Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich.

29-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84,41-940 Piekary Śląskie
tel. 323 939 379
fax. 32 287 22 69
e-mail: um@um.piekary.pl
http:// www.bip.piekary.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 630212-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84 , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich.
Numer referencyjny: BZP.271-78/IG/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: oraz opracowania i wykonania pozostałych czynności niezbędnych do podpisania przez Zamawiającego umowy o udzielnie dotacji celowej oraz prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji strzelnicy na podstawie zrealizowanego niemniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie, wykonanie oraz opracowanie:1) mapy do celów projektowych 2) Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji rozwiązań funkcjonalno – użytkowych strzelnicy wraz z zagospodarowaniem terenu droga dojazdową i miejscami parkingowymi, 3) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy, w szczególności projekt budowalny, projekt wykonawczy , plan BIOZ, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4) Opracowanie stosownych dokumentów i wniosków wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii w zakresie spełnienia minimalnych wymagań warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej przez wojsko w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej wydanej przez jednostkę naukową prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej, 5) Opracowanie i uzyskanie pozytywnej opinii przez jednostkę naukową j/w projektu regulaminu strzelnicy, 6) Złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę , 7) Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie ze złożoną ofertą. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:- uzyskanie niezbędnych opinii , decyzji, uzgodnień, warunków i innych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, - roboty pomiarowe, - badania gruntu w wymaganym zakresie,- uzbrojenie terenu, - rozbiórki i demontaże w szczególności istniejącego budynku strzelnicy, wałów oraz innych niezbędnych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia lub zgłoszenia na rozbiórki,- budowa głównej osi strzeleckiej, - budowa kulochwytu głównego, - budowa zabezpieczeń bocznych i przesłon, - utwardzenie stanowisk strzeleckich, - urządzenie strefy bezpieczeństwa dla strzelnicy, - droga dojazdowa, - budowa parkingu, - budowa zaplecza techniczno – gospodarczego strzelnicy, - budowa ogrodzenia strzelnicy, - budowa oświetlenia strzelnicy, - montaż wyposażenia strzelnicy, - pozostałe urządzenia strzelnicy. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania projektu budowalnego zobowiązany jest do uzyskania przez Zamawiającego akceptacji koncepcji rozwiązań funkcjonalno – użytkowych strzelnicy, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych.Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wytycznymi:1. Ogłoszenie konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej – Konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2020” nr 3/2019/WWzS, 2. Ofertą realizacji zadania budowy strzelnicy, 3. Wzorem umowy o udzielnie dotacji celowej,4. Minimalnymi wymaganiami warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej przez wojsko (MWWT), dla wariantu I strzelnicy:1) możliwość wykonywania strzelań na odległość do 100m, 2) możliwość prowadzenia strzelań z różnych linii otwarcia ognia(100-5m), 3) możliwość jednoocznego wykonania strzelania przez minimum 6 szkolonych (przy założeniu minmalnej odległości 3m pomiędzy stanowiskami strzeleckimi)4) możliwość ciągłego prowadzenia ognia pojedynczego oraz ciągłego, 5) możliwość wykonywania strzelań z broni małokalibrowej i broni osobistej z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 7,62 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm, wystrzeliwanej z prędkością początkową nie większą niż 1000m/s i z energią początkową nie większą niż 3800 J. z wyłączeniem amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalącymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pociskami przeciwpancernymi, 6) zawierać element zabezpieczający przed oddaniem strzału ponad kulochwytem z najdalszej linii otwarcia ognia na najdłuższej budowalnej osi (np. w postaci przechwytywaczy, przesłon lub tunelu strzeleckiego), 7) posiadać utwardzone stanowiska strzeleckie, 8) do strzelnicy musi prowadzić utwardzona droga dojazdowa, 9) posiadać utwardzony parking na minimum 10 pojazdów, w tym 2 pojazdy ciężarowe/autobusy, 10) posiadać ogrodzenie terenu strzelnicy o wysokości minimum 1,5 m z siatki (lub panelowe), wraz z tablicami informującymi o zagrożeniu, 11) posiadać doprowadzone zasiedlanie w energię elektryczną lub zostać wyposażona w agregat prądotwórczy ( o mocy minimum 2kW), 12) posiadać poniższe wyposażeniea) podnośniki figur bojowych (minimum 6 szt.) wraz z systemem kontroli umożliwiającym ich sterowanie (wersja zasilania prądem stałym lub akumulatorem) umożliwiające samoczynne opuszczenie figur bojowych pod wpływem trafienia pociskiem, b) maszt wysokości 3 m do wciągania chorągiewek (białej i czerwonej) oraz oświetlenie ostrzegawcze (światło białe i czerwone) umieszczone na linii wyjściowej (przed stanowiskami strzeleckimi); c) pomieszczenie magazynowe (np. w postaci kontenera);d) pojemnik na odpady komunalne (min.1100l);e) sanitariat (dopuszcza się możliwość funkcjonowania tylko w trakcie realizacji przedsięwzięć na strzelnicy), f) wiata do realizacji szkoleń dodatkowych (minimum 9mx4m), g) ekrany strzeleckie (minimum 30 szt. umożliwiające realizację strzelań z użyciem tarcz strzeleckich o minimalnych wymiarach ekranu 0,75mx0,75m);h) ochronniki słuchu, nie więcej jednak niż podwójna liczba stanowisk strzeleckich,i) tablica informacyjna o wymiarach 1,5m x 1m o dofinasowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zawierająca:- orła MON (zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w siłach zbrojnych RP (Dz.U.poz.689, z późn. zm.)- całkowity koszt inwestycji z rozbiciem na środki uzyskane z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz własne środki poniesione na realizację zadania, - datę rozpoczęcia i zakończenia budowy, - nazwę jednostki samorządu terytorialnego.W zakres opracowania wchodzą następujące elementy: - Projekt budowlano – 5 egz.– Projekt wykonawczy – 5 egz. - Kosztorys inwestorski -3 egz.- Wzór kosztorysu ofertowego (excell)-2 egz. - Przedmiar robót – 3 egz. - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych – 3 egz. - dokumenty niezbędne do podpisania umowy o udzielnie dotacji celowej w szczególności: opracowanie w zakresie spełnienia minimalnych wymagań warunków technicznych oraz z pozytywną opinią wydaną przez jednostkę naukową prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej oraz projekt regulaminu strzelnicy pozytywnie zaopiniowany przez jednostkę nauką j/w – po 3 egz. - Elektroniczna wersja opracowania na płycie CD (w tym wersje edytowalne) – 1 egz.Dokumentacja powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej mapie do celów projektowych, wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia w tym min. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje potrzebne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Załączniki:1. Ogłoszenie konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej – Konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2020” nr 3/2019/WWzS, 2. Ofertą realizacji zadania budowy strzelnicy, 3. Wzorem umowy o udzielnie dotacji celowej,4. Minimalnymi wymaganiami warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej przez wojsko (MWWT),5. Zagospodarowanie terenu – stan istniejący,6. Opis inwentaryzacji, 7. Rzut istniejącej strzelnicy.

II.5) Główny kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, dopuszcza się opracowanie w formie projektu budowlano - wykonawczego) w zakresie zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu strzelnicy lub jej części, lub zaprojektowanie przebudowy lub budowy lub remontu budynku lub jego części o łącznej wartości usługi nie mniejszej niż 27.000,00 zł brutto.b) dysponuje lub będzie dysponował :- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla ww pozycji dopuszcza się łączenie funkcji),lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu usług - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, dopuszcza się opracowanie w formie projektu budowlano - wykonawczego) obejmującej zaprojektowanie budowy lub przebudowy lub remontu strzelnicy lub jej części, lub zaprojektowanie przebudowy lub budowy lub remontu budynku lub jego części o łącznej wartości usługi nie mniejszej niż 27.000,00 zł brutto., wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. wykazu osób,a) co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,b) co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,d) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, (Zamawiający dopuszcza się łączenie funkcji)lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.4)dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia mające znaczący wpływ na jakość wykonywanego zamóienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej.2. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian:1) zmiana któregokolwiek projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności:a) w przypadku śmierci,b) długotrwałej choroby,c) utraty niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa, d) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków, e) wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód for-malnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa,2) zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmia-na obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku,3) w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. prawnych, formalnych lub zdarzeń losowych - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę:a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b,b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH