcy i dwóch tygodni, 7 miesięcy, 7 miesięcy i dwóch tygodni albo 8 miesięcy,
b) na podstawie zadeklarowanego terminu, wykonawca otrzyma liczbę pkt mu odpowiadającą, zgodnie z powyższym wykazem,
c) deklaracja terminu ma charakter wiążący, a zadeklarowany termin ma charakter definitywny,
d) Zamawiający nie dopuszcza wskazania innego terminu wykonania przedmiotu umowy, niż wyżej opisane, pod rygorem przyznania ofercie „0” punktów w ramach wskazanego kryterium, a w przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 8 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty,
W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania usług właściwych dla etapu projektowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6 i 8-10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, w postaci dysponowania:
- co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz zrealizowała co najmniej:
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont PSZOK lub obiekt budowlany podobny do PSZOK, przy czym za obiekt podobny uznaje się obiekt budowlany przeznaczony i wykorzystywany do magazynowania rzeczy ruchomych, towarów itp., lub przejazdu pojazdów (np. place, parkingi, drogi [publiczne, wewnętrzne] itp.) o powierzchni nie mniejszej niż 550m2,
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości projektu nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
- co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz zrealizowała co najmniej:
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont PSZOK lub obiekt budowlany podobny do PSZOK, przy czym za obiekt podobny uznaje się obiekt budowlany przeznaczony i wykorzystywany do magazynowania rzeczy ruchomych, towarów itp., lub przejazdu pojazdów (np. place, parkingi drogi [publiczne, wewnętrzne] itp.) o powierzchni nie mniejszej niż 550m2,
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości projektu nie mniejszej niż 10 000,00), złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
- co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, oraz zrealizowała co najmniej:
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont PSZOK lub obiekt budowlany podobny do PSZOK, przy czym za obiekt podobny uznaje się obiekt budowlany przeznaczony i wykorzystywany do magazynowania rzeczy ruchomych, towarów itp., lub przejazdu pojazdów (np. place, parkingi drogi [publiczne, wewnętrzne] itp.) o powierzchni nie mniejszej niż 550m2,
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości projektu nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
 co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zrealizowała co najmniej:
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont PSZOK lub obiekt budowlany podobny do PSZOK, przy czym za obiekt podobny uznaje się obiekt budowlany przeznaczony i wykorzystywany do magazynowania rzeczy ruchomych, towarów itp., lub przejazdu pojazdów (np. place, parkingi drogi [publiczne, wewnętrzne] itp.) o powierzchni nie mniejszej niż 550m2,
• 1 projekt we wskazanej specjalizacji na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego o wartości projektu nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
b) doświadczenia, w postaci wykonania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub remont PSZOK lub obiektu budowlanego podobnego do PSZOK, przy czym za obiekt podobny uznaje się obiekt budowlany przeznaczony i wykorzystywany do magazynowania rzeczy ruchomych, towarów itp., lub przejazdu pojazdów (np. place, parkingi drogi [publiczne, wewnętrzne] itp.) o powierzchni nie mniejszej niż 550m2,
2) finansowej tj. posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) .
2. W zakresie w jakim w ust. 1 ustanowiony warunek został sformułowany poprzez posłużenie się pojęciem:
1) „budowa” należy interpretować go poprzez przyjęcie, że „budowa” oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
2) „przebudowa” należy interpretować go poprzez przyjęcie, że „przebudowa” oznacza wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
3) „remont” należy interpretować go poprzez przyjęcie, że „remont” oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
3. W zakresie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się:
1) spełnienia warunku zarówno poprzez wykazanie dysponowania osobami odrębnie posiadającymi wszystkie ww. uprawnienia i doświadczenie, jak i przez wykazanie mniejszej liczby osób łącznie spełniających powyższe wymogi,
2) kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez kilku lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie
spełnienia / nie spełnienia, w oparciu o wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale XII SWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 4, 6 i 8-10 ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające przygotowanie oferty w Postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP [dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego], art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP [dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji], art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 9-10 ustawy PZP (Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP)
- chyba że obowiązek przedstawienia tych dokumentów nie będzie konieczny zgodnie z przepisem art. 274 ust. 4 ustawy PZP,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia, na wykazanie spełniania warunku o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ - wzór wykazu - Załącznik nr 8 do SWZ,
b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, na wykazanie spełniania warunku o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. b) SWZ - wzór wykazu - Załącznik nr 8 do SWZ,
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ
- chyba że obowiązek przedstawienia tych dokumentów nie będzie konieczny zgodnie z przepisem art. 274 ust. 4 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 280 ust. 4 ustawy PZP żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa powinien:
1) określać postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
2) wymieniać Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (mocodawców),
3) określać osobę pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 6 i 8-10 ustawy PZP.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 (zwane dalej ,,rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych”), składa każdy z Wykonawców - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w sytuacjach o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP do oferty załączają oświadczenie o którym mowa w tym przepisie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w dokumentach zamówienia - Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi