Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku

09-08-2021, 15:03

Dane kontaktowe

MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik
tel. 324392302
fax. 324224124
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
http:// www.rybnik.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej – modernizacja budynku
zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej – modernizacja budynku
zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2681cb4a-f519-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00141608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000453/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście.

1.3.17 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście - modernizacja budynku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane
na stronie internetowej:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=113&Id=ZP.271.62.2021

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację
z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.62.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 771130,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 262000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynku Teatru Ziemi Rybnickiej, na podstawie załączonego opracowania pn. „Projekt koncepcyjny modernizacji przestrzeni widowni, sceny i pomieszczenia dla orkiestry teatru ziemi rybnickiej pod kątem dostosowania budynku do aktualnych możliwości i wymogów technicznych, akustycznych, wizualnych i sposobów ich zintegrowania z istniejącą i nową aranżacją wnętrz” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności dotyczących zatwierdzenia projektu do realizacji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. Projekt odnosił się będzie do wnętrza budynku. Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu ani też dotyczących samej bryły, za wyjątkiem wynikających z potrzeb, określonych koncepcją. Obiekt objęty jest ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Należy pozyskać uzgodnienie MKZ dla planowanych zmian.
Informacje dotyczące obiektu:
Teatr Ziemi Rybnickiej zlokalizowany jest przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1 w Rybniku, dz. Śródmieście. Jest to budynek wolnostojący, podpiwniczony posiada dwie kondygnacje nadziemne i dwie kondygnacje podziemne. Obiekt przykryty jest dachami płaskimi. Wejście główne zlokalizowane jest od strony zachodniej. Obiekt stanowi funkcjonalne połączenie wielu rodzajów pomieszczeń: baru i restauracji, pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej takich jak: sala baletowa, sala kameralna, sala widowiskowa wraz ze sceną, garderoby, pracownie, galerie, pomieszczeń technicznych oraz biurowych. Obiekt dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na klatkach schodowych z poziomu parteru zamontowano platformy przyschodowe do transportu osób niepełnosprawnych.
Sala widowiskowa wraz ze sceną zlokalizowana jest na poziomie parteru wraz
z balkonem usytuowanym na poziomie piętra. Scena z częścią techniczną ma wysokość 23 m. Nad salą widowiskową znajduje się stropodach nieużytkowy wykorzystywany do celów technicznych. Sala widowiskowa klimatyzowana o bardzo dobrej akustyce, liczy 650 miejsc (525 parter i 125 balkon).
Należy uwzględnić wszystkie wskazane do wykonania w koncepcji elementy dotyczące pomieszczeń sali teatralnej wraz ze sceną oraz orkiestronem a także nowej toalety dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac wstępnych przewidzieć należy analizę założeń koncepcyjnych pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Kolejno przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielo-branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Informuję, że zamawiający posiada projekt pn. „Modernizacja instalacji sterowniczej w pudle scenicznym w Teatrze Ziemi Rybnickiej przy ul. Plac Teatralny 1” z kwietnia 2017 r., który należy wykorzystać, wprowadzając korekty wynikające z postępu technologicznego. Dodatkowo uwzględnić należy następujące uwagi dot. branży niskoprądowej:
a) projektowany system sygnalizacji pożaru SSP w zakresie przestrzeni widowni ma zawierać elementy takie jak czujki, sygnalizatory itp. o odpowiednim wykonaniu korespondującym z wystrojem sali;
b) projektowane kolumny systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) na sali widowiskowej mają parametrami odpowiadać istniejącym głośnikom i posiadać odpowiedni wygląd (wymiary, kolor) adekwatny do wystroju sali;
c) instalacje kablowe do podłączenia urządzeń na sali widowiskowej takich jak oświetlenie sceniczne, gniazda sterujące, listwy podłączeniowe, nagłośnienie, systemy bezpieczeństwa należy przewidzieć w taki sposób, aby maksymalnie ukryć ich widoczne części; zachować dotychczasowe punkty dostępowe;
d) okablowanie zasilające i sterujące związane ze stanowiskami oświetleniowymi mają być prowadzone wewnątrz konstrukcji w sposób najmniej widoczny;
e) dopuszcza się zmianę dot. stelaży na froncie balkonu ze stalowych
na aluminiowe;
f) kanał (korytko) kablowy na przewody elektryczne od sceny do mobilnej konsoli akustyka usytuowanej w miejscu siedzeń 11-16 w rzędzie X sali widowiskowej zakończyć w okolicach siedzeń odpowiednich wymiarów skrzynką podłogową tzw. Floorboxem i dalej do kinooperatorni oraz do kabiny oświetleniowca. Dodatkowo zaprojektować kanał (korytko) na przewody we frontowej ścianie orkiestronu, ścianie z tyłu sali widowiskowej do kinooperatorni i do kabiny oświetleniowca,
g) w zakresie projektu akustycznego sali widowiskowej ująć wymianę frontfilli
na nowe o odpowiednio wyższej mocy wraz ze wzmacniaczami mocy oraz zainstalowanie zestawu głośnikowego sidefilli wraz z odpowiednim wzmacniaczem na ścianie bocznej widowni; do ww. urządzeń należy zaprojektować okablowanie;
h) koniecznym jest wykonanie projektu instalacji niezależnego systemu monitoringu wizyjnego na sali widowiskowej oraz zsynchronizowanie projektowanego systemu CCTV z systemem istniejącym,
i) w zakresie mechaniki sceny i automatyki zaprojektować platformę transportową (podnośnik nożycowy) z lewej strony proscenium o parametrach pozwalających transportować fortepian koncertowy pomiędzy orkiestronem, a sceną. Układ powinien być tak zaprojektowany aby w skrajnych położeniach licował się z powierzchnią sceny i orkiestronu oraz pozwalał na bezpieczne przebywanie na nim ludzi.
Decyzja dotycząca realizacji projektu w ww. kształcie zapadła z uwagi na potrzeby Użytkownika obiektu. Wymagany jest bieżący kontakt z Zamawiającym w trakcie opracowywania projektu – spotkania robocze min. raz na 3-4 tygodnie (dopuszcza się formułę zdalną).

4.2.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja projektu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sali wykładowo – odczytowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku oraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności dotyczących zatwierdzenia projektu do realizacji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.
Informacje dotyczące obiektu:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa przy ul. Józefa Szafranka 7 w dz. Śródmieście m. Rybnika
Budynek biblioteki składający się z czterech segmentów, wykonany jest
w technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach nadziemnych z przyziemiem użytkowym.
Powierzchnia zabudowy: 1896,32 m²
Powierzchnia użytkowa: 3693,57 m²
Kubatura: 17158,35 m³
W odniesieniu do budynku opracowany został projekt termomodernizacji, który zostanie udostępniony Wykonawcy i planowany jest do realizacji.
Sala wykładowo – odczytowa usytuowana jest na kondygnacji przyziemia. Modernizacji podlegać będzie sala (obecnie przewidziana dla 107 miejsc) wraz
z trzema pomieszczeniami przynależnymi tj. pom. schowka przy sali, dźwiękowni
i magazynu sprzętu. Ww. pomieszczenia łącznie mają 217,20 m² powierzchni.
Modernizacja sali swym zakresem obejmuje jej kompleksowe dostosowanie do potrzeb Użytkownika i dostosowanie standardu do współcześnie obowiązujących norm dla tego typu obiektów. Salę przystosować należy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaprojektować nowy układ funkcjonalny dla pomieszczeń przynależnych oraz przewidzieć należy powiązanie wyjścia ewakuacyjnego z Sali z istniejącymi terenami utwardzonymi dla zapewnienia bezpiecznego opuszczenia obiektu. W związku z w/w zakresem przewiduje się konieczność wykonania projektu zagospodarowania terenu co najmniej dla działek o numerach 5724/174, 5723/174, 4199/128, 5722/174, 5721/128, 5720/128, 5718/174, 5743/128 zlokalizowanych w obrębie Rybnik, jednostce ewidencyjnej Rybnik.
Modernizacja obejmować będzie swym zakresem roboty ogólnobudowlane,
tj. kompleksową przebudowę wraz z wyciszeniem Sali (ochroną od hałasu
z zewnątrz), montażem systemu zaciemnienia, nową aranżacją wnętrza. Zamawiający dopuszcza (w razie potrzeby wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) zmniejszenie liczby miejsc na widowni do 80. Przewidzieć należy zaplecze dla prelegentów oraz przeanalizować możliwość powiększenia widowni kosztem pomieszczeń pomocniczych. Zakłada się remont posadzki, wymianę foteli, wykonanie stanowiska do obsługi sprzętu a także modernizację sceny. Scena wymaga montażu kurtyny, ekranu oraz wykreowania zaplecza scenicznego.
W projekcie należy ująć również montaż systemów klimatyzacji, wymianę instalacji oświetleniowej wraz z wykonaniem oświetlenia sceny, wykonanie systemu nagłośnienia (min. 5 mikrofonów bezprzewodowych) oraz szeroko rozumianych multimediów wraz z doborem wyposażenia (rzutnik stały, projektor interaktywny, sieć). Wymiana i remont wszystkich koniecznych instalacji oraz wyposażenie Sali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w niezbędne systemy np. p.poż. również należy włączyć w opracowanie projektowe. Dokumentacja ma być wykonana kompleksowo i przyszłościowo by sala wykładowo – odczytowa mogła służyć szerokiemu gronu odbiorców przez kolejne lata. W razie potrzeby należy zaprojektować przebudowę kolidujących z inwestycją instalacji. Całość wyposażenia ma być intuicyjnie sterowana w możliwie prosty sposób. Zapewnić należy podłączenia zewnętrznego sprzętu informatycznego także w okolicy sceny.
Załączono materiały zdjęciowe oraz inwentaryzację poziomu +/- 0,00 budynku.
W ramach prac wstępnych przewidzieć należy analizę założeń pod kątem możliwości ich wykonania w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawienie wielobranżowej koncepcji z analizą zaopatrzenia w media. Kolejno przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielo-branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Decyzja dotycząca realizacji projektu w w/w kształcie zapadła z uwagi na potrzeby Użytkownika obiektu. Wymagany jest bieżący kontakt z Zamawiającym
w trakcie opracowywania projektu – spotkania robocze min. raz na 3-4 tygodnie (dopuszcza się formułę zdalną). Przed przystąpieniem do prac projektowych należy zaplanować wizję w terenie inwestycji z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, w tym Miejskim Konserwatorem Zabytków i Użytkownika.

4.2.5.) Wartość części: 112000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja projektu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą wykonywać czynności projektowania (będą projektantami):
- osobę która będzie pełniła funkcję projektanta, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, opracowała (samodzielnie lub w zespole) co najmniej 2 projekty budowlane / budowlano-wykonawcze, dotyczące modernizacji budynku, uwzględniające projekt akustyki, dla których wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę, każdy z nich o wartości co najmniej 60.000,00 PLN brutto,
- osobę która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
- osobę która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- osobę która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
2. W przypadku projektów, których wartość została wyrażona w umowie
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień oddania projektu (w przypadku projektów rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.
4. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu
z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w niżej opisanych przypadkach:
1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania przez Wykonawcę właściwego organu
w zakresie terminu, celem przedłużenia umowy poprzez pismo, e-mail, fax,
2) przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących któregokolwiek z etapów realizacji dokumentacji projektowej odwołań, zażaleń, skarg, itp. o okres od momentu złożenia odwołania, zależenia, skargi, itp. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez organy wyższego stopnia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
a w szczególności: złożenie wniosków, skarg, zażaleń i podjęcie innych czynności przez Wykonawcę w sposób wadliwy, w tym niezupełny,
do niewłaściwego organu etc. brak podstaw do zmiany umowy z podanych w pkt. 1i 2 przyczyn,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń
o charakterze siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia
i zapobieżenia którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części, niezależnych od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. W razie wystąpienia siły wyższej strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia projektu o opracowania wynikające z odkrywek sieci, monitoringu sieci, usunięcia i przebudowy sieci, które nie są zinwentaryzowane i naniesione na mapę do celów projektowych, prac archeologicznych i innych opracowań dodatkowych mogących wynikać w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, o ile stanowić będą one rzeczywistą przeszkodę w wykonywaniu prac projektowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-15

2021-08-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi