Przetarg

Usługi - Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rogoźnik położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ

25-05-2022, 10:37

Dane kontaktowe

POWIAT NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydliwego 14,34-400 Nowy Targ
tel. 18 26 61 300
e-mail: przetarg@nowotarski.pl
http:// www.nowotarski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi - Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rogoźnik położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOTARSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Wstydliwego 14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 61 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nowotarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi - Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rogoźnik położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a22f414a-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029319/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rogoźnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta
Wykonawcy) odbywa się przez stronę internetową postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski. 2. Internetowa strona postępowania (platforma
zakupowa)działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 3.
Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna. 4. W przypadku
braku dostępności strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), np. z powodu awarii,
komunikacja może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy przesyłania ofert).5.
Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub
inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z
wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 6. Ofertę, wraz z wymaganymi
dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem
dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XI. 7.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy
zakupowej) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.8. Zaleca się aby Wykonawca
sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej
stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę
zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300;
-kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Usługi - Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rogoźnik położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ znak: ZA.272.22.2022, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawą Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.272.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi – Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rogoźnik położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ. Celem prac jest modyfikacja
i poprawa jakości operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do zgodności z dokumentacją geodezyjną znajdującą
się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z zapisami § 45 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków. Zakres prac obejmuje również weryfikację użytku Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, tj. czy użytek stanowi ciek wodny czy rów melioracyjny. Po wykonaniu tych prac powstanie zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na prowadzenie i udostępnianie danych
w technologii informatycznej.
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu technicznego zawierającego analizę wykorzystanej dokumentacji oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych pozwalające na ujawnienie powstałych zmian w bazie EGB oraz w dziale I ksiąg wieczystych.
Cena dotyczy weryfikacji operatu ewidencji gruntów dla całego obrębu Rogoźnik.
Ilość działek w obrębie: 2 318.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu
punktów za kryteria: cena i okres gwarancji, uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na analizę dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:
a) wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków o wartości min. 50 000,00 zł brutto lub 1 usługę polegającą na uzupełnieniu lub utworzeniu bazy ewidencji gruntów i budynków o wartości min. 50 000,00 zł brutto lub 1 usługę polegającą na modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości min. 50 000,00 zł brutto.
b) wykaże dysponowanie osobą zdolną do realizacji zamówienia (przez cały czas realizacji zamówienia) tj.
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne z zakresu określonego w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 1990/2021 z późn.zm.).
„Zamawiający informuje, że dopuszcza kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 1990/2021 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go
samodzielnie z tej bazy danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wszelkie dokładne informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział XVII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Projektowane postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
3. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w SWZ.
4. Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w rozdziale XIX SWZ.
5. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w rozdziale XXV SWZ.