Przetarg

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: remont Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Ślaskich przy ulicy Bytomskiej 84.

24-06-2021, 16:50

Dane kontaktowe

Gmina Piekary Śląskie
Bytomska 84,41-940 Piekary Śląskie
e-mail: bzp@piekary.pl
http:// https://piekary.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: remont Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Ślaskich przy ulicy Bytomskiej 84.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: remont Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Ślaskich przy ulicy Bytomskiej 84.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ba41d35-d4f6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001004/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 84

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.

2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411 (centrala), bip.piekary.pl adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004.
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej)
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze wyboru wykonawcy.
8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-15/IG/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu dla zadania: „Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84”. Należy mieć na względzie termin wskazany w punkcie 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Zadanie swym zakresem obejmie: kompletny remont/ modernizację budynku USC wraz z dostosowaniem do wymagań pożarowych i dostępu dla osób niepełnosprawnych. (według wytycznych Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami.)
ZAKRES PRAC
Zadanie obejmuje wykonanie w szczególności: projektu budowlanego (PB) wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegółowych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji BIOZ, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania i ukończenia kompletnego przedmiotu zamówienia. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: wyburzeniowe, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, dekarskie, konstrukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne, okładzinowe, malarskie, stolarskie, dostosowanie do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania obiektu. Ponieważ budynek USC jest wydzieloną częścią budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. musi uwzględniać możliwość niezależnego funkcjonowania obiektu USC m. in. pod względem p.poż.
2. TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM
Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, działka nr 254/45.
3.Termin realizacji określony został w następujący sposób: wykonawca wykona i przekaże
Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę / dokonanym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez protestu przez właściwy organ oraz pozostałymi elementami objętymi przedmiotem zamówienia – w terminie 115 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, opisu przedmiotu zamówienia i Umowy. Zamawiający nie limituje ilości pozwoleń na budowę i nie limituje ilości zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, Zamawiający nie limituje także ilości części dokumentacji projektowej – z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umowy, opisu przedmiotu zamówienia i SWZ.
5. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie odpowiadał na zapytania wykonawców robót w trakcie przeprowadzanych procedur przetargowych i w razie potrzeby dokonywał modyfikacji, poprawy, uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia.
7. Dokumentacja powinna być podzielona na części, aby ogłosić postępowanie przetargowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Dokumentacja będzie obejmować wszelkie branże i roboty dla pełnej oraz całościowej modernizacji i dostosowania do p.poż. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym będzie zawierać niezbędne wyburzenia, przebudowę, budowę i remont budynku / obiektu oraz (w razie potrzeby) zagospodarowania
terenu.
9. Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienia lub umowie, mowa jest o kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do
całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia - łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zakres dokumentacji będzie obejmował cały USC wraz z zagospodarowaniem na zewnątrz (w m.in. schody i podjazd dla niepełnosprawnych) w tym także dach (o ile to konieczne), poddasze, wszystkie
piętra i pomieszczenia, elewacje, części: użytkowe, socjalne, archiwa, zaplecza techniczne i inne części składowe USC oraz wszystkie niezbędne części wychodzące poza obrys budynku USC niezbędne do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Opracowana dokumentacja ma stanowić podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie robót ze środków zewnętrznych m.in. PFRON.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - waga 60%
Ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość dodatkowych pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedna usługa o wartości minimum 60 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy, Zamawiający dopuści opracowanie w postaci projektu budowlano-wykonawczego lub dokumentacji niezbędnie do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub termomodernizacji budynku lub jego części.
2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.1
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej jednej usługi o wartości minimum 60 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy, Zamawiający dopuści opracowanie w postaci projektu budowlano-wykonawczego lub dokumentacji niezbędnie do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub termomodernizacji budynku lub jego części, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.2.
wykazu osób:
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności architektonicznej,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 15 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3.5. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty bez przeprowadzania nowego postępowania . Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p.
2. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., . Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy):
1) zmiana któregokolwiek projektanta wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności:
a) w przypadku śmierci,
b) długotrwałej choroby,
c) utraty niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami prawa,
d) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków,
e) wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, osobistych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa,
2) w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. prawnych, formalnych lub zdarzeń losowych - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę:
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b,
b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
3. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie zamówienia z powodu zmiany przepisów prawnych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te nie były procedowane, znane lub planowane przed datą podpisania niniejszej Umowy.
5. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem ilości dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie zamówienia z powodu zwłoki w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, wynikającego z przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji administracyjnych itp. wydawanych przez podmioty trzecie, mających wpływ na termin wykonania zamówienia, a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. Powyższe nie może być spowodowane także błędami, zaniedbaniami lub zwłoką po stronie Wykonawcy.
6. Ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-04

2021-06-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi