Przetarg

Opracowanie PFU wraz z pozostałą dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.:Budowa łącznika drogowego pomiędzy DK nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego–II

17-01-2023, 11:16

Dane kontaktowe

Gmina Sławków
Rynek 1,41-260 Sławków
e-mail: sod@slawkow.pl
http:// www.slawkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie PFU wraz z pozostałą dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.:Budowa łącznika drogowego pomiędzy DK nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego–II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sławków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-260

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@slawkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie PFU wraz z pozostałą dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.:Budowa łącznika drogowego pomiędzy DK nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego–II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7b90d25-959f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028092/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie PFU wraz z pozostałą dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.:Budowa łącznika drogowego pomiędzy DK nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.slawkow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.slawkow.pl, sod@slawkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków do obsługi postępowań przetargowych
(zwanego dalej Systemem E-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zp.slawkow.pl. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z: Instrukcją dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków oraz Regulaminem korzystania z
Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://e-zp.slawkow.pl (podczas
zakładania konta użytkownika) oraz bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi//zamówienia publiczne od 01.01.2021 r./E-
zamówienia publiczne. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/. Oferty, oświadczenia, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO, informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Sławkowa jest
Gmina Sławków, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą Urzędu przy ul. Rynek 1, 41-260 Sławków, tel. 32 293 15 52, e-mail:
um@slawkow.pl. www: https://bip.slawkow.pl. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: a) pod adresem poczty elektronicznej:
iod@slawkow.pl, b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia jawnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2023 oraz zawarcia i wykonania umowy
o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł. 4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora jest zależny realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy. 5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o
których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem,
przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana
dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej. 7) Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 8) Tam, gdzie do przetwarzania danych
osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania. 9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy.
a) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. b) W przypadku, gdy będzie istniał
wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. c) W przypadku, kiedy podanie
danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z dokumentacją geodezyjną, geologiczno-geotechniczną i oszacowaniem kosztów dla zaprojektowania i budowy drogi w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego (II postępowanie). Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowy opis w dokumentach postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – specjalność inżynieryjna drogowa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – specjalność inżynieryjna mostowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum:
- 2 opisy przedmiotu zamówienia na budowę lub przebudowę drogi publicznej klasy nie niższej niż G - główna o długości co najmniej 4 km oraz
- 1 opis przedmiotu zamówienia na budowę lub przebudowę wiaduktu przeznaczonego do przeprowadzenia drogi nad linią kolejową oraz
- 1 opis przedmiotu zamówienia na budowę lub przebudowę węzła stanowiącego połączenie drogi krajowej z drogą publiczną o innej lub tej samej kategorii.
Zamawiający uzna warunek za spełniony także wówczas, jeśli elementy, o których mowa w tiret drugie i trzecie będą stanowiły część opisów, o których mowa w tiret pierwsze.
Pojęcie budowa drogi, przebudowa drogi, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o drogach publicznych.
Przez pojęcie opis przedmiotu zamówienia należy rozumieć dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub program funkcjonalno-użytkowy, o których mowa w Prawie zamówień publicznych
Na postawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (osoba ta będzie pełniła funkcję głównego autora PFU);
-jedną osobą jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
-jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (osoba ta będzie pełniła funkcję głównego autora PFU);
Osoby te muszą być zrzeszone we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych uprawnień budowlanych przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień budowlanych. Przy łączeniu uprawnień liczba wykazywanych osób jest uwarunkowana kompletem wymaganych uprawnień budowlanych, które zostały określone powyżej.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do powyższego warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
potwierdzających brak podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności/braku przynależności składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt od 7 do 10
ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych w postaci:
a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane
w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy
w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało
wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załączniki nr 3 do SWZ). Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale X SWZ -
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu. Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
określone są w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E- Zamówienia Publiczne Gminy Sławków do obsługi postępowań przetargowych pod adresem: https://e-zp.slawkow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których
mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
835) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.
Maksymalny termin wykonania zamówienia w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym oszacowania
kosztów inwestycji –6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Maksymalny termin zobowiązania Wykonawcy do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub na skierowane do
Zamawiającego zapytania od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w
formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a
Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego - do udzielenia zamówienia, nie
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.