Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 3 budynków 12 – lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8 wraz z zagospodarowaniem oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (…)

11-08-2021, 13:04

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno
tel. 22 70 17 654
e-mail: rzp@piaseczno.eu
http:// www.piaseczno.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 3 budynków 12 – lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8 wraz z zagospodarowaniem oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (…)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 70 17 654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@piaseczno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 3 budynków 12 – lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8 wraz z zagospodarowaniem oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (…)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00adfa6a-fa88-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001806/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Projekt budowy budynków komunalnych w gminie Piaseczno.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
rzp@piaseczno.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (e-mail: rzp@piaseczno.eu ).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub cyfrowo odwzorowanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez osobę
fizyczną Zamawiający informuje, że Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL)Informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-
500). Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel.
22 7017550 mail: temoszczuk@piaseczno.eu2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.3. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych
nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: spr. 63/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 3 budynków 12 – lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8 wraz z zagospodarowaniem oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę a także z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona punktacja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika prac projektowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie podstaw wykluczenia
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Dysponowanie środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej
d.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Jednostka Projektowa spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonała należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończyła w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia (umowy) polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o powierzchni użytkowej min. 1.000 m2 każdy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i uzyskały pozwolenie na budowę wraz poświadczeniem, że umowa była zrealizowana należycie
potwierdzonych poświadczeniem inwestora lub protokółami odbioru końcowego, co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

d.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeśli Wnioskodawca wykaże, że
dysponuje personelem i udokumentuje przygotowanie kadry
Jednostka Projektowa dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1) Kierownika Prac projektowych - posiadającego uprawnienia budowlane, w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w zakresie opracowania minimum jednego zamówienia polegającego na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o powierzchni użytkowej min. 1.000,00m2 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. brutto
2) Architekta posiadającego uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333). Spełnienie warunku min 24 miesiące doświadczenia na stanowisku projektanta w specjalności architektonicznej.
3) Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333). Spełnienie warunku min 24 miesiące doświadczenia na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
4) Projektanta branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity - (Dz.U. z 2020 poz. 1333).
5) Projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2020 poz. 1333.
6) Projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 poz. 1333).
7) Projektanta branży teletechnicznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 poz. 1333)
8) Architekta krajobrazu posiadającego uprawnienia do projektowania obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni, kształtowania przestrzeni wokół budynków na podstawie ukończonych studiów wyższych na kierunku architektura krajobrazu z doświadczeniem zagospodarowania zieleni osiedlowej – pięć projektów

Dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
Dla architekta krajobrazu należy załączyć dyplom ukończenia szkoły w zakresie architektury krajobrazu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osób wymaganych w postępowaniu w formie załącznika do oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wskazaną kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do SWZ, Uwaga: Oświadczenie składane przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego.
b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania wykonawca/wykonawcy składają odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby i podwykonawców wskazanych w ofercie.
c) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu zamiast podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający żąda oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące podwykonawców w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do SWZ, Uwaga: Oświadczenie składane przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz winien być przedstawiony w formie wykazu usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
zgodnie z zał. nr 4 do SWZ. Uwaga: Wykaz składany przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ Uwaga: Wykaz składany przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego.
c) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Uwaga: Wykaz składany przez wykonawcę jedynie na żądanie zamawiającego
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w postępowaniu,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP zgodnie z zał. nr 3 do SWZ
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów i dodatkowo oświadczenie podmiotu trzeciego według wzoru załącznik nr 2 SWZ.
7) Wypełniony wykaz osób zał. nr 6 w zakresie Kierownika Prac Projektowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Części III ust. 1 pkt 4 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Jednostki Projektowej w następujących przypadkach:
a) nie zawinionych przez Jednostkę Projektową, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Jednostki Projektowej i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,
b) zmian w dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych w trakcie trwania Umowy,
c) zmiany zakresu prac projektowych,
d) nie przekazania w terminie dokumentów wyjściowych do projektowania wymaganych przepisami, do których był zobowiązany Zamawiający,
e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
f) zmniejszenia zakresu prac projektowych i wynikającego z tego obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikło na skutek okoliczności których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego. Obniżenie kwoty ryczałtowej, o której mowa zostanie określone w oparciu o przygotowaną kalkulację zaakceptowaną przez Zamawiającego,
g) zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową,
h) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową,
i) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową.
j) konieczności zmiany osób biorących udział przy realizacji Przedmiotu Umowy wskazanych w załączniku nr 6 do Umowy i /lub w §8 ust. 1. Zamawiający umożliwi zmianę ww. osób, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powołana do pełnienia ww. funkcji będzie spełniała wymagania Zamawiającego w zakresie nie gorszym niż określone w SIWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP udostępnionego na mini Portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Etap 1
Wykonanie analizy bazowej koncepcji pod względem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz pod względem funkcjonalności oraz wykonanie zamiennej koncepcji uwzględniającej uzgodnione uwagi z Zamawiającym.
Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 egz. zbiorczego opracowania w wersji papierowej i elektronicznej (skan kolorowy), które zawiera:
c) Analizę bazowej koncepcji zawierającą:
- informację o rozbieżnościach w udostępnionych dokumentacjach względem przepisów prawa
- informacje dot. polepszenia funkcjonalności
Termin opracowania- 3 tygodnie od dnia zawarcia Umowy,
d) koncepcje architektoniczną uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących przepisów i uwag dotyczących funkcjonalności, uzgodnionych z Zamawiającym.
Termin opracowania- 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
Etap 2:
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (Projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę z uwzględnieniem etapowej realizacji robót budowlanych.
d) dokumentacja do weryfikacji- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ilości 1 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf).
e) dokumentacja ostateczna – w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w ilości 4 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z §3.
f) decyzja pozwolenia na budowę, rozbiórkę wraz z dokumentacją projektową – w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ilości i zakresie zgodnym z §3. Powyższy termin, jest to termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi