Przetarg

Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Kruszwica – wykaszanie traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych

25-05-2022, 14:36

Dane kontaktowe

GMINA KRUSZWICA
Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica
e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl
http:// https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Kruszwica – wykaszanie traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie Gminy Kruszwica – wykaszanie traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3516bb5-dc20-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi wykaszania terenów zielonych na terenie gminy Kruszwica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
CPV 77312000-0 Usługi usuwania chwastów
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

I. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wykaszania terenów zielonych w zakresie wykaszania traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Kruszwica.

Zamówienie obejmuje koszenie traw, chwastów i odrostów krzewów na powierzchni koszonej w pasie drogowym. Przez powierzchnię koszoną w pasie drogowym rozumie się pobocze, rów, skarpę, przeciwskarpę w odległości 1,5 m od krawędzi jezdni bitumicznej lub powierzchniowo utrwalonej i linii utwardzenia dla drogi gruntowej.

Zamawiający zakłada wykonanie dwukrotnego wykaszania traw i chwastów w pasie drogowym dróg gminnych.

II. Wytyczne dla wykonawcy:
a) Wykonawca będzie realizował usługi w pasie drogowym w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników dróg.
b) Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi nie powodując uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogowej.
c) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi na długości wykonywania prac znakami A 14 „roboty na drodze”. Środki transportowe i inny sprzęt kołowy wykorzystywany do realizacji zamówienia musi być obowiązkowo wyposażony w lampy ostrzegawcze oraz znaki A 14 „roboty na drodze” i C 10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”.
d) Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń wykonania, ze wskazaniem
zakresu zlecanych prac, przedmiaru, lokalizacji, kolejności wykonania usługi i terminu realizacji przekazanych Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Przy określaniu terminu realizacji Zamawiający przyjmuje zasadę, że Wykonawca winien w ciągu 1 dnia kalendarzowego wykonać usługi objęte przedmiotem zamówienia na odcinku minimum 5 km drogi. Wykaszanie będzie obejmować stroną prawą i lewą drogi. Wskazana długość dotyczy pikietaża drogi. Długość terminu zostanie dostosowana proporcjonalnie do ilości zleconych w danym poleceniu kilometrów drogi.
e) Zamówienie realizowane będzie na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii do dróg gminnych i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów.
f) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.
g) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej:
- ciągnik z kosiarką doczepną bijakową do koszenia poboczy lub sprzęt równoważny 2 szt.
- kosa spalinowa żyłkowa lub z trójzębem lub sprzęt równoważny: 3 szt.

h) Zamawiający wymaga żeby usługa była realizowana w minimum dwóch lokalizacjach jednocześnie. Zmniejszenie zaangażowania sprzętowego może się odbyć jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku zmniejszenia zakresu prac do wykonania.
i) W ciągu drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, cena usługi zawiera ręczne koszenie poboczy pomiędzy krawędzią jezdni i chodnikiem, chodnikiem a ogrodzeniami oraz pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniami w miejscu gdzie nie występuje chodnik na odcinku długości 840 mb. Ściętą trawę należy zgrabić oraz wywieźć.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
1) pracownicy fizyczni / operatorzy sprzętu koszącego,
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały przedstawione w §9 projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof – cena podana w ofercie
2 Czas przystąpienia do realizacji zlecenia (R)
Liczba punktów = (Rof/Rmax)* 40
gdzie:
- Rof - liczba punktów za deklarowany czas przystąpienia do realizacji zlecenia
- Rmax – maksymalna liczba punktów

Przez czas przystąpienia do realizacji zlecenia wykonania rozumie się czas jaki upłynie od odebrania pisemnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344) do fizycznego rozpoczęcia realizacji zleconych usług. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania zlecenia wykonania. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru zlecenia wykonania (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila.
Liczba punktów za deklarowany czas przystąpienia do realizacji zlecenia:
Za przystąpienie do realizacji zlecenia w ciągu 1 dnia Wykonawca otrzyma - 40 pkt
Za przystąpienie do realizacji zlecenia w ciągu 2 dni Wykonawca otrzyma - 20 pkt
Za przystąpienie do realizacji zlecenia w ciągu 3 dni Wykonawca otrzyma - 0 pkt
- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac w terminie 3 dni od momentu uzyskania informacji o konieczności wykonania prac. Za skrócenie czasu przystąpienia do realizacji zlecenia Wykonawca otrzyma większą liczbę punktów przy ocenie ofert.
- W przypadku wpisania krótszego czasu przystąpienia do realizacji zlecenia niż 1 dzień, do oceny Zamawiający przyjmie wartość punktów, jakby Wykonawca zaoferował czas przystąpienia do realizacji zlecenia do 1 dnia. Jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym czasu przystąpienia do realizacji zlecenia, Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny czas przystąpienia do realizacji zlecenia co będzie równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w danym kryterium oceny.
2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + R
gdzie:
Lp. – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
R – liczba punktów uzyskanych w kryterium „czas przystąpienia do realizacji zlecenia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do realizacji zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. Formularz cenowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie usług, w przypadku:
1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek złożenia wniosku do Zamawiającego w tym zakresie wraz z udokumentowaniem tego faktu,
2) siły wyższej.
2. Zmiana terminu może dotyczyć również realizacji poszczególnych zleceń, zarówno w zakresie ich rozpoczęcia, jak i zakończenia.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena - waga 60%
czas przystąpienia do realizacji zlecenia - waga 40%