Przetarg

Koszenie terenów zieleni gminnej, zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Piły

11-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10,64-920 Piła
tel. 67 212 34 25
fax. 67 212 46 81
e-mail: zampubl@zdiz.pila.pl
http:// www.zdiz.pila.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 509117-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile: Koszenie terenów zieleni gminnej, zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Piły
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, krajowy numer identyfikacyjny 57076656800000, ul. ul. gen. Władysława Andersa  10 , 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 212 34 25, e-mail zampubl@zdiz.pila.pl, faks 67 212 46 81.
Adres strony internetowej (URL): www.zdiz.pila.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zdiz.pila.pl/list.php?sid=39ea967036b39c6b530eb9a61abeb09b

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdiz.pila.pl/list.php?sid=39ea967036b39c6b530eb9a61abeb09b

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Sekretariat Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie terenów zieleni gminnej, zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Piły
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie koszenia powierzchni trawnikowych na terenach zieleni znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Piły. Prace obejmują :Zadanie I: koszenie terenów zieleni gminnej, terenów w pasach drogowych dróg gminnych i krajowych (na powierzchniach płaskich) ze zbiorem (zgodnie z wykazem terenów).Zadanie II: koszenie terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, a także na terenach przyległych do pasów dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Piły (na powierzchniach płaskich i na skarpach) bez zbioru i ze zbiorem.Zadanie III: koszenie terenów zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich (na powierzchniach płaskich i na skarpach) bez zbioru i ze zbiorem.Zakres został szczegółowo opisany w załączniku SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca oświadczy, iż zatrudnia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie.

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w tym posiadać wpis w odpowiednim rejestrze.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie I1. Wykonawca dysponuje wystarczającą ilością osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, tj.:- co najmniej 1 pracownik z wykształceniem min. średnim ogrodniczym posiadającym min. 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu (który będzie prowadził nadzór nad wykonywaniem prac), a także min. 3 pracowników przeszkolonych w zakresie prac ogrodniczych z min. rocznym doświadczeniem w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie przetargowej imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.3. Potencjał techniczny. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zapewni należyte wykonanie robót, czyli jakość i terminowość wykonania usługi.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym:a) kosiarka samojezdna – min. 2 szt., b) wykaszarka spalinowa–min.3 szt.Wykonawca przedstawi w ofercie zestawienie posiadanego sprzętu jaki firma jednocześnie deklaruje się użyć przy koszeniu (wraz z podaniem nr rejestracyjnego/ seryjnego danego sprzętu) terenów o powierzchni 59 535 m2,W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na więcej niż 1 zadanie wykazane w nich sprzęty planowane do realizacji zadań nie mogą się powielać. Z tego powodu w załączniku „wykaz sprzętu” należy wpisać oprócz rodzaju sprzętu również jego nr rejestracyjny lub numer seryjny.4. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na łączną wartość 100 000,00zł, w tym 1 zadanie na wartość minimum 50 000,00zł, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (z podaniem jego wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania i odbiorów, potwierdzone dokumentami np. protokołami odbioru robót, referencjami). Wykonane prace winny obejmować również prace prowadzone w pasach drogowych.Zadanie II1. Wykonawca dysponuje wystarczającą ilością osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, tj.:- co najmniej 1 pracownik z wykształceniem min. średnim ogrodniczym posiadającym min. 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu (który będzie prowadził nadzór nad wykonywaniem prac), a także min. 6 pracowników przeszkolonych w zakresie prac ogrodniczych z min. rocznym doświadczeniem w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie przetargowej imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.3. Potencjał techniczny. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zapewni należyte wykonanie robót, czyli jakość i terminowość wykonania usługi.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym:a) kosiarka samojezdna – min. 2 szt., b) wykaszarka spalinowa–min.3 szt.Wykonawca przedstawi w ofercie zestawienie posiadanego sprzętu jaki firma jednocześnie deklaruje się użyć przy koszeniu (wraz z podaniem nr rejestracyjnego/ seryjnego danego sprzętu) terenów o powierzchni 143 906 m2,W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na więcej niż 1 zadanie wykazane w nich sprzęty planowane do realizacji zadań nie mogą się powielać. Z tego powodu w załączniku „wykaz sprzętu” należy wpisać oprócz rodzaju sprzętu również jego nr rejestracyjny lub numer seryjny.4. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania nałączną wartość 50 000,00zł, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (z podaniem jego wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania i odbiorów, potwierdzone dokumentami np. protokołami odbioru robót, referencjami). Wykonane prace winny obejmować również prace prowadzone w pasach drogowych.Zadanie III1. Wykonawca dysponuje wystarczającą ilością osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, tj.:- co najmniej 1 pracownik z wykształceniem min. średnim ogrodniczym posiadającym min. 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu (który będzie prowadził nadzór nad wykonywaniem prac), a także min. 3 pracowników przeszkolonych w zakresie prac ogrodniczych z min. rocznym doświadczeniem w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie przetargowej imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.3. Potencjał techniczny. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zapewni należyte wykonanie robót, czyli jakość i terminowość wykonania usługi.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym potencjałem technicznym:a) kosiarka samojezdna – min. 2 szt., b) wykaszarka spalinowa–min.3 szt.Wykonawca przedstawi w ofercie zestawienie posiadanego sprzętu jaki firma jednocześnie deklaruje się użyć przy koszeniu (wraz z podaniem nr rejestracyjnego/ seryjnego danego sprzętu) terenów o powierzchni 73 540 m2,W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na więcej niż 1 zadanie wykazane w nich sprzęty planowane do realizacji zadań nie mogą się powielać. Z tego powodu w załączniku „wykaz sprzętu” należy wpisać oprócz rodzaju sprzętu również jego nr rejestracyjny lub numer seryjny.4. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na łączną wartość 50 000,00zł, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (z podaniem jego wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania lub wykonywania i odbiorów, potwierdzone dokumentami np. protokołami odbioru robót, referencjami). Wykonane prace winny obejmować również prace prowadzone w pasach drogowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wypełniony załącznik nr 22. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 62. Wykaz narzędzi – załącznik nr 73. Wykaz osób – załącznik nr 84. Wypełniony załącznik nr 2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1.1 lub 1.2. lub 1.3.3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4.1. lub 4.2. lub 4.3.4. Oświadczenie RODO – załącznik nr 55. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik do SWIZ nr 2).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:Zadanie I – 2 000,00 złZadanie II – 2 500,00 zł Zadanie III – 1 400,00 zł 2. Forma wadiumWadium może być wniesione w:1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3. gwarancjach bankowych;4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto zamawiającego PKO BP SA 16 1020 4027 0000 1902 1119 6120. W momencie otwarcia oferty wadium musi być na koncie zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.2. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ dokument wadium należy złożyć w Sekretariacie ZDiZ w Pile , ul. gen Władysława Andersa 10 Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty.3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t j.:Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych t j.:Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Uwaga: Wadium dla wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.Dokument wniesienia wadium może być złożony przez kilku wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum), przy czym łącznie musi stanowić 100% wymienionej kwoty wadium. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji przez członków konsorcjum (wspólne ubieganie się wykonawców – art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) innych niż lider (pełnomocnik) uprawniony do podpisywania umowy, wadium wystawione musi być na konsorcjum.4. Zatrzymanie wadium1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 5. Zwrot wadium1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z projektem umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I: koszenie terenów zieleni gminnej, terenów w pasach drogowych dróg gminnych i krajowych (na powierzchniach płaskich) ze zbiorem (zgodnie z wykazem terenów).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie II: koszenie terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, a także na terenach przyległych do pasów dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Piły (na powierzchniach płaskich i na skarpach) bez zbioru i ze zbiorem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie III: koszenie terenów zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich (na powierzchniach płaskich i na skarpach) bez zbioru i ze zbiorem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: