Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II 1,96-300 Żyrardów
tel. 46 858 15 67
fax. 46 858 15 11
e-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
http:// www.bip.zyrardow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568395-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Miasto Żyrardów: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Żyrardów, krajowy numer identyfikacyjny 75014865000000, ul. Plac Jana Pawła II  1 , 96-300  Żyrardów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 858 15 67, e-mail zamowieniapubliczne@zyrardow.pl, faks 46 858 15 11.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zyrardow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zyrardow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zyrardow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
Urząd Miasta Żyrardowa, Biuro Obsługi Klienta, Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie
Numer referencyjny: ZP.271.2.24.2020.MP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku przy ul. Narutowicza 42.Część 2: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku przy ul. Wyszyńskiego 12

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-02-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż:Część 1-80.000zł,Część 2-80.000zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia (osobno dla każdej części) na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:1) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję wiodącego projektanta, posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej dwóch dokumentacji projektowych o wartości 80.000zł każda,- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie remontu lub przebudowy budynku wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 poz. 695) w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które pełnić będą rolę projektantów branżowych, w zakresie konstrukcji budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 poz. 695) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.c) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz. 220 t. j.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą z części zamówienia10.1.1. Cześć 1-2000zł.10.1.2. Cześć 2-2000zł.10.2. Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171, z dopiskiem: „wadium na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie.”10.4. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta wiodącego w specjalności architektonicznej30,00
Termin płatności faktury10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku położonego w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 42
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przeprowadzenia remontu dla budynku położonego przy ul. Narutowicza 42 w Żyrardowie, nr ew. działki 2576/2.2)W skład opracowania dokumentacji projektowej wchodzi:a)Wykonanie dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej:• 5 egzemplarzy projektu budowalnego wraz wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, • 3 egzemplarze projektu wykonawczego,• 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,• 2 egzemplarze przedmiarów robót,• 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,• 3 egzemplarze projektu prac konserwatorskich,b) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dla celów konserwatorskich z dokumentacją każdej kondygnacji, widok elewacji z zaznaczonymi detalami architektonicznymi i ich szczegółowymi rysunkami,c) Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, także w przypadku odstępstw niezbędnych dla zachowania zabytkowej substancji i rozwiązań historycznych,d) Sporządzenie projektów wykonawczych detali architektonicznych,e) Przeprowadzenie badań m.in.: badania stopnia zawilgocenia, badania mikrobiologiczne, badania i odkrywki mające na celu określenie ilościowe i jakościowe soli w glebie i murach, inne badania i opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz konieczne do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji,f) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,g) Uzyskanie uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków,h) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,3) Wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej tj. PDF i JPG.4) Wykonawca opracuje projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).5) Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności.6) Wykonawca prowadzić będzie prace projektowe w uzgodnieniu z Zamawiającym przy udziale Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żyrardowie oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.7) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy – do tego czasu Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie.8) Wykonawca zobowiązuje się do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych i standardów.9) W zakresie niniejszej umowy mieści się także pełnienie, bez dodatkowej zapłaty, nadzoru autorskiego przez Wykonawcę nad wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową. p) 10) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązuje się również nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego, do wydawania opinii i udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania przetargowego oraz w razie konieczności, do dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysoweji wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Narutowicza 42 w Żyrardowie, nr ew. działki 2576/2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta wiodącego w specjalności architektonicznej30,00
Termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynków położonych w Żyrardowie przy ul. Wyszyńskiego 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przeprowadzenia remontu dla budynku położonego przy ul. Wyszyńskiego 12 w Żyrardowie, nr ew. działki 4043/2.2) W skład opracowania dokumentacji projektowej wchodzi:a)wykonanie dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej:• 5 egzemplarzy projektu budowalnego wraz wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, • 3 egzemplarze projektu wykonawczego,• 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,• 2 egzemplarze przedmiarów robót,• 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,• 3 egzemplarze projektu prac konserwatorskich,b) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dla celów konserwatorskich z dokumentacją każdej kondygnacji, widok elewacji z zaznaczonymi detalami architektonicznymi i ich szczegółowymi rysunkami,c) Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, także w przypadku odstępstw niezbędnych dla zachowania zabytkowej substancji i rozwiązań historycznych,d) Sporządzenie projektów wykonawczych detali architektonicznych,e) Przeprowadzenie badań m.in.: badania stopnia zawilgocenia, badania mikrobiologiczne, badania i odkrywki mające na celu określenie ilościowe i jakościowe soli w glebie i murach, inne badania i opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz konieczne do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji,f) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,g) Uzyskanie uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków,h) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,3) Wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej tj. PDF i JPG.4) Wykonawca opracuje projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).5) Opracowując dokumentację projektową Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności.6) Wykonawca prowadzić będzie prace projektowe w uzgodnieniu z Zamawiającym przy udziale Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żyrardowie oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.7) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy – do tego czasu Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie.8) Wykonawca zobowiązuje się do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych i standardów.9) W zakresie niniejszej umowy mieści się także pełnienie, bez dodatkowej zapłaty, nadzoru autorskiego przez Wykonawcę nad wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową.10) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązuje się również nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego, do wydawania opinii i udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania przetargowego oraz w razie konieczności, do dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 12 w Żyrardowie, nr ew. działki 4043/2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta wiodącego w specjalności architektonicznej30,00
Termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: