Przetarg

Świadczenie usług projektowych dla zad.: „Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim” z podziałem na części: Cz. 1: Budowa ulicy Gajowej (…), Cz. 2: Budowa ulicy Północnej (…)

04-08-2022, 09:43

Dane kontaktowe

GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Rynek 8,42-610 Miasteczko Śląskie
e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl
http:// https://miasteczko-slaskie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług projektowych dla zad.: „Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim” z podziałem na części: Cz. 1: Budowa ulicy Gajowej (…), Cz. 2: Budowa ulicy Północnej (…)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Miasteczko Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-610

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miasteczko-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miasteczko-slaskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług projektowych dla zad.: „Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim” z podziałem na części: Cz. 1: Budowa ulicy Gajowej (…), Cz. 2: Budowa ulicy Północnej (…)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a295f42-134f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036560/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług projektowych dla zadania: "Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim": Część 1: Budowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śl., Część 2: Budowa ulicy Północnej w Miasteczku Śl.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/76-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-powyzej-130000-zl/artykuly/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf,.xps, .odt, 2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się przy użyciu dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) lub poczty elektronicznej (na adresy e-mail: sekretariat@miasteczko-slaskie.pl lub inwestycje@miasteczko-slaskie.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, adres: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl, nr tel.: 32 393 80 00 (zwana dalej: Administratorem). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązki te na Administratora nakłada w szczególności ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane te będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji danych przez Administratora. W szczególności dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również danych osobowych podanych w ofertach i innych dokumentach złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio brakiem możliwości zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być: a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi prawne oraz ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru; b) dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT oraz usługi hostingowe; c) operatorzy pocztowi i kurierzy; d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Urząd Marszałkowski. Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. Dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. W zależności od celu przetwarzania danych, osoby, których te dane osobowe dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych lub żądania ich przeniesienia. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można zgłosić pod adresem e-mail: iod@miasteczko-slaskie.pl. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 268292,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia obejmuje:
a) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji drogowej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
w odniesieniu do inwestycji budowy ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim zgodnie z załącznikiem mapowym, na odcinku ul. Gajowej od skrzyżowania z ulicą Dworcową do skrzyżowania z ulicą Cynkową o dł. ok. 940 m.

4.2.5.) Wartość części: 141219,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni oferty na podstawie następujących kryteriów i ich wagi:
a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof, gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców w ofertach niepodlegających odrzuceniu, Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie, liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo, 0,6 – waga kryterium ceny, Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena;
b) kryterium 2 – doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego (Dn) – 40% [40 pkt]. Wykonawca, który zaoferuje skierowanie do realizacji zamówienia publicznego projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i doświadczenie, obejmujące sporządzenie projektu budowlanego budowy drogi publicznej o długości co najmniej 600 m, który to projekt budowlany został zatwierdzony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniu na budowę, w liczbie takich świadczeń w ramach tego doświadczenia:
(i) 1 - otrzyma 0 pkt,
(ii) 2 - otrzyma 20 pkt,
(iii) 3 i więcej – otrzyma 40 pkt.
Informacje na temat uprawnień i doświadczenia projektanta branży drogowej w zakresie, w jakim podlegają ocenie w ramach przedmiotowego kryterium, nie podlegają uzupełnieniu ani zmianie.
Jeżeli Wykonawca na etapie badania i oceny ofert zmieni projektanta branży drogowej wskazanego w wykazie osób, a projektant ten będzie jednocześnie wskazany w ofercie, oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: K = Cof + Dn, gdzie poszczególne symbole oznaczają: K – końcowa liczba punktów, Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena, Dn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego.
3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji drogowej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
w odniesieniu do inwestycji budowy ulicy Północnej w Miasteczku Śląskim zgodnie z załącznikiem mapowym, na odcinku ul. Północnej od skrzyżowania z ulicą Gajową do skrzyżowania z ulicą Cynkową o dł. ok. 616 m.

4.2.5.) Wartość części: 127072,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni oferty na podstawie następujących kryteriów i ich wagi:
a) kryterium 1 – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof, gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców w ofertach niepodlegających odrzuceniu, Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie, liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo, 0,6 – waga kryterium ceny, Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena;
b) kryterium 2 – doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego (Dn) – 40% [40 pkt]. Wykonawca, który zaoferuje skierowanie do realizacji zamówienia publicznego projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i doświadczenie, obejmujące sporządzenie projektu budowlanego budowy drogi publicznej o długości co najmniej 600 m, który to projekt budowlany został zatwierdzony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniu na budowę, w liczbie takich świadczeń w ramach tego doświadczenia:
(i) 1 - otrzyma 0 pkt,
(ii) 2 - otrzyma 20 pkt,
(iii) 3 i więcej – otrzyma 40 pkt.
Informacje na temat uprawnień i doświadczenia projektanta branży drogowej w zakresie, w jakim podlegają ocenie w ramach przedmiotowego kryterium, nie podlegają uzupełnieniu ani zmianie.
Jeżeli Wykonawca na etapie badania i oceny ofert zmieni projektanta branży drogowej wskazanego w wykazie osób, a projektant ten będzie jednocześnie wskazany w ofercie, oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: K = Cof + Dn, gdzie poszczególne symbole oznaczają: K – końcowa liczba punktów, Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena, Dn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego.
3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej, który będzie zaangażowany do realizacji zamówienia publicznego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
w odniesieniu do części 1 - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 180.000,00 zł;
w odniesieniu do części 2 - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 130.000,00 zł.
Informacja dodatkowa: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, jest zobowiązany wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia stanowiącą co najmniej 310.000,00 zł.
2. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
w odniesieniu do części 1:
1) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, z których każda obejmowała sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 900 m wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego.
Informacje dodatkowe:
A) Za wykonanie usługi Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;
B) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie obejmujące sporządzenie co najmniej jednego projektu budowlanego budowy drogi publicznej o długości co najmniej 600 m, który to projekt budowlany został zatwierdzony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniu na budowę (projektant drogowy),
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wystarczający jest wyłącznie zakres sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (projektant branży wod.-kan.),
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (projektant branży elektrycznej).
Każda z ww. osób winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
w odniesieniu do części 2:
1) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, z których każda obejmowała sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego.
Informacje dodatkowe:
A) Za wykonanie usługi Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;
B) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie obejmujące sporządzenie co najmniej jednego projektu budowlanego budowy drogi publicznej o długości co najmniej 600 m, który to projekt budowlany został zatwierdzony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniu na budowę (projektant drogowy),
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wystarczający jest wyłącznie zakres sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (projektant branży wod.-kan.),
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (projektant branży elektrycznej).
Każda z ww. osób winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: "ustawa Pzp"), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z pkt 3 powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wystarczające jest zamieszczenie informacji o usługach wymienionych w rozdziale XIII pkt 3.4. ppkt 1 SWZ);
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w rozdziale XIII pkt 3.4. ppkt 2 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty). 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza również zmiany treści zawartej umowy polegające na:
1) wydłużeniu terminu jej realizacji, wynikające z opóźnień w uzyskaniu uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii, wytycznych, których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, pomimo przedsięwzięcia przez niego możliwych prawnie środków zmierzających do uzyskania ich w terminie wynikającym z przepisów prawa;
2) zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 08:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia:
Świadczenie usług projektowych dla zadania:
„Budowa ulicy Gajowej i Północnej w Miasteczku Śląskim” z podziałem na części:
Część 1: Budowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim,
Część 2: Budowa ulicy Północnej w Miasteczku Śląskim.

Pełny adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/76-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-powyzej-130000-zl/artykuly/1422-swiadczenie-uslug-projektowych-dla-zadania-budowa-ulicy-gajowej-i-polnocnej-w-miasteczku-slaskim-z-podzialem-na-czesci-czesc-1-budowa-ulicy-gajowej-w-miasteczku-slaskim-czesc-2-budowa-ulicy-polnocnej-w-miasteczku-slaskim?lang=PL