Przetarg

Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- etap 1

03-08-2022, 15:57

Dane kontaktowe

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH
ul. Cieszyńska 24,43-300 Bielsko-Biała
tel. 3388126341
e-mail: sekretariat@sfr.com.pl
http:// www.sfr.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363661944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cieszyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 3388126341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sfr.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sfr.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caca1258-1180-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069859/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Procedura wyboru Wykonawcy, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań w Willi Rotha siedzibie SFR w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-caca1258-1180-11ed-a35f-e2885ab918a3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ Rozdział 2 Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18/2022/DI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 990500 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.4.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji wskazanych na tym etapie pomieszczeń studia nagrań w Willi Rotha - budynku będącym siedzibą Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w zakresie robót budowlano-instalacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia.
3.4.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi oraz sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane projektowe,
2. uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,
3. uzyskanie opinii i uzgodnień od odpowiednich organów i zatwierdzenie projektu w ramach zgłoszenia budowlanego;
4. wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,
5. przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie pomieszczeń oraz instalacji do dalszych prac elektroakustycznych i video zgodnie z koncepcją rewitalizacji studia nagrań (koncepcja do udostępnienia na wniosek Oferenta/Wykonawcy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71313200-7 - Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45212150-2 - Roboty budowlane w zakresie kin

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oraz termin wykonania zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SWZ Rozdział 8.2.4.
dla zakresu spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
8.2.4.1.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (decyduje data odbioru końcowego technicznego przedmiotu zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie:
- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych/ niskoprądowych) o wartości min. 400.000,00 złotych brutto. Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w robót powinny zawierać informację o terminie wykonania w/w roboty, jej zakresu i wartości oraz dane Zamawiającego,
- co najmniej 2 (dwa) zamówienia, które obejmowały swoim zakresem wykonanie Sali kinowej na min. 50 osób każda,
- co najmniej 2 (dwa) zamówienia na wykonanie Sali kinowej z funkcją postprodukcji kinowej
- co najmniej 2 (dwa) zamówienia, które uwzględniały w swoim zakresie prace związane z przygotowaniem obiektu pod montaż wyposażenia technologicznego w zakresie kinotechniki z projekcją DCP laserową oraz w zakresie elektroakustyki.
8.2.4.1.2. Dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
8.2.4.1.2.1. osoba lub osoby lub zespół osób w zakresie projektowania:
a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe:
b. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem projekt obiektu ze salą do postprodukcji filmowej tj. montażu obrazu i dźwięku filmowego,
c. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem projekt obiektu ze studiem nagrań dźwiękowych,
d. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które w swoim zakresie obejmował projekt obiektu z aranżacją akustyczną z analizą czasu pogłosu Sali kinowej, lub studia nagrań dźwięku,
e. zaprojektowała sale do postprodukcji - zgrania dźwięku w technologii DOLBY DIGITAL i DOLBY ATMOS, oraz DOLBY PREMIERE,
f. nabyła niezbędne doświadczenie w zakresie workflow postprodukcji dźwięku i obrazu kinowego, zarówno w technologii analogowej i cyfrowej.
8.2.4.1.2.2. osobą dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownikiem budowy ¬– posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert nabył łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy przy zrealizowanych robotach budowlanych o podobnym charakterze i zakresie do przedmiotu niniejszego zamówienia (tj. roboty budowlano-instalacyjne),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie zgodnie z załącznikiem do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób zgodnie z załącznikami do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Potwierdzenie przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

SWZ Rozdział 13
Zamawiający WYMAGA wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ Rozdział 8 oraz załączniki

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

SWZ Rozdział 7
7.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera Załącznik do SWZ .
7.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 10 do SWZ.
7.1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena i termin