Przetarg

Usługa opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku.

15-04-2022, 17:20

Dane kontaktowe

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Wincentego Pola 16,44-100 Gliwice
tel. 32 461 22 49
e-mail: biuro@subregioncentralny.pl
http:// http://www.subregioncentralny.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243435244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Pola 16

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 461 22 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@subregioncentralny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.subregioncentralny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Samorządne stowarzyszenie gmin i powiatów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24149dbb-bcc6-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335402/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 .

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu: Adres poczty e-puap - /SUBREGIONCENTRALNY/SkrytkaESP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, email: biuro@subregioncentralny.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa powyżej składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu MiniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, adres email: biuro@subregioncentralny.pl
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:
Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@subregioncentralny.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej /znak sprawy: ZSC.271.27.2022 prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z w/w postępowaniem,
b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO),
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSC.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku, będącego obligatoryjnym elementem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu 1 (jednej) usługi polegającej na opracowaniu modelu* struktury funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 tys. osób;

2) Zdolności technicznej lub zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje min. jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno - technicznych w zakresie dyscypliny naukowej – architektura i urbanistyka lub z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie dyscypliny naukowej – nauki o ziemi i środowisku lub z dziedziny nauk społecznych w zakresie dyscypliny naukowej – geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, która opracowała min. jeden model struktury funkcjonalno - przestrzennej dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 tys. osób lub była zaangażowana w prace zespołu, który opracował min. jeden model struktury funkcjonalno – przestrzennej dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 tys. osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 o ile złożone uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie,
b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy Pzp:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu i zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; według załącznika nr 9 do SWZ.
b) Dowody określające, czy usługi wymienione w wykazie usług, o którym mowa w pkt. a) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane potwierdzające ich należyte wykonywanie,
c) Wykaz osób zgodnie z wymaganiem Rozdziału XII SWZ ust.2 pkt 3 według załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia polegającego na opracowaniu modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej, zgodnie z przepisem art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania jednej usługi za spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją jednej wymaganej usługi, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją jednej wymaganej usługi .

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
3) W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane),
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numeru odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru, etc.),
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego,
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,
7) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X i XI SWZ,
8) stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach:
1) jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) jeżeli nastąpiła zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym zmiana zapisów umowy dotacji;
3) jeżeli zmiana dotyczy poprawy jakości świadczonej usługi, pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia;
4) jeżeli wystąpi uzasadniona obiektywna okoliczność zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy;
5) jeżeli wystąpi siła wyższa związana z sytuacją epidemiczną w Polsce mająca wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części;
6) w razie konieczności wykonania przez Wykonawcę zamówień dodatkowych;
7) w razie zaistnienia innych, niż określone powyżej okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację przedmiotu umowy w określonym terminie.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna.
5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w warunkach uczestnictwa w postępowaniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24