Przetarg

WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE GMINY BRANIEWO ORAZ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZ. GMIN WIEJSKICH (...)

25-05-2022, 10:37

Dane kontaktowe

Powiat Braniewski
Plac Piłsudskiego 2,14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 00
fax. 55 644 02 05
e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl
http:// http://bip.powiat-braniewo.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE GMINY BRANIEWO ORAZ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZ. GMIN WIEJSKICH (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Braniewski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Braniewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 644 02 00

1.5.8.) Numer faksu: 55 644 02 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-braniewo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE GMINY BRANIEWO ORAZ MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZ. GMIN WIEJSKICH (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6dcd8f4-dc00-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029469/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Modernizacja osnowy geodezyjnej wysokościowej i wielofunkcyjnej na obszarze powiatu braniewskiego, stabilizacja, pomiar oraz przeliczenie osnów geodezyjnych do obowiązującego układu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz http://bip.powiat-braniewo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz http://bip.powiat-braniewo.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek¬tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Braniewski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo;
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Braniewskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie jest Mirosław Wolak. Dane kontaktowe: iod@powiat-braniewo.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze gminy Braniewo oraz modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze gmin wiejskich: Lekowo, Frombork, Płoskinia, Wilczęta oraz miast Braniewo, Frombork i Pieniężno z przeliczeniem rzędnych do nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w powiecie braniewskim” nr sprawy Zp.272.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 24.06.2021 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18-19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 24.06.2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Braniewski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo;
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Braniewskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie jest Mirosław Wolak. Dane kontaktowe: iod@powiat-braniewo.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze gminy Braniewo oraz modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze gmin wiejskich: Lekowo, Frombork, Płoskinia, Wilczęta oraz miast Braniewo, Frombork i Pieniężno z przeliczeniem rzędnych do nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w powiecie braniewskim” nr sprawy Zp.272.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 24.06.2021 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18-19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 24.06.2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze gminy Braniewo oraz modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze gmin wiejskich: Lelkowo, Frombork, Płoskinia, Wilczęta oraz miast Braniewo, Frombork i Pieniężno wraz z przeliczeniem rzędnych do nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w powiecie braniewskim
Zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia oraz
Załączniki A1 i A2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) Cena (C) - 60% (60 pkt),
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (G) – 40% (40 pkt),
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, o których mowa w ust.1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy),
2) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1076). W przypadku złożenia w postępowaniu oferty przez innego członka tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca dołączy do oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tego wykonawcy.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 1.
3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten przedkłada dokument wymieniony w ust. 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w Punkcie XIV pkt 3 lit. a SWZ, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
- 200.000 zł
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Punkcie XIV pkt 3 lit b SWZ, Wykonawca przedłoży:
1 posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, polegających na realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, w skład których wchodził pomiar sieci metodą niwelacji geometrycznej o długości min. 300 km każda oraz stabilizacja znakami naziemnymi typu 75 i pomiar GNSS co najmniej 25 punktów osnowy szczegółowej wielofunkcyjnej, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (wg załącznika nr 6 do SWZ).
-- dowody poświadczające, że usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,

b) dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii , w tym jedną z zakresu art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, która zgodnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie osnów może objąć kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem lub modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych, ponieważ posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.) (wg załącznika nr 6 do SWZ).
4. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na załączniku nr 7

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
- oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
-Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt XIX ust 1 pkt 2 i 3 SWZ, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt XX SWZ.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 7 do SWZ (art. 118 ust. 3
ustawy) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SWZ . Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane zmiany postanowień umowy określone zostały w załączniku nr 8 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06