Przetarg

Usługa wykonania dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

17-11-2022, 14:32

Dane kontaktowe

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79,00-875 Warszawa
e-mail: joanna.szewczyk@sanepid.gov.pl
http:// https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żelazna 79

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-875

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.szewczyk@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8be0f19-64cf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00129536/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługę wykonania dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone zostały w rozdziale XIII SWZ, w części OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP -16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku WSSE w
Warszawie przy ul. Żelaznej 79 oraz dokumentacji kosztorysowej dla niżej wymienionych zadań:
1.1. remont pokrycia dachowego i elewacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy
ulicy Żelaznej 79,
1.2. remont i modernizacja węzła cieplnego znajdującego się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Warszawie przy ulicy Żelaznej 79,
1.3. Remont wentylacji wywiewowej (dygestoriów) w ilości 33 szt. znajdującej się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 79,
1.4. wykonanie projektu aranżacji wnętrz punktu przyjęć (poboru próbek) znajdującego się w budynku Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79,
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, oddzielnie dla
każdego zadania, obejmującej:
- projekt budowlany, (jeżeli będzie to konieczne)
- projekty wykonawcze (jeżeli będzie to konieczne),
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kosztorysy inwestorskie.
3. Dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do planowanych postępowań o zamówienie publiczne i powinna być sporządzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
musi uwzględniać art. 99 - 103 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z art. 34 ustawy
Pzp oraz rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia zawarte zostały w rozdziale VI SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty zgodnie z art.
273 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału lub
kryteriów selekcji w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według Załącznika nr 3
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawarte w §10 projektowanych warunków umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://wssewaw. ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający planuje pozyskać środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na dzień wszczęcia postępowania nie zakończono procedury pozyskania.
środków. W przypadku, gdy do terminu związania ofertą środki nie zostaną przyznane Zamawiający zastosuje art. 310 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców na terenie budynku WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79 Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej winni złożyć wniosek, za pośrednictwem platformy Market Planet lub poczty elektronicznej. Termin wizji lokalnej zostaje ustalony na dzień 24.11.2022 r. w godz. od 10:00 – 13:00).
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.