Przetarg

Realizacja projektu pn. „Remont korytarza przyziemia budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o."

26-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10,41-800 Zabrze
tel. 032 3732308, 3732346
fax. 032 3732308, 3732346
e-mail: zamowienia.publiczne@klinika-zabrze.med.pl
http:// www.klinika-zabrze.med.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554814-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.: Realizacja projektu pn. „Remont korytarza przyziemia budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27273516200000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej  10 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3732308, 3732346, e-mail zamowienia.publiczne@klinika-zabrze.med.pl, faks 032 3732308, 3732346.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika-zabrze.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.klinika-zabrze.med.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika-zabrze.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.klinika-zabrze.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.klinika-zabrze.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.klinika-zabrze.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP.
Adres:
w formie pisemnej: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Skłodowskiej 10; 41-800 Zabrze Sekretariat Szpitala (budynek administracji – II piętro). W formie elektronicznej: za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu pn. „Remont korytarza przyziemia budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o."
Numer referencyjny: DZP/06PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: SIWZ Rozdział III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania:1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem robót budowlanych.2. Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej remontu korytarza budynku głównego SzpitalaIII.2 Wymagania Zamawiającego2.1. Wykonawca wykona remont korytarza przyziemia budynku głównego Szpitala, w tym: wykona niezbędną dokumentację projektową, uzyska akceptacje Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, uzyska wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zgłoszenie robót budowlanych),2.2. Niezbędna dokumentacja projektowa powinna zawierać branże: a) architektoniczną,b) konstrukcyjną,c) instalacyjną w zakresie:• instalacji wodno-kanalizacyjnej,• instalacji centralnego ogrzewania,• instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,• instalacji elektrycznych,• instalacji elektrycznych niskoprądowych, należy również uwzględnić konieczność przeprojektowania istniejących instalacji o ile nowoprojektowane niezbędne instalacje będą ingerowały w układ istniejących instalacji.2.3. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona przez osoby (projektantów) posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania oraz należące do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego.2.4. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w oparciu o wytyczne projektowe będące załącznikiem nr 8 do SIWZ. Pełny zakres dokumentacji projektowej określi Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji llokalnej. 2.5 Zamawiający informuje, że przed złożeniem ofert konieczne jest odbycie wizji lokalnej przez Wykonawców którą ustala się na dzień 02.07.2020 r na godz. 10:002.6. Zakres prac remontowych do wykonania będących jednocześnie wytycznymi projektowymi Zamawiający ujął w załączniku nr 8 do SIWZ.2.7. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji budowlanej (architektura, konstrukcja, instalacje) w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej. 2.8. Wykonawca po sporządzaniu dokumentacji projektowej przedstawi ją do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.2.9. Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia jej przez Wykonawcę.2.10. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy2.11. Zabudowane materiały winny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych a także atestów higienicznych jeśli produkt tego wymaga. Każdorazowa zmiana materiałów wymaga zgody inspektora nadzoru.2.12. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.2.13. Wykonawca powinien zapewnić (o ile to będzie wynikało z decyzji administracyjnej), kierownika budowy posiadającego doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata),2.14. Wykonawca uwzględnia również wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.15. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.701), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. ustalającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze: a) gromadzenia selektywnego odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ tych odpadów na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi b) przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami2.17. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złoży plan BIOZ.2.18. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania przeglądów oraz konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z urządzeniami w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi.2.19. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania przeglądów oraz konserwacji automatycznych drzwi przesuwnych w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi.2.20. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania przeglądów innych urządzeń oraz ich konserwacji zamontowanych w trakcie wykonywania prac. Przeglądy oraz konserwacje będą wykonywane w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca. Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami materiałowymi przez Wykonawcę powstałymi z tytułu wykonywania przeglądów i konserwacji.2.21. Zamawiający wymaga, aby wykonanie prac fizycznych (o charakterze budowlanym) związanych z wykonaniem prac (czynności) demontażowych, porządkowych, malarskich, gipsiarskich, przy wznoszeniu ścian w ramach realizacji umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy pzp.2.22. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty remontowe na okres min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewni w ramach wynagrodzenia umownego wymagane przez producenta przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis;2.23. Wykonawca uwzględni koszty zabezpieczenia innych pomieszczeń niemodernizowanych przed zapyleniem, zanieczyszczeniem itp.III.3. Uwagi 3.1. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. instalacji lub urządzeń.3.2. Jakiekolwiek szkody powstałe podczas robót usuwa Wykonawca na własny koszt.3.3. W obiekcie Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. realizowane są funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace administracyjno-biurowe – budynek poza remontowanym oddziałem będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;3.4. Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.);3.5. Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;3.6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadów Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany transportować na zewnątrz budynku w sposób który zapewni zminimalizowanie zanieczyszczenia i zapylania klatki schodowej oraz pomieszczeń innych oddziałów.3.7. Urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie i zutylizuje po akceptacji Zamawiającego.3.8. Wykonawca będzie mógł wykonywać roboty budowlane wyłącznie w godzinach od 14:00 do 6:00 dnia następnego. W dni wolne od pracy roboty budowlane będą mogły być wykonywane w godzinach od 8:00 do 6:00 dnia następnego. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty powodujące hałas wyłącznie w godzinach 14:00 – 20:00 (dni powszednie), 8:00-20:00 (sobota, niedziela). Każdorazowo po ukończeniu robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania i zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób aby zapewnić bezpieczne korzystanie przez personel i pacjentów z ciągów komunikacyjnych zachowując pełną dostępność do Izby Przyjęć, Poradni, Centralnej Rejestracji, Pracowni RTG, Apteki oraz dźwigów (wind). 3.9. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkował miejsca prowadzenia prac oraz pozostawił je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;3.10. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.III. 4 Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że:4.1. Zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy (maksymalnie 96 miesięcy) – wartość punktowana zgodnie z SIWZ rozdział XXV4.2 Zaoferowanie terminu płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,4.3 Zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ4.4 Posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 550 000 zł brutto. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
45215140-0
45110000-1
45450000-6
45421000-4
45410000-4
45421146-9
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45315700-5
45314300-4
45421152-4
45430000-0
45442100-8
45331210-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 Ustawy.2. Zakres przewidywanych robót budowlanych do udzielenia: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 8 i 9 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót budowlanych może wynieść maksymalnie do 3 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 119
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania umowy: Zamawiający przewiduje okres wykonania zamówienia do 17 tygodni (119 dni) od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi do 3 dni po podpisaniu umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Brak warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Rozdział XIII SIWZ pkt. 3.1.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 550 000 zł.
Informacje dodatkowe Wykonawca musi posiadać ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 550 000 zł brutto. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Rozdział XIII SIWZ pkt 3.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remontach w budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 z późn. zm.) odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. roboty budowlane dla oddziału szpitalnego lub remont oddziału szpitalnego/ bloku operacyjnego o wartości nie mniejszej niż 550 000zł brutto każda 3.2.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tzn. warunek rozumiany jako zapewnienie m. in. osób posiadających przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełniących stanowiska kierownicze o poniższych uprawnieniach, wymaganych Ustawą Prawo Budowlane:• Kierownik robót budowlanych – doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata). Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12 ) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.• osób o uprawnieniach, wymaganych ustawą Prawo Budowlane z doświadczeniem zawodowym przynajmniej 3 letnim od uzyskania uprawnień projektowych w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (dotyczy wszystkich rodzajów projektowanych instalacji) wraz z przynależnością do Izby samorządu zawodowego (aktualna opłata)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. i 3.2.):W przypadku Wykonawców, którzy wykażą w dowodach wykonane roboty budowlane, których wartość zostanie określona w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku, w którym roboty budowlane wykonano, a w przypadku robót budowlanych wykonanych w 2020 roku według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień składania ofert i wpisaniu prawidłowej wartości w Załączniku nr 6 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Rozdział XIII SIWZ pkt 4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. i 3.2. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy:- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.:4.3.1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. nie mniejszą niż 550 000zł;Uwaga:Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1. niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.2.:4.3.2. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na remontach w budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 z późn. zm.) odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. roboty budowlane dla oddziału szpitalnego lub remont oddziału szpitalnego/ bloku operacyjnego o wartości nie mniejszej niż 550 000zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZUwagaDowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.4.3.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, pełniących stanowiska m.in. kierownicze o poniższych uprawnieniach, wymaganych Ustawą Prawo Budowlane:• Kierownik robót budowlanych – doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata). Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12 do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ• osób o uprawnieniach, wymaganych ustawą Prawo Budowlane z doświadczeniem zawodowym przynajmniej 3 letnim od uzyskania uprawnień projektowych w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (dotyczy wszystkich rodzajów projektowanych instalacji) wraz z przynależnością do Izby samorządu zawodowego (aktualna opłata)Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j. z dnia 2019.04.16),2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Rozdział XIII SIWZ pkt. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 oraz na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. –3.2. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o którym mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.Rozdział XXI SIWZ pkt. 6. Do oferty należy dołączyć:6.1. Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ - w formie pisemnej, podpisany własnoręcznym podpisem (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej).LUB w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej).6.2. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem (w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci papierowej).LUB w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej).6.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 6.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.6.5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie LUBPełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza . 6.6. Dowód wniesienia wadium:- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ;- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.6.7. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Rozdział XIX SIWZ 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 1.1 Ustala się wadium w wysokości 11 382,00zł 1.2 Wadium może być wniesione w:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm)1.3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i godzinie tożsamej z terminem składania ofert opisanym w rozdziale XXIII2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:Bank Spółdzielczy Gliwice O/Zabrze 80845700082007006422550003Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Rozdział XVII SIWZ pkt. 5. Możliwość zmiany umowyZamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub ceny w następujących okolicznościach: 5.1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację robót;5.2. Zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota ceny brutto;5.3. Zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na:a) konieczność zmiany terminu przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż o okres przesunięcia terminu przekazania placu budowy w stosunku do określonego w umowie,b) koniecznością wykonania robót zamiennych,c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.5.4. Obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego, co do kolejności realizacji robót;5.5. Konieczności wykonania robót zamiennych;5.6. Konieczności wstrzymania lub przesunięcia realizacji robót w związku z prowadzeniem prac adaptacyjnych. Tym samym Zamawiający zastrzega w przypadku niezbędnej potrzeby, możliwość wstrzymania robót lub ich przesunięcie w celu prawidłowego skoordynowania obu zadań skutkować to będzie zmian ą terminu wykonania umowy jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż o okres wstrzymania robót w stosunku do określonego w umowie.5.7. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany osób personelu Wykonawcy;5.8. Uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw w realizacji umowy spowodowanych siłą wyższą, której zaistnienie Strona jest w stanie wykazać, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowany przez Wykonawcę czas trwania siły wyższej. 5.9. Zmiany rachunku bankowego i innych danych zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego5.10. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.5.11. Zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.). Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zastosowana numeracja w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest zgodna z numeracją Zamawiającego w SIWZ. Rozdział XXVII pkt. 6. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego6.1 Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.6.2 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.6.3 W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.6.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązani będą – przed podpisaniem umowy – doręczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).6.5 Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złożył aktualną (ważną) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość umowy zawartej z Zamawiającym w w/w postepowaniu.6.6 Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ rozdział XXVII pkt. 76.7 Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca złożył plan BIOZ.6.8 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu listę osób wyznaczonych do wykonywania niniejszego zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy7.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej oferty. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.7.2 Formy, w jakich może być wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowyZabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd¬nościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobo¬wiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.7.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie wnoszone w:a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczalnych przez Zamawiającego, a określonych powyżej.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.7.4 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowya) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 7.5 Rachunek bankowy, na który należy wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowyZabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gliwice O/Zabrze 80845700082007006422550003W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr DZP/06PN/2020Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące, iż umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH